• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Bucak Technical and Industrial Vocational High School       Electrical & Electronic Technology Center

" Bucak Mesleki & Teknik Anadolu Lisesi    Elektrik & Elektronik Teknolojisi Alanı "

" İş arayan değil , işte aranan , toplumda saygın teknik elamanlar olun. "

EETA Menü

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Millî    Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM    BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ     KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ     BÖLÜM

Amaç,    Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu    Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim    kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim     ve işleyişe ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik,    Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarının    eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)    Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve    Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel    Kanunu, 17/3/1981 tarihli ve 2429    sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 5/6/1986    tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573    sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 8/2/2007 tarihli ve    5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı     Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde    Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu    Yönetmelikte geçen;

a) Alan: Ortaöğretim    kurumlarında ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren;    bilgi, beceri, tutum, davranış ve istihdam imkânı sağlayan programların her    birini,

b) Atölye: Mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği    uygulamalı derslerde bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla     sağlık    ve güvenlik koşulları da dikkate alınarak gerekli donatımı yapılmış eğitim, öğretim,    uygulama ve üretim yapılan ortamı,

c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

ç) Bilişim araçları: Ses ve görüntü kaydı yapma özelliği olan cep    telefonu ve kamerayla bilgi toplama, saklama, tasarlama, işleme, aktarma ve    çoğaltmada kullanılan bilgisayar, internet, veri    depolama aygıtları çağrı     cihazı ve benzeri araçları,

d) Çerçeve öğretim programı: Bir meslek alanında ve/veya dalında    modüler yapıda hazırlanan öğretim programının tanıtımı ve uygulanmasıyla    ilgili açıklamaları, haftalık ders çizelgeleri, programda yer alan    dersleri, dersleri oluşturan modülleri, modülde    kazandırılacak bilgi ve becerileri gösteren program yapısını,

e) Dal: Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında uygulanan bir alan    altında belirli konularda uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum,    davranış gerektiren ve istihdam imkânı sağlayan işkollarından her birini,

f) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten    kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

g) Dönem: Ders yılının başladığı     tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar    geçen süreyi,

ğ)  Eğitim kampüsü:    Değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurumuyla bunlara bağlı pansiyon, yatakhane,    yemekhane, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans    salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alanı,

h) e-Okul: Eğitim, öğretim ve    yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve    bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,

ı) Geçiş: Öğrencilerin farklı     program, tür, alan, dal veya ortaöğretim kurumları arasında yapılan    değişikliği,

i) Kaynaştırma yoluyla eğitim: Özel eğitime    ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de    sağlanarak akranlarıyla birlikte sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim    uygulamalarını,

j) Laboratuvar: Derslerle ilgili iş, işlem,    deney, gözlem, inceleme, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların    yapılması amacıyla sağlık    ve güvenlik koşulları da dikkate alınarak gerekli donanıma sahip eğitim ve öğretim laboratuvarı ile mesleki ve teknik eğitimde uygulama ve    üretim yapılan ortamı,

k) Modül: Bir meslek alanının öğretim programında kendi içinde bir    bütün, tek başına öğretilebilir/öğrenilebilir içeriğe sahip olan, kendi    alanındaki diğer program birimleriyle bütünleşerek daha geniş mesleki işlevler    grubu oluşturma özelliği gösteren, gerektiğinde bir sertifikayla    belgelendirilerek istihdam yeterliliği kazandıran program birimini,

l) Nakil: Aynı tür program, alan    veya dalda öğrenim gören öğrencilerin ortaöğretim kurumları arasında yer    değişikliğini,

m) Ortaöğretim Kurumu: Ortaokul    veya imam-hatip ortaokulundan sonra dört yıllık eğitim ve öğretim veren,    resmî ve özel örgün eğitim okul ve kurumlarının her birini,

n) Ödül: Öğrencilerin    kendilerinden beklenen davranışları göstermeleri, kurallara uymaları,     sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif olarak katılmaları ve    derslerdeki başarılarına göre teşvik edilmesini,

o) Öğrenci: Ortaöğretim kurumlarında örgün eğitim    görenleri,

ö) Öğrenme Kazanımları: Herhangi bir öğrenme    sürecinin tamamlanmasından sonra bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri,

p) Öğretim yılı: Ders yılının    başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

r) Ölçme araçları: Öğrencilerin    bilgi, beceri ve kazanımlarının ölçülmesinde başvurulacak yazılı ve uygulamalı     sınavlar, performans çalışması ve projeyi,

s) Performans çalışması: Ders    programında öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama,    yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımın yazılı ve    sözlü olarak paylaşılmasına yönelik öğretmenin gözetiminde yapılan bireysel    veya grup çalışmasını,

ş) Proje: Öğrencilerin istekleri    doğrultusunda belirlenen bir konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma;    yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlar sonucunda bir    ürün ortaya koymak amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde bireysel veya grup    hâlinde yaptıkları çalışmayı,

t) Sınav analizi: Sınav    sonuçlarının soru, şube ve sınıf bazında ayrıntılı olarak    değerlendirilmesi,

u) Yaz uygulaması: Anadolu sağlık    meslek lisesi öğrencilerinin çerçeve öğretim programları gereği ders kesiminden    yeni öğretim yılı başına kadar olan sürede staj esaslarına göre sağlık    işletmelerinde yapmakla yükümlü oldukları uygulamalı meslek eğitimini,

ü) Yeterlilik sınavı: Hazırlık sınıfı bulunan    ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin Türkçe ve birinci yabancı dil    derslerinde yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavı,

v) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında    yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, öğretim programlarında öngörülen    teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, atölye, laboratuvar, işletmelerin eğitim birimi gibi eğitim    ortamlarında öğretmen gözetiminde yapılan eğitimi,

y) Zümre öğretmenler kurulu: Aynı dersi okutan    öğretmenlerle varsa diğer eğitici personelden oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler,    Ortaöğretim Kurumlarının Kuruluşu ve Amaçları

İlkeler

MADDE 5- (1) Ortaöğretim    kurumları işlevlerini Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel    ilkeleri doğrultusunda, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına    uygun; öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik kurum kültürü    anlayışıyla yerine getirir.

Ortaöğretim kurumlarının kuruluşu

MADDE 6- (1) Ortaöğretim kurumları, ortaokul veya imam-hatip    ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü    olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır.

(2) Bu kurumlar;

a) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu    öğretmen liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri,

b) Anadolu imam-hatip liseleri ve imam-hatip liseleri,

c) Meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, Anadolu    sağlık meslek liseleri, Anadolu teknik liseleri mesleki ve teknik eğitim    merkezleri ile ortaöğretimin genel lise, imam-hatip lisesi ve mesleki ve    teknik ortaöğretim programlarını tek yönetim altında uygulayan çok    programlı liselerden

oluşur.

(3) Sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı açılır; ayrıca    Bakanlıkça uygun görülen diğer ortaöğretim kurumlarında da hazırlık sınıfı     açılabilir.

(4) Ortaöğretim kurumlarının açılması, kapatılması ve ad verilmesine    ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Ortaöğretim kurumlarının amaçları

MADDE 7- (1)    Ortaöğretim kurumları;

a) Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve    kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına    saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak    geleceğe hazırlamayı,

b) Öğrencileri ortaöğretim    düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve    iş alanlarına hazırlamayı,

c) Eğitim    ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak    sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,

ç) Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve    sorumluluk duygularının geliştirilmesini,

d) Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,

e)    Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,

f) Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde    yabancı dil öğrenebilmelerini,

g)    Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi    üretebilmelerini,

ğ) Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini,

h) Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini,

ı) Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını     ve belgelendirmenin özendirilmesini

amaçlar.

(2) Ayrıca:

a) Fen liseleri, fen    ve matematik alanlarında; sosyal bilimler liseleri, edebiyat ve sosyal    bilimler alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine    kaynaklık etmeyi,

b) Anadolu öğretmen liseleri, öğrencilere öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği ön    bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı,

c) Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili    temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli    insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,

ç) Spor liseleri, öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel    bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli    insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,     

d) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

1) İş, hizmet ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan ulusal ve    uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikte insan gücünün    yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve    uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek etiği, iş sağlığı ve    güvenliği kültürü ile iş alışkanlığının kazandırılmasını,

2) Mesleki eğitim görenlerin istihdama hazırlanmasını,

e) Anadolu imam-hatip liseleri ve imam-hatip liselerinde; imamlık,    hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dinî    hizmetlerin yerine getirilmesine kaynaklık edecek gerekli bilgi ve    becerilerin kazandırılmasını

amaçlar.

İKİNCİ KISIM

Eğitim ve    öğretim

 

BİRİNCİ     BÖLÜM

Eğitim ve    Öğretim Etkinlikleri, Ders Süresi ve Günlük Çalışma Saatleri

Eğitim ve öğretim etkinlikleri

MADDE 8- (1) Eğitim ve öğretim    etkinlikleri;

a) Uygulanan program tür ve içeriklerine uygun olarak yürütülür.

b) Bilimsel düşünme becerilerine sahip, öğrenmeyi öğrenen, üretken,    bilgiye ulaşabilen, iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini    kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan, millî, insanî ve    evrensel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirecek biçimde    yapılandırılır.

c) Okul, işletme ve/veya programların özelliğine uygun mekânlarda    yürütülür.

(2) Yabancı dil, Kur’an-ı Kerim ve meslek    derslerinde şube ve grup oluşturulurken okulların, programların ve    derslerin özelliklerinin yanı sıra öğrenci seviyeleri de dikkate alınır.

(3) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, bireysel    yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri dikkate alınarak yaşam    becerilerini geliştirmek ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere    ortaöğretim kurumlarında açılan programlardan yararlandırılır.

(4) Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleriyle ortaöğretim    kurumlarının özelliklerine göre öğretmen gözetiminde bireysel veya gruba    yönelik alan uygulamaları, etkinlikler ve serbest çalışmalar yapılır. Bu    kapsamda spor salonu, spor sahası, müzik odası, atölye, laboratuvar,    kütüphane, konferans salonu ve diğer uygulama mekânlarından öğrencilerin    yararlanmaları için okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınır.    Ortaöğretim kurumlarında hangi uygulamalara ve etkinliklere yer    verileceğine okul, çevre ve uygulanan programların özelliğine göre zümre    öğretmenler kurulunun önerisi doğrultusunda okul yönetimince karar verilir.    

Ders süresi ve günlük çalışma saatleri

MADDE 9- (1) Ortaöğretim    kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki    dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir. Derslerin başlama, bitiş     ve öğle arası dinlenme süreleri millî eğitim müdürü veya ilgili müdür    yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında eğitim bölgesi danışma kurulu    başkanlarıyla yapılan toplantıda ortaöğretim kurumlarının özellikleri,    uygulanan programlarıyla çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak    belirlenir. Ancak dersler arasındaki dinlenme süresi 5 dakikadan, öğle    arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz.

(2) Dersler, zümre öğretmenler kurulunun önerisi ve okul müdürünün    onayı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati    süresiyle sınırlıdır.

(3) İşletmelerde yapılan mesleki eğitim, yaz uygulamasıyla okul ve    işletmelerde yapılan staj çalışmalarında bir ders saati süresi 60    dakikadır.

(4) İşletmelerdeki mesleki eğitimin gündüz yapılması esastır. Ancak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 73    maddesine göre sanayiye ait işlerin dışındaki diğer sektörlerde mesleki    eğitim, sektörün ve program türünün özelliği ile iklim şartları ve yılın    belli zamanlarında çalışan işletmeler dikkate alınarak, il istihdam ve    mesleki eğitim kurulunun kararıyla saat 22:00’yi geçmemek üzere gece de    yapılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim    Programları, Dersler,

Ders    Kitapları, Eğitim ve Öğretim Materyalleri

Öğretim programları

MADDE 10- (1) Ortaöğretim kurumlarında;

a) Yükseköğretime, hem mesleğe hem yükseköğretime, hayata, iş     alanlarına hazırlayan ve Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleriyle    öğretim programları uygulanır. Ortaöğretim kurumlarının özelliğine göre    hangi derslere ağırlık verileceği haftalık ders çizelgesinde ve program    açıklamalarında belirtilir.

b) Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri    yanında bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine,    okul ve program türlerine uygun olarak ortak dersler, alan ve dal dersleri    ile seçmeli derslerden oluşur.

c) Ortak dersler, her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye    kadar aldığı, asgarî ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına    duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma    bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve yükseköğretim programlarına    hazırlayan derslerdir.

ç) Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim    programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişme    imkânı sağlayan derslerdir.

d) Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri    alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli    programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân    sağlayan derslerdir.

e) Uygun ortamın ve öğretmenin bulunması hâlinde, eğitim bölgesi    müdürler kurulunca uygun görülecek ortaöğretim kurumlarında öğrencileri    girişimcilik ve üretkenliğe yöneltecek çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine    uygun yeni seçmeli dersler öğretim kapsamına alınabilir. Bu gibi derslerin    öğretim programı, eğitim bölgesindeki zümre öğretmenlerince hazırlanır ve    il millî eğitim müdürünün onayıyla uygulamaya konur. İlk defa uygulamaya    konulacak programların bir örneği bilgi için Bakanlığın ilgili birimine    gönderilir.

f) Bakanlıkça hazırlanan eğitim programları esas alınarak özel    eğitime ihtiyacı olan öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri    doğrultusunda 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı     Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine    göre okulda kurulan bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme    birimince bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu    öğrencilerin başarıları, bu Yönetmeliğin sınıf geçme ve sınavlarla ilgili    hükümlerine göre belirlenir.

g) Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak ortaöğretime yerleştirmeye    esas puanla öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim    kurumlarında matematik ve fen bilimleri grubu derslerini birinci yabancı     dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin talep etmesi    hâlinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilir. Özel    öğretim kurumlarında ve Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulayan    okullarda bu sayı aranmaz.

ğ) Şartları uygun olan ortaöğretim kurumlarında Uluslararası     Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir. Uluslararası     Bakalorya (IB) programının uygulanması durumunda yaratıcılık-etkinlik-hizmet    (CAS) çalışmalarına ağırlık verilir. Bu programa katılan öğrenciler için    matematik ve fen bilimleri dersleri yabancı dille okutulur.

(2) 9 uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfı öğretim programlarında    aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konuşma, okuma, yazma    becerileri yönünden yabancı dil programında belirlenen kazanımlara uygun    olarak eğitim verilir. Haftalık ders çizelgesinde belirtilen ders saatinin    becerilere göre dağılımı, hazırlık sınıfı yabancı dil zümre öğretmenlerince    belirlenir.

b) Türkçe dersinde öğrencilere dinleme, okuma, konuşma ve yazma    becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretim programında belirtilen    kazanımlar dikkate alınarak metinler veya etkinlikler yoluyla    dinlediklerini, okuduklarını anlayıp yorumlayabilme becerilerinin    kazandırılması hedeflenir.

 (3) Mesleki ve teknik    ortaöğretim kurumlarında öğretim programları Mesleki Yeterlilik Kurumu    tarafından yayımlanan Ulusal Meslek Standartları doğrultusunda güncellenir    ve gerekli durumlarda Ulusal ve Uluslararası Meslek Standartları dikkate    alınarak yeni eğitim programları hazırlanır.

Ders seçimi

MADDE 11- (1) Derslerin seçimi ve buna yönelik    açıklamalar ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere    duyurulur. 

(2) Ders seçimi veli, sınıf rehber    öğretmeni ve rehber öğretmenin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ders    kesiminden haziran ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar e-Okul    sistemi üzerinden yapılır. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan    öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir.

(3) 9 uncu sınıfa yeni başlayan    öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına    ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır.

(4) Seçmeli ders en az 12 öğrencinin    talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı     azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf    bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumlarında bu şartlar aranmaz.

Haftalık ders programı

MADDE 12- (1) Okul    yönetimince hazırlanan haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya    ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür. Okul müdürünün onayına    bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin    okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere    yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.

(2) Haftalık ders programı düzenlenirken:

a) Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, fizikî şartlarla    pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur.

b) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine    dengeli olarak dağıtılır. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi    ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen    gösterilir.

c) Uygulamalı meslek dersleri, imkânlar ölçüsünde birbirini    izleyecek şekilde planlanır.

ç) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi    durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden    sonraki saatlerde yer verilmesine özen gösterilir.

Ders kitapları, eğitim ve öğretim materyalleri

MADDE 13- (1) Ders kitapları     Bakanlıkça belirlenir, Tebliğler Dergisinde ve/veya elektronik ortamda yayımlanarak    ilan edilir.

(2) Ders kitabı ya da ders kitabı yerine    kullanılacak basılı veya elektronik ortamda hazırlanan eğitim ve öğretim    araç, gereç ve materyallerinin temini ve kullanımıyla ilgili hususlarda 12/9/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları     Yönetmeliği hükümlerine uyulur. Uygulamalı meslek    derslerinde ise çerçeve öğretim programlarına uygun modüller,    eğitim araç, gereç ve materyalleri kullanılır.

ÜÇÜNCÜ    BÖLÜM

Resmî    Tatil Günleri ve Çalışma Takvimi

Resmî tatil günleri

MADDE 14- (1) Okulların hafta sonu, yarıyıl ve    yaz tatili dışındaki resmî tatil günleri 17/3/1981    tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile    5/5/2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal ve Resmî    Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde    Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir ve    yıllık çalışma takviminde belirtilir.

(2) Öğleden sonra tatil olan günlerde yarım gün programı uygulanır.

Çalışma takvimi

MADDE 15- (1) Ders yılı iki döneme    ayrılır. Ders yılının başlaması, birinci yarıyıl ikinci yarıyıl ve yaz tatilleriyle    ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 iş gününden    az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması     durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır.     Ders yılının süresi, derslerin başladığı     günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin    törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak    hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim    müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe    konur.

(2) Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel,    deprem, hastalık, havanın aşırı sıcak ve soğuk olması gibi nedenlerle il    veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararı ile gerekli gördüğü ve mahalli mülkî    idare amirinin onayladığı durumlarda okullarda öğretime ara verilir. Bu    gibi durumlarda öğrencilerin derslerinde eksik kalan konularda    yetiştirilmesi için okul yönetimleri ve millî eğitim müdürlüklerince    gerekli önlemler alınır. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler    işletmelerin şartlarına uyar.

DÖRDÜNCÜ    BÖLÜM

Rehberlik,    Sosyal Etkinlikler, Okul ve Çevre İlişkileri

Rehberlik

MADDE 16- (1) Rehberlik ve    psikolojik danışma hizmetleri, 17/4/2001    tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı     Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre    yürütülür.

(2) Bu hizmetlerin yürütülmesi için okul yönetimince gerekli araç,    gereç ve uygun ortam sağlanır.

Zararlı alışkanlıklardan korunma

MADDE 17- (1) Ortaöğretim    kurumlarında güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici    tedbirlerin alınması, zararlı alışkanlıkların önlenmesi ve öğrencilerin     şiddetten korunması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri    kapsamında okul merkezli, temel önleme çalışmaları yürütülür. Bu konuda,    okul yönetimi öğretmen, veli, çevre ile işbirliği yaparak gerekli önlemleri    alır.

Sosyal etkinlikler

MADDE 18- (1) Ortaöğretim    kurumlarında; öğrenci kulüp faaliyetleri, topluma hizmet etkinlikleri,    geziler, törenler ile diğer bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif    alanlarda yapılacak çalışmalar 13/1/2005 tarihli    ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği    hükümlerine göre yürütülür.

Okul ve çevre ilişkileri

MADDE 19- (1) Eğitim    ve öğretim faaliyetlerinde okul, aile, çevre ile ilişkilere ve işbirliğine    önem verilir.

(2) Okul yöneticileri tarafından okul faaliyetleri tanıtılır,    yapılan çalışmalar hakkında öğretmen, öğrenci, veli ve çevre bilgilendirilir.    

ÜÇÜNCÜ KISIM

Öğrenci     İşleri

 

BİRİNCİ     BÖLÜM

Ortaöğretime    Geçiş ve Kayıtlar,

Alan/Dala    Geçiş ve Görevlere İlişkin Hükümler

Ortaöğretime geçiş esasları

MADDE 20-(1)     Ortaokulu veya imam-hatip    ortaokulunu bitiren öğrenciler, ortaöğretime yerleştirmeye esas    puana ve/veya yetenek sınav puanına göre veya herhangi bir puan kullanmaksızın    tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına geçiş yaparlar.

(2)     Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan    ortaöğretim kurumlarına; Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı ve/veya özel yetenek, mülakat ve/veya    beden yeterliği sınav puanı ile tercihler doğrultusunda yerleştirme    yapılır.

(3) Yetenek sınav    puanıyla öğrenci alan güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine öğrenci    alımı ve kayıt işlemleri Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere göre    yapılır.

(4) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanının    belirlenmesi ve yerleştirmeyle ilgili usul ve esaslar yönergeyle    belirlenir.

(5) Ortaöğretim kurumlarına geçişle ilgili başvuru,    tercih, yerleştirme ve kayıtlara ilişkin açıklamalar Bakanlıkça her yıl yayımlanacak    kılavuz/kılavuzlarda belirtilir, elektronik ortamda yayımlanarak kamuoyuna    duyurulur.

Kayıt şartları

MADDE 21- (1) Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam-hatip    ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını     bitirmemiş olma şartı aranır. Yaş şartını taşımayan öğrencilerin örgün    ortaöğretim kurumlarına kayıtları yapılmaz.

(2) Kayıtlar, öğrencinin e-Okul sistemi    veya denklik belgesindeki bilgilerine göre yapılır. Adres tespitinde ulusal    adres veri tabanı ikamet adres bilgileri esas alınır. Öğrencilerden kayıt    için başka belge istenmez.

(3) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt    yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine    elverişli olması gerekir. Bu durum, programın özelliğine göre gerektiğinde    sağlık raporuyla belgelendirilir.

(4) Evli    olanların kayıtları yapılmaz, öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği    kesilerek kayıtları e-Okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.    

(5) Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık    Öğretim Lisesinden naklen gelen öğrencilerin herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtları, öğrenim haklarının    bulunması ve bu Yönetmelikte yer alan kayıt şartlarını taşımaları hâlinde ders    kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde    yapılır.

(6) Özel    eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kayıtlarında millî eğitim    müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.

Kayıt işlemleri

MADDE 22- (1) Kayıtlar, kılavuz/kılavuzlarda    belirtilen süreler içinde e-Okul    sistemi üzerinden yapılır.

(2) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve/veya yetenek sınav    puanına göre öğrenci alan okullara süresi içerisinde kayıt yaptırmayanlar    bu okullara kayıt haklarını kaybederler.

(3) Herhangi bir puan kullanmaksızın yapılan kayıt    işlemlerinde öğrencinin ikamet    adresi ve okul tercihleri dikkate alınır. Ancak parasız yatılılığı kazanan    öğrenciler, şehit veya gazi çocukları, son üç ay içinde anne veya babası     ölen ya da kamu görevinden dolayı anne veya babasının görev yeri değişen    öğrenciler, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, 24/5/1983    tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında “Koruma kararı     verilen çocuklar”, 22 nci ve 23 üncü maddesi    kapsamında koruyucu aile yanına yerleştirilmiş çocuklar, 22/11/2001 tarihli    ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme    öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan çocuklar,  3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk    Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen    çocuklar, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı    Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak    değiştirilmek zorunda kalınan öğrenciler ve yargı kararına bağlı olan    kayıtlarla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıtlarda adrese    dayalılık şartı aranmaz.

(4) Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan okul kayıt işlemlerinin, ders    yılının ilk haftasının son iş günü mesai bitimine kadar tamamlanması     esastır.

(5) Bir ortaöğretim kurumuna kayıt    yaptırmayan öğrenciler, kayıt şartları uygun ve ikametlerinin bulunduğu    yerleşim yerindeki herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan okullara kayıtları yapılmak üzere e-Okul    sistemi üzerinden il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine aktarılır. Bu    durumdaki öğrencilerin velileri,    öğrencilerini bir ortaöğretim kurumuna kaydettirmek ve devamını sağlamakla    yükümlüdürler. Öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli    tedbirler okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare    amirleri tarafından alınır.

(6) İlgili mevzuat    doğrultusunda evlat edinme,  koruyucu    aile hizmetleri ve koruma kapsamında olanların kayıt işlemlerinde adres    bilgilerinin gizli tutulmasıyla ilgili gerekli tedbirler alınır.

 (7) Kayıt    işlemi yapılan öğrencilerden e-Okul sisteminde bulunanların bilgileri, yeni    okuluna aktarılır. e-Okul sisteminde kaydı     bulunmayanlar ile bilgileri eksik olanların güncel bilgileri sisteme    işlenir.

(8) Yeni kayıt olan ve ders yılı başlamadan okuldan    ayrılıp başka bir okula kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıtları     e-Okul sistemi üzerinden yeni okullarına aktarılır. Bunun dışında okuldan    ayrılmak isteyenler hakkında ise nakillerle ilgili hükümler uygulanır.

Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu

MADDE 23- (1) Birden fazla ortaöğretim kurumu    bulunan okullar arasında koordinasyonu sağlamak üzere millî eğitim    müdürlükleri bünyesinde her ders yılı sonunda öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu    kurulur. Komisyon millî eğitim müdürünün görevlendireceği şube müdürünün    başkanlığında Bakanlığın ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din    öğretimi ve özel öğretim kurumları genel müdürlüklerine bağlı birer okul    müdüründen oluşturulur ve görev süresi bir sonraki ders yılı sonuna kadar    devam eder. Komisyonda, yabancı uyruklu öğrencilerin iş ve işlemlerinde    ayrıca emniyet makamlarından yetkili bir temsilciye de yer verilir.

(2) Komisyonun görevleri;

a) Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan okullara yeni kayıt    olacak öğrenci kontenjanını ilgili okul müdürlükleriyle işbirliği yaparak    belirler.

b) Yurtdışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye Cumhuriyeti    uyruklu öğrencilerin Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan    okullara yerleştirme ve nakil işlemlerini yürütür.

c) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt- kabul ve nakille ilgili iş ve    işlemlerini yürütür.

ç)   Rehberlik ve araştırma    merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu    kararına göre özel eğitime    ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencileri durumlarına uygun okullara dengeli bir şekilde yerleştirir. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kuruluyla işbirliği yaparak gerekli    önlemleri alır.

d) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin    yerleştirileceği sınıf mevcudunun azaltılmasına, aynı sınıfta iki ayrı özel    eğitim gerektiren öğrenci grubundan öğrenci bulunmamasına ve öğrencilerin    özel durumlarına göre gerekli fizikî düzenlemelerin yapılmasına yönelik    tedbirleri alır.

e) Derslik, atölye, laboratuvar ve benzeri    eğitim ortamları ile spor salonları ve alanlarının kapasitelerini ve    kullanılabilme durumlarını belirler.

Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci    alan ortaöğretim kurumlarında    kontenjan belirlenmesi

MADDE 24- (1) Herhangi bir puan    kullanmaksızın öğrenci alan    ortaöğretim kurumlarına e-Kayıt sistemiyle öğrenci alınır. Bunların 9 uncu sınıfına    alınacak öğrenci sayısıyla açılacak şube sayısı ilgili komisyonlarca    belirlenip, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak e-Kayıt    sistemine yansıtılır.

(2) Alınacak öğrenci sayısının    planlanmasında bir şubedeki öğrenci sayısının 34’ü geçmemesi esastır. Ancak    öğrenci sayısının çok fazla, derslik sayısının yetersiz olduğu durumlarda,    eğitim ortamı uygun olmak kaydıyla bir şubedeki öğrenci sayısı daha fazla    olabilir, ancak 40’ı aşamaz.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan veya yetenek sınav puanıyla öğrenci alan    ortaöğretim kurumlarında kontenjan belirlenmesi

MADDE 25- (1) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan veya yetenek sınav puanıyla öğrenci alan    ortaöğretim kurumlarında:

a) 9 uncu sınıflara ve hazırlık sınıfı     bulunan okulların hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanlarını belirlemek    üzere, okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber    öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen, varsa alan/bölüm     şefi, okul-aile birliğini temsilen bir velinin katılımıyla kontenjan    belirleme komisyonu oluşturulur.

b) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her    yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fizikî imkân ve    donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Fen    liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri    ile Anadolu sağlık meslek liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30;    diğer okullarda ise 34’tür. Sınıf    tekrarına kalan öğrenciler bu sayıya dâhil edilmez.

c) Fen, sosyal bilimler ve spor liselerinde hazırlık sınıfı ve 9    uncu sınıfa her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şubeyi, güzel sanatlar    liselerinde ise her bir alana alınacak öğrenci sayısı 2’şer şubeyi geçemez.

(2) Kontenjanların ilanı:

a) Ortaöğretime    yerleştirmeye esas puanla öğrenci    alan okulların hazırlık veya 9 uncu sınıfına alınacak öğrenci sayısıyla    açılacak şube sayısı, her yıl Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il    millî eğitim müdürlüklerince de onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine    elektronik ortamda bildirilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda    belirlenen kontenjanla tercih ve yerleştirmeye ilişkin açıklamalar    kılavuzda ilan edilir. Kılavuz yayımlandıktan sonra kontenjanlarda    değişiklik yapılamaz.

b) Yetenek sınav puanıyla öğrenci alan güzel sanatlar liseleri ile    spor liselerine alınacak    öğrenci sayısı ve açılacak şube sayısı Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince    onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir.    Yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjan ilgili birim tarafından    ilan edilir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında grup oluşturma

MADDE 26- (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim    kurumlarında 9 uncu sınıfa kayıt yaptıran ve sınıf tekrar eden öğrenciler    ile 10 uncu sınıfta sınıf tekrar edenler dâhil öğrenci sayısı 12’den az    olan programlarda sınıf oluşturulmaz. Bu öğrenciler, ilgi ve    istekleri dikkate alınarak diğer programlara yönlendirilir.

(2) Mesleki    ve teknik ortaöğretim kurumlarında sınıflara göre grup oluşturulmasında 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu    Kararı ile kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların    Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine    uyulur.

 (3) Aynı alanda/dalda atölye    ve laboratuvar donatımı olmaması nedeniyle    uygulamalı eğitimlerini işyerlerinde yapan en az 8 kişiden oluşan öğrenci    grubu için okul yönetimince öğretmen görevlendirilir.

(4)    Mesleki Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitim uygulamalarında öğrenci grup    sayısıyla bir grupta yer alacak öğrenci sayısı 24/12/2005    tarihli ve 26033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı     Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve    nakilleri

MADDE 27- (1) Ortaöğretim kurumlarında okumakta iken çeşitli sebeplerle öğrenim    görmek üzere yurtdışına giden öğrencilerden, bulundukları ülkede en az bir    dönem öğrenim gören ve okulun nakil şartlarını taşıyanların nakilleri    denklik belgesine göre önceki okullarına veya aynı türdeki diğer okullara    yapılır. Öğrencinin denklikle ilişkilendirildiği sınıf e-Okul sistemine    işlenir.

(2) Yurtdışında 8 inci    sınıfı bitiren öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarında asgari bir eğitim ve    öğretim yılı öğrenim gören ve ortaöğretime    yerleştirmeye esas puanla öğrenci    alan okulların nakil şartlarını taşımayan öğrencilerin Anadolu, Anadolu    imam-hatip veya Anadolu türü mesleki ve teknik liselere nakil ve geçişleri;    denklik belgesine göre program uyumu dikkate alınarak okulların kontenjan    durumu ve öğrencinin ikamet adreslerine uygun okullara öğrenci yerleştirme    ve nakil komisyonu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin nakli    yapılan okuldan bir başka okula naklinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası     kapsamında nakil ve geçiş talebi bulunan öğrencilerin nakillerinde bu    Yönetmeliğin devam-devamsızlıkla ilgili hükümlerine uyulur.

(4) Eğitimini yurtdışındaki ortaöğretim    kurumlarında tamamlayan ancak denklik belgesine göre bazı ders, staj veya    uygulamalarda eksikliği görülenlerden, bu Yönetmelik kapsamında öğrencilik     şartlarını taşıyanların eksiklikleri millî eğitim müdürlüklerince    ilişkilendirildikleri okul tarafından tamamlattırılır. Öğrencilik     şartlarını taşımayanlar hakkında ise açık ortaöğretim kurumlarıyla ilgili    mevzuat hükümleri uygulanır.

Değişim programı kapsamındaki    öğrencilerin kayıt ve nakilleri

MADDE 28- (1) Kültürlerarası öğrenci değişim programları     çerçevesinde bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere, önceden    durumlarını belgelendirerek yurtdışında öğrenim görmek için okuldan ayrılan    öğrencilerin kayıtları okullarında saklı tutulur ve bunların durumları boş     kontenjan olarak değerlendirilmez, yerlerine naklen öğrenci alınmaz. Bu    kapsamda yurtdışında alınan öğrenim belgeleri, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine    göre değerlendirilerek öğrenci başarısına yansıtılır.

(2) Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim    görmek üzere bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere Türkiye’ye    gelenlerden Bakanlıkça uygun görülenler, okulların nakle ilişkin özel     şartlarına bakılmaksızın belirlenen okullara misafir öğrenci olarak kabul    edilirler. Bu öğrencilere öğrenim süresini kapsayan öğrenim durum belgesi    düzenlenir. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin    kayıtları

MADDE 29- (1) Yabancı     uyruklu öğrencilerin kayıtlarında:

a) Usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı     aranır.

b)   Ülkesi    belli olmayan veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancıların çocuklarından    öğrenim vizesi istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiş     en az altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıt esaslarına    göre kayıtları yapılır.

c) Türkiye’de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancıların    çocuklarından öğrenim vizesi istenmez. Ancak, anne, baba veya vasisinin    çalışma izni aldığını veya en az altı ay ikamet izinlerinin bulunduğunu    belgelendirmeleri gerekir.

ç)   Türkiye’deki    yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası     kuruluş temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıtları için    usulüne uygun pasaport almış olmaları şartı aranır.

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olup sonradan    Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir    devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve bunların çocuklarının kayıtları     yapılır.

(2) Kayıtlarda okulların kayıt ve kabul     şartları ayrıca aranır.

(3) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan    hususlarda 14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı     Resmî Gazete’de yayımlanan Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik    ve Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Anadolu teknik ve teknik lisesine geçiş

MADDE 30- (1) Teknik liselere geçiş için, ortaöğretim kurumlarının 9 uncu    sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 60 olan öğrenciler    başvurabilir.

(2) Öğrenciler, yılsonu başarı puanlarına    göre sıralanır. Yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla    matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım dersinin yılsonu başarı     puanı yüksek olanına öncelik verilir.

(3) Anadolu teknik liselerine, kontenjan    açığı bulunmasına ve ikinci fıkradaki şartların taşınmasına bağlı olarak ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okullardan geçiş     yapılabilir.

Alan ve dala geçiş

MADDE 31- (1) Ortaöğretime yerleştirmeye    esas puanı ve/veya özel yetenek,    mülakat ve/veya beden yeterliği sınavıyla öğrenci alan okullar    dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, alan seçimi 10 uncu    sınıfta yapılır. Tüm mesleki ve    teknik ortaöğretim kurumlarında dal seçimi ise on birinci sınıfta yapılır.

(2) Teknik liseler ile meslek liselerinin 10    uncu sınıflarında alanlara alınacak öğrenci sayısı; müdür başyardımcısı     veya bir müdür yardımcısının başkanlığında ilgili alan şefiyle atölye/laboratuvar şefinden oluşan komisyonca belirlenir. 

(3) Görme,    işitme, kekemelik, spastik ya da ortopedik engeli bulunanların, durumlarına    uygun meslek alan ve dalına ya da programa yönlendirilmeleri ve    yerleştirilmeleri sağlanır.

Sınıf başkanlığı

MADDE 32- (1) Bir    sınıfta bulunan öğrenciler, sınıf öğretmeni rehberliğinde her ders yılı     için sınıf başkanı ve başkan yardımcısı seçer. Boşalan sınıf başkanlığı     için aynı yolla seçim yapılır.

(2) Sınıf başkanlığına ve başkan yardımcılığına aday olacak    öğrencilerde; disiplin cezası almamış olmak ve örnek davranışlara sahip    olmak şartı aranır.

(3) Seçilme şartlarını kaybeden sınıf başkanı ve yardımcısı sınıf    rehber öğretmeni tarafından görevden alınır.

Öğrenci nöbetleri

MADDE 33- (1) Öğrencilerin    görev ve sorumluluk bilincini geliştirmek, okulun yönetim işlerine yardımcı     olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilere nöbet görevi verilir. Ancak    öğrencilere personelin yapması gereken, bedeni çalışmayı gerektiren, eğitim    ve öğretimle ilgisi bulunmayan görevler verilemez. Nöbet yerleri, nöbet    günleri, nöbetin başlama ve bitiş saatleriyle nöbetçi öğrencilerin    görevleri okul yönetimince belirlenerek duyurulur.

(2) Nöbetçi öğrenciler, nöbetçi öğretmene, nöbetçi müdür    yardımcısına veya okul müdürüne bilgi vermek şartıyla yazılı ve uygulamalı     sınava girerler. Öğrencilerin nöbet tuttuğu günler devamsızlıktan sayılmaz.    Pansiyonlu okullarda yarıyıl ve yaz tatili dışındaki hafta sonu ve diğer    tatil günlerinde de nöbet görevi verilebilir.

Öğrenci velisi

MADDE 34- (1) Öğrenci velisi, öğrencinin anne, baba veya    yasal sorumluluğunu üstlenen kişi olup eğitim ve öğretim süresince her    öğrencinin bir velisi bulunur. 

(2) Pansiyonlu okullarda yatılı öğrencilerin eğitim ve öğretimle    ilgili iş ve işlemleriyle sınırlı olmak üzere, velinin yazılı iznine bağlı     olarak okul yöneticilerinden birisi öğrenci velisi olarak ilişkilendirilir.

(3) 5395 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre hakkında bakım tedbiri    kararı ya da 2828 sayılı Kanunun 22 nci maddesine    göre koruma kararı alınan çocukların iş ve işlemleri kurum tarafından resmi    yazı ile bildirilen kişiler tarafından yürütülür.

(4) Velisi bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve    öğretimle ilgili iş ve işlemleriyle sınırlı olmak üzere emniyet    müdürlüklerinin bilgisi dâhilinde milli eğitim müdürlüklerince okul    yöneticileri arasından veli tayin edilir.

(5) Öğrenci velayeti konusunda anlaşmazlık hâllerinde, yargı     kararına göre işlem yapılır. Velayete ilişkin yargılama sürecinin devam    ettiği durumlarda ise okul kayıtları esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Geç Gelme,    Devamsızlık ve İlişik Kesme

Geç gelme

MADDE 35- (1) Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve    süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve    öğrencilere duyurulur. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler    devamsızlıktan sayılır.

Devam-devamsızlık ve ilişik kesme

MADDE 36- (1) Okula devam zorunludur. Veliler,    öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel    Kanununun 26 ncı maddesi gereğince okul    yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili    gerekli tedbirleri alırlar.

(2) Uygulamayla ilgili olarak;

a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni    tarafından yoklama fişine/e-Okul sistemine işlenir.

b)     Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse    gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün    sayılır.

c) Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık    yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin    işlemi uygulanır.

(3) Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor,    müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere    ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam    edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlık süresinden    sayılmaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim    müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise mahalli    mülki idare amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının    belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir.

(4) Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı     gün içinde velisine e-Posta veya diğer bilişim araçlarıyla bildirilir.    Ayrıca devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu,    devamsızlığın her beşinci günü bitiminde velisine bildirilerek, varsa öğrencinin    özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Özürsüz    devamsızlığı 5 günü, toplam devamsızlığı 40 günü aşan öğrencinin velisi    bilgilendirilerek okula devamının sağlanması istenir.

(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders    puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Ancak kaynaştırma ve özel    eğitim gerektiren öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak    uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan    öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı     hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya    Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.

(6) Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat    işlemleri, iadeli taahhütlü postayla yapılır. Gerektiğinde ayrıca    tebligatla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bilişim araçlarından da    yararlanılır.

(7) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin    özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş     günü içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu    hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak    üzere uzatılabilir.

 (8) Telafi    programlarına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları telafi    programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az altıda biri kadar    devamsızlık yapmaları halinde, puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.    

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nakil ve    Geçişler

Ortaöğretime    yerleştirmeye esas puanla    öğrenci alan ortaöğretim kurumları     arasında nakil ve geçişler

MADDE 37- (1) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci    alan fen, sosyal bilimler, Anadolu, Anadolu öğretmen ve Anadolu imam-hatip    liselerine nakil ve geçişler;

a)         Okulların her birinin kendi arasında her sınıf    seviyesinde,

b)     Okullar arasında onuncu sınıfın sonuna kadar,

c)     Bu okulların dışındaki diğer okullardan bu    okullara onuncu sınıfın sonuna kadar

                Yönetmelikte    belirtilen süre içerisinde yapılır.

(2) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan     mesleki ve teknik ortaöğretim programı     uygulayan okullara nakil ve geçişler;

a)      Okulların    her birinin kendi arasında veya okullar arasında alan/dal bulunmak kaydıyla    her sınıf seviyesinde, alan/dal bulunmaması hâlinde 10 uncu sınıfta alan,    11 inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek, birinci dönem sonuna kadar,

(b) Bu okulların    dışındaki diğer okullardan bu okullara; dokuzuncu sınıfta sürekli,

onuncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar

                Yönetmelikte    belirtilen süre içerisinde yapılır.

(3) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla birlikte özel yetenek, mülakat, mülakat    ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alan okullar ile Anadolu sağlık    meslek liselerine diğer ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz.

(4) Bu okullara, akşam    lisesinden, açık öğretim lisesinden, mesleki açık öğretim lisesinden ve herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan okullardan nakil ve geçiş yapılmaz.

(5) Askeri lise ve polis    kolejlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu dışındaki diğer okullara    nakil ve geçişlerde nakil ve geçiş şartlarını taşımaları kaydıyla birinci    fıkranın (b) bendi, mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulayan    okullara nakil ve geçişlerde ise ikinci fıkranın (b) bendi hükümleri    uygulanır.

(6) Özel ortaöğretim    kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler program    uyumuna ve nakil şartlarına göre yapılır.

Kontenjan belirleme,    başvuru ve değerlendirme

MADDE 38- (1) a)     Ortaöğretime yerleştirme puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları     arasında nakil ve geçişler, açık kontenjan bulunması halinde öğrencinin    yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun yerleştirmeye    esas taban puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

b) (a) bendine göre yapılan nakillerden sonra açık kontenjan    bulunması halinde, öğrenciye bakmakla yükümlü anne veya babası ölen ya da 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve    Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici    olarak değiştirilmek zorunda kalınan öğrencilerin nakilleri, bu halin    ortaya çıkmasından itibaren üç ay içerisinde bir defaya mahsus olmak    üzere,  ikamet adresinin bulunduğu yerdeki, yoksa en yakın yerleşim yerinde    bulunan aynı türden okullardan birine taban puan şartı aranmaksızın puan    üstünlüğüne göre yapılır. Bu çerçevede nakilleri yapılan öğrencilerin    yerleştirme puanı, okulun nakle esas taban puan belirlenmesinde dikkate    alınmaz.

(2)    Sınıf    bazında oluşacak açık kontenjanlar; yargı kararına bağlı gelenler, şehit    veya gazi çocukları ile yurtdışından gelen öğrenciler hariç olmak üzere     şube öğrenci sayısı fen, sosyal bilimler, Anadolu sağlık meslek liselerinde    30’u diğer okullarda 34’ü geçmeyecek şekilde belirlenir.

(3)    Okulların    taban puan ve açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

(4) Nakil ve geçiş     başvurusu, veli tarafından her ayın son haftası mesai saatleri içerisinde    öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne yapılır. Öğrencinin nakil     şartlarını taşıması hâlinde başvurusu okul müdürlüğünce naklen gidilmek    istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul    müdürlüğünce e-Okul sistemi    üzerinden gerçekleştirilir.

(5) e-Okul sistemi üzerinden alınan nakil başvuruları, ilgili okul    müdürlüğünce takip eden ayın ilk iş günü içerisinde değerlendirilir.    Değerlendirmeyle ilgili tutanak, e-Okul sistemi üzerinden alınarak okul    müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç    aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne    e-Okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden bildirilir. Öğrenciye ait veriler,    e-Okul sistemi üzerinden alınır.

(6) Nakil şartlarının taşınması durumunda hazırlık sınıfından 9 uncu    sınıfa, 9 uncu sınıftan hazırlık sınıfına içinde bulunulan öğretim yılının    Kasım ayının son iş gününe kadar nakil yapılabilir.

(7) Hazırlık sınıfı     bulunmayan okulların ara sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların    ara sınıflarına nakil şartlarıyla birlikte yeterlilik sınavına bağlı olarak    nakil yapılır. Nakil şartlarına uygun olarak nakli yapılan öğrenciler bir    hafta içerisinde bulundukları sınıf seviyesi dikkate alınarak bu Yönetmelik    kapsamında yeterlilik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarısız olanların    nakilleri iptal edilir.

(8) Naklen gidilmek    istenilen okulda birinci yabancı dil farklı ise, nakil şartlarının    taşınması durumuna bağlı olarak, öğrenci velisinin yazılı isteği    doğrultusunda yabancı dil değişikliği yapılarak nakil gerçekleştirilir.    Nakli gerçekleşen öğrencinin yabancı dil seviyesi belirlenir. Okul    yönetimi, öğrenci velisiyle işbirliği yaparak 31/5/2006    tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı     Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli    tedbirleri alır ve uygular.

(9) Bu madde kapsamında    yapılan nakillerde, nakil şartlarının eşitliği hâlinde yaşı küçük olan    öğrenciye öncelik verilir.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar arasında    nakiller

MADDE 39- (1) Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine, aynı programları uygulayan özel ortaöğretim kurumlarından,    üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul    veya kurumları ile kendi türlerinden sadece aynı alan/bölüm    arasında    her sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır.

(2) Sınıf bazında oluşacak    açık kontenjanlar; yargı kararına bağlı gelenler, şehit veya gazi çocukları     ile yurtdışından gelen öğrenciler hariç olmak üzere şube öğrenci sayısı     30’u geçmeyecek şekilde belirlenir.

(3) Bu    okullar arasında nakiller, naklen gidilmek istenilen okulun alanında açık kontenjan    bulunmasına bağlı olarak ilgili okul müdürlüklerince her ayın son haftası     mesai saatleri içerisinde e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilir.    Başvuruların açık kontenjandan fazla olması hâlinde 9 uncu sınıflar için    ortaokul veya imam-hatip ortaokuluna ait başarı puanı; diğer sınıflar için    alt sınıf veya sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik    ortalaması esas alınır ve puan üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılır.

(4) e-Okul sisteminden alınan nakil    başvuruları, e-Okul kapsamında olmayan ortaöğretim kurumlarından gelen    nakil başvurularıyla birlikte ikinci fıkrada belirtilen hükümler doğrultusunda    takip eden ayın ilk iş günü içerisinde ilgili okul müdürlüğünce    değerlendirilir. Nakil için başvuruda bulunan öğrenci sayısının açık    kontenjandan fazla olması ve puanların eşitliği hâlinde, yaşı küçük olan    öğrencinin nakli kabul edilir. Değerlendirmeyle ilgili tutanak e-Okul    sisteminden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından    imzalanıp dosyalanır. Sonuç aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin    öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul ve veli bilgilendirme sistemleri    üzerinden bildirilir. Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden    alınır.

(5) Güzel sanatlar    liseleri ile spor liselerine diğer ortaöğretim kurumlarından öğrenci nakli    ve geçişi yapılmaz.

(6) Özel ortaöğretim    kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişlerde    programlarla kayıt ve nakil şartlarının uygunluğu esas alınır.

Şehit veya    gazi çocuklarının nakilleri

MADDE 40- (1) Ortaöğretime    yerleştirmeye esas puanla öğrenci    alan ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören şehit veya gazi çocuklarının    nakilleri, durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak    üzere açık kontenjan ve puan şartı aranmaksızın; yetenek sınavıyla öğrenci    alan okullar arasında ise kontenjana bakılmaksızın istedikleri farklı bir    yerleşim yerinde bulunan aynı türdeki okullardan birine yapılır. Bu çerçevede nakilleri    yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, okulun nakle esas taban puan ve    kontenjanın belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Herhangi bir puan kullanmaksızın    öğrenci alan ortaöğretim    kurumlarına nakil ve geçişler

MADDE 41-     (1) Herhangi bir puan    kullanmaksızın öğrenci alan mesleki    ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki okullara nakil ve geçişler;

a)Okulların kendi türleri    arasında her sınıf seviyesinde,

b)Okulların kendi türleri dışındaki diğer    okullardan bu okullara onuncu sınıfın sonuna

kadar

Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

(2) Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim

programı uygulayan okullara nakil ve geçişler;

a)     Okulların her birinin kendi arasında veya okullar    arasında alan/dal bulunmak

kaydıyla her sınıf seviyesinde, alan/dal bulunmaması hâlinde 10 uncu sınıfta    alan, 11 inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek, birinci dönem sonuna    kadar,

(b) Bu okulların    dışındaki diğer okullardan bu okullara; dokuzuncu sınıfta sürekli,

onuncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise    uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi    eğitimine bağlı olarak

                Yönetmelikte    belirtilen süre içerisinde yapılır.

(3) Düzenlenen telafi eğitimi sonunda öğrencilerin,    geçer puan alamadıkları derslerden sorumlu olarak on birinci sınıfa    geçişlerine ve dal seçmelerine imkân sağlanır. Mesleki ve teknik ortaöğretim    kurumlarının farklı alanlarında öğrenim gören öğrenciler de 10 uncu sınıf    sonunda alanlarını değiştirmek istediklerinde aynı hükümler uygulanır.    Telafi eğitiminin yapılabilmesi için en az 12 öğrencinin başvuruda    bulunması gerekir.

(4) Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim    Lisesinden, yaş itibariyle örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını     taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün    eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrencilerin nakil ve geçişleri ders    kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde yapılır.    Öğrencilerin kredisini aldıkları dersler ile okulların sınıflar bazında    haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri karşılaştırılarak    eşleştirilir, rehberlik ve puanla değerlendirilmeyen ders saatleri hariç    tutularak toplam ders saati sayısının iki katı kredi almış olanların nakil    ve geçişleri ilişkilendirildikleri sınıfa yapılır.

(5) Askeri lise ve polis    kolejlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu dışındaki diğer okullara    nakil ve geçişlerde, birinci fıkranın (b) bendi, mesleki ve teknik    ortaöğretim programı uygulayan okullara nakil ve geçişlerde ise ikinci    fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.

(6) Özel ortaöğretim    kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler, program    uyumuna ve nakil şartlarına göre yapılır.

Nakil ve    geçişlerde muafiyet ve sorumluluk

MADDE 42- (1) Nakil isteği kabul edilen öğrencilerin önceki    okulunda görmüş olduğu dersler, yeni okulun dersleriyle sınıf seviyesinde    karşılaştırılır. Sınıf seviyesinde toplam ders saatinde ve zorunlu    derslerde (ortak/alan/dal dersleri) eksiklik ya da başarısızlık bulunması     halinde;

a)    Sınıf veya sınıflar bazında eksik olan ders saatleri, yeni okulun haftalık    ders saati toplamı esas alınarak, öğrenciler yeni okulunda seçtiği    derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav döneminde    sınava alınırlar. Öğrenci yeni okulunun haftalık ders çizelgesinde yer    almayan önceki okuluna ait sorumlu olduğu derslerden ise muaf tutulur.

b)    Öğrenciler görmediği derslerle gördüğü hâlde haftalık ders saati    sayısındaki eksikliğin bir saatten fazla olduğu zorunlu (ortak/alan/dal    dersleri) derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav    dönemlerinde sınava alınırlar. Ancak önceki okulun seçmeli dersleri    arasında bulunan derslerin, yeni okulun zorunlu (ortak/alan/dal dersleri)    dersleriyle ilişkilendirilmesi halinde öğrenciler bu derslerden sorumlu    tutulmazlar.

c) Nakil yapan öğrencilerin yılsonu başarı durumları yeni okulun    haftalık ders çizelgesindeki dersler ve ders saatleri dikkate alınarak    yeniden hesaplanır. Bunların yeni okulundaki derslerle ilişkilendirilemeyen    önceki okulunda başarılı olduğu dersler de yılsonu başarı puanının    belirlenmesinde dikkate alınır.

DÖRDÜNCÜ    KISIM

Öğrenci    Başarısının Değerlendirilmesi

 

BİRİNCİ     BÖLÜM

Ölçme ve    Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları

MADDE 43-  (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar    gözetilir.

a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme    bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.

b) Öğrencilerin başarısı;     öğretim programı öğrenme kazanımları     esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar,  uygulamalı sınavlar, performans    çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara    göre tespit edilir.

c) Sınav soruları, öğretim programlarında    belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak    hazırlanır.

ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve    araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp    kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.

d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye    yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından    oluşur.

e) Öğrencilerin başarısının    belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama,    problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.

f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde,    geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme    araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı,     dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.    

g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve    öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş     Eğitim Programı (BEP) esas alınır.

Puanla değerlendirme

MADDE 44- (1) Sınav,    performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden    değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

Puan

Derece

85,00-100

Pekiyi

70,00-84,99

İyi

60,00-69,99

Orta

50,00-59,99

Geçer

       0-49,99

Geçmez

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

Yazılı ve uygulamalı sınavlar

MADDE 45- (1)    Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı     sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir    veya iki saat olan dersler için ikiden; üç ve daha fazla olan dersler için    ise üçten az olamaz. Sınav tarihleri her dönem başında zümre başkanları     kurulunca belirlenir ve okul müdürünün    onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.

b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak    değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede    okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak    değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince    birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve    sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği    görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından    yeniden değerlendirilir.

c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak    sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler    millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.

ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir    ders saatini aşamaz.

d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen    konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm    konuları kapsaması esastır.

e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap    anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav    kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek    puan, ayrıntılı olarak belirtilir.

f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her    dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve    uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların     şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı     sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün    onayına bağlı olarak uygulanır.

g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı     sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan    bir sınav daha yapılabilir.

ğ) Kaynaştırma    yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının    değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan    amaçlar esas alınır.

(2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak    yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test    usulüyle de yapılabilir.

Beceri sınavı

MADDE 46- (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri    eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son haftasında beceri    sınavına alınırlar. Öğrenciler bu süre içerisinde izinli sayılır. Bu sınav,    dersin özelliğine göre komisyonca alınacak karar doğrultusunda uygulamalı     ve/veya yazılı olarak yapılır.

(2) Öğretim programlarında birden fazla uygulamalı ders bulunan    alanlarda, işletmede eğitimi yapılan her ders için beceri sınavı, sınav    komisyonunun kararına göre birlikte veya ayrı ayrı     yapılabilir. Birlikte yapılan sınavların değerlendirmesi ayrı yapılır.

(3) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla kurum ve iklim     şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan ve beceri    eğitimi süresi, ders yılı süresini aşan meslek alanlarındaki beceri sınavı,     beceri eğitiminin bitimini izleyen hafta içinde yapılır.

(4) Beceri sınavları, işletmenin usta    öğreticileri veya eğitici personeli ile ilgili alanın alan/bölüm/atölye/laboratuvar şeflerinden birisi, alan öğretmenlerinin ve    o meslek alanındaki/dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden    oluşturulan komisyon tarafından yapılır.

(5) Beceri sınav puanı, iş dosyası ve    sınav değerlendirilmesi sonucu takdir edilen puanların toplamıdır. Beceri    sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun yüzde 80’i sınav, yüzde    20’si de iş dosyasına takdir edilir.

(6) İşletmeye gönderilemeyen öğrenciler için okulda yüz yüze    eğitimini aldıkları alan/dal derslerinden beceri sınavı yapılmaz.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 47- (1)    Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin programlarındaki    kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla    ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak    amacıyla kullanılır.

(2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince    ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve    öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar.

(3) Yazılı sınav sonunda öğrencilerin çoğunluğunun    başarısız olması hâlinde, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapılır.    Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda    öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.

Sınavlara katılmayanlar

MADDE 48-     (1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya    projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından    itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü    içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza,    ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, gözaltına    alınma ve tutuklanma gibi olağan dışı hâllerde bu süre okul yönetimince    uzatılabilir.

(2) Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin    durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders    öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak bir defaya    mahsus mazeret sınavına alınır, performans çalışması veya projesi kabul    edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği    gibi ders dışında da yapılabilir.

(3) Özürleri nedeniyle yılsonu    beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai saatinin bitimine kadar    kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde    belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden    önce uygun görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği    tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından    önce sınava alınırlar.

(4) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya    projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin    durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken    sayıya dâhil edilir.

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması

MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve    projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre    ortak hataları açıklar.

(2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve    projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya    performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip    eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.

(3) Sınav, performans çalışması ve projelerle    ilgili evrak öğrencinin talebi halinde ders öğretmeni tarafından yeniden    incelenip değerlendirilerek öğrenciyle paylaşılır.

(4) Öğretmen tarafından yapılan yeni    değerlendirmenin yeterli görülmemesi durumunda öğrenci okul yönetimine    yazılı itirazda bulunulabilir. İtiraza ilişkin evrak okul yönetimince ders    öğretmeninin dışında ilgili branştan en az iki    öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması     durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon    tarafından incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir.

(5) Uygun görülen performans çalışması ve projeler,    öğrencileri özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde    sergilenebilir.

Performans    çalışması, proje ve diğer çalışmalar

MADDE 50-     (1) Öğrenciler okulların    özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması     ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri    çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir    performans çalışması, her ders    yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

(2)    Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde    ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak    tam puanla değerlendirilir.

(3)    Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber    öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.

(4) Proje ve seminer    çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar,    internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili    ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli    tedbirler alınır.

(5) İşbirliği    çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun    amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.

(6) Topluma hizmet    etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını     teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans    çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar    puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde    belgelendirilir.

(8) Öğrencilerin derse    hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma    çalışmaları da performans çalışması     kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınıf Geçme

Dönem puanı

MADDE 51-     (1) Bir dersin dönem puanı;

a) Sınavlardan alınan puanların,

b) Performans çalışması puanının/puanlarının,

c) Varsa proje puanının,

ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca    hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen    puanın

aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

d) İşletmelerde beceri eğitiminde dönem    puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici    personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden    verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve    hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve    işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır.

e) Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi    virgülden sonra iki basamak yürütülür.

                (2) Zorunlu hâllerde, bir    yazılı sınav eksiğiyle de dönem puanı verilebilir.

(3) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir.

(4)Yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma    becerilerinin kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme    araçlarından yararlanılarak özelliğine göre yazılı veya uygulamalı     sınavlar, performans çalışmaları ve projeyle değerlendirilir. Dersin birden    fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı     ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı belirlenir. Gerektiğinde    zümre öğretmenler kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak    yapılabilir.

(5) Beden eğitimi    dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle bazı etkinliklere    katılamayacak durumda olan öğrenciler resmî ya da özel sağlık kurum ve    kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır. Raporda, öğrencilerin    sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden    hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması     gerekir. Rapora göre beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı     etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve uygun    etkinliklere; bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece    teorik bilgilere göre değerlendirilir.

Naklen gelenlerin dönem puanı

MADDE 52-     (1) Öğrencinin dönem içinde bir okuldan başka bir okula nakledilmesi    hâlinde, önceki okulda aldığı dersler ve puanları dikkate alınarak dönem    puanı tespit edilir.

(2) Buna göre;

a) Önceki okulunda aldığı dersle/derslerle yeni    okulundaki derslerin aynı olması hâlinde dönem puanı alabilecek kadar    yazılı, performans çalışması ve proje puanı bulunan öğrencinin dönem    puanları önceki okulunca verilir. Yeteri kadar yazılı, performans çalışması     ve proje puanı bulunmayan öğrencinin dönem puanları, önceki okulunda aldığı     puanlar da dikkate alınarak yeni okulunca verilir.

b) Önceki okulunda aldığı dersten/derslerden    bazılarının yeni okulunda okutulmaması veya haftalık ders saatlerinin    farklı olması hâlinde;

1) Önceki okulunda dönem puanı oluşacak kadar puan    alınmış ise o derslere ait dönem puanları, mevcut puanlarına göre yeni okul    yönetimince tespit edilir.

2) Önceki okulunda dönem puanı verilebilecek kadar    puan alınmamış ise öğrenci yeni okulunda öğretime açılmış olan    dersi/dersleri alır. Bu derslerden alınan puanlara göre dönem puanı tespit    edilir.

3) Haftalık ders saatlerinin farklı olması hâlinde    eksik olan haftalık ders saati sayısı kadar yeni okulundan ders/dersler    seçtirilir ve dönem puanının tespitinde bu dersin/derslerin puanları esas    alınır.

c) Öğrencinin daha önce okuduğu seçmeli bir dersin    yeni okulunda daha üst sınıfta okutulması hâlinde, daha önce okunmuş olan    ders yerine, haftalık ders saati aynı olan başka bir seçmeli ders alması     sağlanır.

ç) İki dönem puanı alınabilecek kadar süre    bulunması hâlinde hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarından    hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına nakil veya geçiş     yapan öğrencilerin dönem puanları, bu madde hükümlerine göre belirlenir.

Bir dersin yılsonu puanı

MADDE 53- (1)     Bir dersin yılsonu puanı;

a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının    aritmetik ortalamasıdır.

b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem    puanı ile telafi programı sonunda belirlenen puanın aritmetik ortalaması;     iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise telafi programı sonunda    belirlenen puandır.

c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci    dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile yılsonu beceri sınavı puanının    aritmetik ortalamasıdır.

ç) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı     derslerle yeni okulundaki dersler ve/veya ders saatleri farklı olduğunda:

1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması     durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem puanıdır.

2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek    kadar süre bulunmaması durumunda eski okulundaki dersin dönem puanlarının    aritmetik ortalamasıdır.

(2) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması     hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı

MADDE 54- (1)    Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.

(2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık    ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı     puanıdır.

Yılsonu başarı puanı

MADDE 55- (1)    Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu    derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır.    Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak    haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı     hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas    alınır.

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı     sayılma

MADDE 56-          (1)    Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi    için;

a)     İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem    puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

b)         İşletmelerde    beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla    birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik    ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70

olması gerekir.

Doğrudan sınıf geçme

MADDE 57-    (1) Ders yılı sonunda;

a) Tüm derslerden başarılı olan,

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az    50 olan

öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

(2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden    başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Sorumlu    olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması     

MADDE 58- (1)    Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders    sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt    sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf    tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu    sayıya dâhil edilmez.

(2) Sorumluluk    sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav    esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve    sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bir    dersten sınava girecek öğrenci sayısının 20 ve üzerinde olması durumunda    birden fazla öğretmen görevlendirilir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak     şekilde ders saatleri içinde veya dışında gerektiğinde cumartesi ve pazar    günleri de yapılabilir.

(3) Yılsonu beceri    sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları,     iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde    yapılır.

(4) Bir    dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde    kalkar.

(5) Sorumluluk sınavlarına    itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri    uygulanır.

Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı

MADDE 59- (1)    Öğrencilerden;

a) Doğrudan, yılsonu başarı     puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık    nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla    bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı     durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık    Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

b) Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf    öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders    sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek    istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı     yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı     daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu    sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla    ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine    kayıtları yapılır.

c) Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri    hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri    kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması     hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.

Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş

MADDE 60- (1) Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci    yabancı dil dersiyle Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit    edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde    dikkate alınır. Hazırlık sınıfında alınan puanlar mezuniyet puanının    belirlenmesinde dikkate alınmaz.

(2) Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas    derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, üçüncü fıkra    hükümlerine göre yeterlilik sınavına alınır. Başarısız olanlar bir yıl daha    hazırlık sınıfına devam eder. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız    olan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilerek sınavsız öğrenci alan diğer ortaöğretim    kurumlarının 9 uncu sınıfına kayıtları bu Yönetmeliğin nakil ve geçişe    ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılır.

(3) Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden    aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri,    yeterlilik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvurur.    Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden    ders yılının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavlar,    sorumluluk sınavlarıyla ilgili usul ve esaslara göre yapılır. Her iki    dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa    devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Telafi Programı ve Yoğunlaştırılmış Eğitim

Telafi programı

MADDE 61-     (1) Ortaöğretim kurumlarında;

a)     Ders yılı     içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve    benzeri sebeplerle bir ya da iki dönem puanı oluşmayan dersler için, ders    yılının ikinci döneminden, yeni öğretim yılının başlamasına kadar olan    sürede,

b) Öğrencinin iki dönem puanı alabilecek durumda    olmasına rağmen öğretmenin raporlu veya izinli olması, göreve geç    başlaması, dönem bitmeden ayrılması gibi nedenlerle yapılamayan dersler için    ders saatleri dışında,

c) Alan/dal değiştirmek    isteyen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencileriyle diğer ortaöğretim    kurumlarından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak    isteyen öğrencilere yaz tatilinde,

ç) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 inci    maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslek lisesi mezunu olmak isteyen    genel lise programı mezunlarıyla ortaokul    veya imam-hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, millî eğitim    müdürlüklerince belirlenen takvime göre, 

d) İşletmelerde mesleki eğitim gören mesleki ve    teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinden,    işletme şartlarının yetersiz olması nedeniyle programlarda öngörülen bazı     uygulamaların yapılamaması durumunda eksik konuların telafisi için okulda    veya başka bir işletmede,

telafi programı uygulanır.  

(2) Telafi programları,     yapılamayan ders saatleri toplamı kadar yapılabileceği gibi    yoğunlaştırılarak da yapılabilir. Ancak yoğunlaştırılmış telafi    programlarının süresi toplam ders saati sayısının üçte ikisinden az olamaz.    

(3) Birinci fıkranın (ç) bendinde    sayılanlar için yoğunlaştırılmış telafi programı uygulanmaz.

(4) Telafi programında görev alacak    öğretmenler, okul müdürünün teklifi doğrultusunda millî eğitim müdürlüklerince    görevlendirilir. Gerektiğinde diğer ortaöğretim kurumlarından da öğretmen    görevlendirilebilir.

(5) Telafi programında işlenecek konular,    okul müdürüyle programı uygulayacak öğretmen veya öğretmenlerce belirlenir.    Ancak programda öngörülen konuların tamamlatılması esastır. Dersin haftalık    ders saati sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve    performans çalışması puanı verilir. Dönem ve yılsonu puanı, bu    puanlara göre belirlenir. Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında    açılan telafi programında puanla değerlendirme yapılmaz

(6) Kontenjan bulunması durumunda, mesleki ve teknik ortaöğretim    programlarından mezun olup farklı bir meslek alanından/dalından mezun olmak    isteyenler de bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında telafi    eğitimine alınabilir.

(7) Genel ortaöğretim, Anadolu türü    mesleki ve teknik ortaöğretim, teknik lise, sağlık meslek lisesi ve imam-hatip    lisesi programlarında telafi eğitimi uygulanmaz.

(8) Telafi programının uygulanmasına    yönelik iş ve işlemler, programın açılacağı okul müdürlüğüyle bağlı     bulunduğu millî eğitim müdürlüğü işbirliğinde yürütülür.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında telafi programına    ilişkin diğer hususlar

MADDE 62- (1) Telafi eğitimi programı     açılacak alanlar ve kontenjanlar millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.

(2) Telafi eğitimi programı, ilgili    alana/dala ait çerçeve öğretim programları ve haftalık ders    çizelgelerindeki alan ve dal derslerinden oluşur. Öğretim programlarının    uygulama planları, telafi eğitimi çalışma takvimine göre ilgili alan    öğretmenlerince yapılır.

(3) Telafi eğitiminde    öğrenciler, işletmelerde mesleki eğitime gönderilebilir. Bunların sigorta    primleri, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesine göre    Bakanlıkça ödenir.

(4) Kalfa ve ustaların muaf tutulacakları alan/dal dersleri, çerçeve    öğretim programı dikkate alınarak il millî eğitim müdürlüğünce belirlenir.    Bu belirlemede denklik ilkesi esas alınır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yoğunlaştırılmış eğitim

MADDE 63- (1) Her sınıfa ait teorik ve uygulamalı derslerin eğitimi, yoğunlaştırılarak    da yapılabilir. Yoğunlaştırılmış eğitime ait çalışma takvimi, bir dersin    eğitim süresi bir ders yılına ait toplam ders saati sayısından az olmayacak     şekilde düzenlenir. Kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde yürütülen    yoğunlaştırılmış eğitime ait usul ve esaslar, kurum müdürlüğüyle işletme    yetkilileri arasında yapılacak protokolle belirlenir.

(2) Sektörün özelliği,    çalışma ve kapasite durumu ile okul ve iklim şartları da dikkate alınarak    yılın belli zamanlarında faal olan yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve    seyahat hizmetleri ve eğlence hizmetleri alanları, denizcilik alanının yat    kaptanlığı dalıyla Bakanlıkça uygun bulunan diğer alan/dal öğrencileri, 10    uncu ve 11 inci sınıftan itibaren işletmelerde mesleki eğitimlerini    yoğunlaştırılmış olarak görebilirler.

(3) Öğrencilerin okulda veya işyerinde    görecekleri eğitimin tarihleri belirlenirken, her iki birimdeki eğitime    ortalama altışar aylık zaman ayrılır. Bu süre, ihtiyaç duyulması hâlinde    valilikçe değiştirilebilir. Ancak, genel olarak öğrencilerin bir öğretim    yılında kesintisiz olarak ekim-mart ayları arasındaki dönemde okulda;    nisan-eylül ayları arasındaki dönemde işletmelerde mesleki eğitim görmeleri    esastır.

(4) 10 uncu ve 11 inci sınıflarda    derslerin kesildiği tarihle beceri sınavı sonrasında öğrencilere ikişer    haftalık dinlenme izni verilir.

(5) Bu kapsamda bulunan okulların dokuz ve 10 uncu    sınıfları diğer ortaöğretim kurumlarıyla birlikte, on bir ve on ikinci    sınıf öğrencileri ise yılsonu beceri sınavının bitimini izleyen iki hafta    sonra eğitime başlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Okul    Birincilerinin Tespiti

Okul birincilerinin tespiti

MADDE 64- (1) Ders    kesiminde, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun da görüşü alınarak    mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi    olarak tespit edilir. Bütün    derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayan öğrencilerle    davranış puanı indirilmiş ve iade edilmemiş öğrenciler okul    birincisi olamaz.

(2) Mezuniyet puanlarının eşit olması hâlinde son    sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir.

(3) Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan    başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar öğrencilerin yılsonu    başarı puanları incelenerek okul birincisi tespit edilir.

(4) Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa son ders    yılından başlanarak derslerin yılsonu puanlarına esas olan dönem    puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınır.

(5) Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin    bozulmaması hâlinde ilgili öğrenci ve velilerin de katılımıyla öğretmenler    kurulunda kura çekilerek okul birincisi tespit edilir.

(6) Çok programlı liselerde; genel lise, imam-hatip    lisesi ve meslek lisesi programları için ayrı ayrı     okul birincisi tespit edilir.

(7) Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde; meslek    lisesi, teknik lise, Anadolu meslek lisesi ve Anadolu teknik lisesi    programları için ayrı ayrı okul birincisi tespit    edilir.

(8) Okul birincileri, okul müdürlüğünce zamanında    doğrudan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezî Başkanlığına (ÖSYM) bildirilir.

Mezuniyet puanı

MADDE 65- (1) Mezuniyet puanı; dokuz, on, on bir ve on ikinci sınıfların yılsonu    başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Mezuniyet puanı hesaplanırken    bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Yurtdışından gelenlerin mezuniyet puanı

MADDE 66- (1) Öğrenimlerinin bir kısmını yurtdışında    yaparak yurda dönen öğrencilerin mezuniyet puanları;

a) Ülkemizde öğrenim gördükleri yıllara    ait yılsonu başarı puanlarıyla yurtdışında gördükleri derslerin yılsonu    puanlarına,

b) Yurtdışında öğrenim gördükleri okullardan    yılsonu başarı puanları sağlanamaması durumunda, ülkemizde öğrenim    gördükleri öğretim yıllarına ait yılsonu başarı puanlarına

göre belirlenir.

(2) Yılsonu başarı puanı,     derslerden alınan ağırlıklı puanların toplamının bu derslerin haftalık ders    saatleri toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Belirlenmiş notlar;

a) 5'li sistemde, her bir    nota 1.00 eklenip, çıkan sayı elliyle çarpılıp üçe bölünerek puana    çevrilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

b) 10’lu sistemde,  her bir not 10 rakamıyla çarpılarak puana    çevrilir.

BEŞİNCİ     KISIM

Belge, Defter, Çizelge ve Formlar

Belge, defter, çizelge ve formlar

MADDE 67- (1) Ortaöğretim kurumlarında    standartları Bakanlıkça belirlenen defter, çizelge, sözleşme, form ve    benzeri belgeler kullanılır ve örnekleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihini    müteakip e-Okul sistemi üzerinde veya Tebliğler Dergisi’nde yayımlanır.

Karne düzenlenmesi

MADDE 68- (1)    Öğrenciler için e-Karne düzenlenir. e-Karne    düzenlenmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) e-Karne birinci dönemde yarıyıl tatilinden,    ikinci dönemde ise yaz tatilinden önce düzenlenir. İstenildiğinde    e-Karnenin onaylı bir örneği öğrenciye/veliye verilir.

b) e-Karnede başarı ve devamsızlık durumu    gösterilir.

c) e-Karnede, sınıf rehber öğretmeninin öğrenciyle    ilgili görüşüne yer verilir.

Diploma düzenlenmesi

MADDE 69- (1) Ortaöğretim    kurumlarından mezun olanlara, e-Okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak bitirdikleri    okul türüne göre diploma verilir.    Bütün derslerden başarılı olmasına rağmen staj veya yaz uygulamasını     tamamlamayanlara diploma düzenlenmez.

(2) Diplomalara;

a) Ders kesiminde mezun olanlarla telafi programları sonunda mezun    olanlar için derslerin sona erdiği tarih,

b)  Sorumluluk    sınavlarına girenler için sınavın yapıldığı ayın son iş günü, 

c) Staj veya yaz uygulamasını ders yılı bitiminden sonra tamamlayan    öğrenciler için staj veya yaz uygulamasının sona erdiği tarih

diploma    tarihi olarak yazılır.

(3) Diplomaların düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Öğretim yılı, düzenleme tarihi, diploma tarihi ve diploma    numarası rakamla yazılır. Diploma tarihiyle düzenleme tarihi farklı     olabilir. Ayrıca e-Okul sisteminde her diploma için güvenlik numarası     verilir.

b) Mezuniyet puanı ve varsa    mezuniyet alanı/dalı belirtilir.

c) Bilgiler kısaltılmadan yazılır.

ç) Diploma numaraları, okulun açılış tarihinden başlanarak sırayla    verilir.

d) Diplomalar, müdür ve ilgili müdür yardımcısı, müdür yardımcısının    bulunmadığı durumlarda ise millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen    öğretmen tarafından imzalanır.

e) Diplomalar, mezuniyet tarihini izleyen 20 gün içinde düzenlenerek    soğuk damga için millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

f) Sağlık meslek lisesi diplomaları,  millî    eğitim müdürlüğünce soğuk damga    işlemleri tamamlandıktan sonra, 11/4/1928    tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı    İcrasına Dair Kanun hükümlerine göre Sağlık Bakanlığına tescil ettirilmek    üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilir.

g) Diplomalar harca tabi değildir.

ğ) Diploma, öğrenciye, velisine ya da vekâlet verilen kişiye imza    karşılığında verilir.

h) Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması     durumunda yenisi düzenlenmez. Bu durumda öğrenim durum belgesi düzenlenir.

Telafi eğitimi sonrası diploma düzenlenmesi

MADDE 70- (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim    kurumlarında telafi eğitimini ve    stajını başarıyla tamamlayan ortaöğretim kurumu mezunlarına, ilgili alana    dala ait meslek lisesi diploması, ortaöğrenimini tamamlayamayan kalfa ve    ustalara ise mesleki eğitimi tamamlama belgesi düzenlenir. İşletmelerde    beceri eğitimi gören öğrencilerle kalfa ve ustalar, stajını tamamlamış     sayılır. Mesleki eğitimi tamamlama belgesi verilen kalfa ve ustalar,    Mesleki Açık Öğretim Lisesi yoluyla ortak dersleri tamamladıkları takdirde,     alanlarında diploma almaya hak kazanırlar.

İşyeri açma belgesi düzenlenmesi

MADDE 71- (1) Teknik lise veya mesleki ve    teknik ortaöğretim kurumlarının dört yıllık programlarının 3308 sayılı     Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki alanlarından mezun olanlar ile Mesleki    Yeterlilik Kurumunca tanınan dördüncü ve daha üst seviye mesleki yeterlilik    belgesi sahiplerine,  ustalık belgesinin yetki ve    sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi    verilir. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin    mezun olduğu okul müdürlüğünce düzenlenir.

Geçici mezuniyet belgesi düzenlenmesi

MADDE 72- (1) Diploma    almaya hak kazanmış ancak diplomaları düzenlenmemiş olanlara istemeleri hâlinde    geçici mezuniyet belgesi verilir.

Öğrenim durum belgesi düzenlenmesi

MADDE 73- (1) Öğrencilerin yazılı başvuruları üzerine;

a) Kimlik bilgilerini, varsa alanını/dalını, öğrenimi süresince okuduğu bütün    dersleri, haftalık ders saatlerini, aldığı puanları ve diploma bilgilerini    gösteren öğrenim durum belgesi düzenlenir.

b) Diploma veya öğrenim durum belgesini kaybedenlere bir defaya    mahsus olmak üzere öğrenim durum belgesi verilir. Belgesini ikinci defa    talep edenlere bu belge verilmez. Ancak durumları yazıyla ilgili kurum veya    kuruluşa bildirilir.

(2) Mesleki ve teknik    ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere Avrupa Yeterlilik    Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler    hakkında bilgiler içeren Europass    sertifika/diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller,    mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge    düzenlenir.

Öğrenci kimlik belgesi düzenlenmesi

MADDE 74- (1) Okul    müdürlüğünce öğrencilere, nüfus kayıt ve okul bilgilerini içeren,    fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Öğrenci kimlik belgeleri,    gerektiğinde elektromanyetik kullanıma uygun şekilde de tasarlanabilir.

Öğrenci belgesi düzenlenmesi

MADDE 75- (1) Öğrencilere,    istemeleri hâlinde okulun öğrencisi olduklarına dair öğrenci belgesi    verilir.

Uygulamaya yönelik açıklamalar

MADDE 76- (1) Belge, defter, çizelge, sözleşme    ve formlardan gerekenlerin çıktıları alınarak okul müdürünce onaylanır ve    saklanır. Ayrıca bu kayıtlar Bakanlığın ilgili birimince e-Okul sistemi    içerisinde de yedeklenir. Sonradan görülen yanlışlıklar elektronik ortamda    tutanakla düzeltilir ve açıklama yapılarak okul müdürünce onaylanır.

(2) Düzenlenmiş diploma ve belgelerde yer alan bilgilerde mahkeme    kararına bağlı yapılması gereken değişiklikler, mevcut bilgiler    değiştirilmeden diploma ve belgenin arkasına yeni şekliyle yazılır. Buna    ilişkin açıklama, düzeltme tarihi, düzeltmeyi yapanın adı, soyadı yazılıp    imzalanarak onaylanır ve millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. e-Okul sistemine kayıtlı diplomalarla ilgili düzeltmeler    sistem üzerinden okul müdürlüğünce yapılır.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili belgeler düzenlenirken,    yabancılar kimlik numarasına esas bilgiler veya pasaport, ikamet tezkeresi    ve benzeri belgelerde yer alan bilgiler kullanılır.

(4) Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim    görmek üzere Türkiye’ye gelen misafir öğrencilere, Türkiye’de bulundukları     süre içerisinde aldıkları eğitime ilişkin belge düzenlenir.  

(5) Belge, defter,    çizelge, sözleşme ve formlar ilgili mevzuatına göre arşivlenir.

ALTINCI KISIM

Yönetim, Yöneticiler, Diğer Personel ve Eğitim Ortamları

 

BİRİNCİ     BÖLÜM

Yönetim ve    Yöneticiler

Yönetim

MADDE 77- (1) Okul    yöneticileri; öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve çevreye eğitim ve    öğretimde liderlik yapar, verimliliğin artırılmasına, ekip ruhunun oluşturulmasına,    okulun çevreyle bütünleşmesine ve kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik    çalışmalar yapar, okulu hizmete hazır durumda bulundurur. Bilimsel ve    teknolojik gelişmeler, verimlilik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda okulu    sürekli yeniler ve geliştirir, zamanı ve tüm imkânları okulun amaçlarını     gerçekleştirmek için kullanır.

(2) Okul yönetimi;

a) Araştırma ve planlama,

b) Örgütleme,

c) Rehberlik,

ç) İzleme, denetim ve değerlendirme,

d) İletişim ve yönetişim

görevlerini yerine getirir.

Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 78- (1) Müdür, Türk    millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa,    kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat    hükümleri doğrultusunda okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm    kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışıyla    yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim    lideridir. Müdür, okulu bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle işbirliği    içinde yönetir.

(2) Müdür çalışmalarını valilikçe belirlenen mesai saatleri    dâhilinde yapar; görevin gerektirdiği durumlarda mesai saatleri dışında da    çalışmalarını sürdürür.

(3) Müdür, görevinde sevgi ve saygıya dayalı, uyumlu, güven verici,    örnek tutum ve davranış içinde bulunur; mevzuatın kendisine verdiği    yetkileri kullanır.

(4) Müdürün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Öğretim yılı başlamadan önce personelin iş bölümünü yapar ve    yazılı olarak bildirir. Öğretmenlerin gerektiğinde görüşlerini de almak    suretiyle okutacakları derslere ilişkin görevlerin dağılımını yapar.

b) Ünitelendirilmiş yıllık planların    hazırlanması amacıyla öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarının yapılmasını     sağlar. Zümrelerden derslere yönelik ünitelendirilmiş     yıllık planı ders yılı başlamadan önce alır, inceler, gerektiğinde    değişiklik yaptırarak onaylar ve bir örneğini iade eder.

c) Okulun derslik, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, kütüphane, araç ve gereci ile    diğer tesislerini sağlık ve güvenlik şartlarına uygun bir şekilde eğitim ve    öğretime hazır bulundurur. Bunlardan imkânlar ölçüsünde diğer okullarla    çevrenin de yararlanmasını sağlar. Diğer okul ve çevre imkânlarından da    yararlanılması için gerekli tedbirleri alır. Öğrencilerin sürekli    eğitimlerini yürütmek için millî eğitim müdürlüğü ve ilgili kuruluşlarla    işbirliği yaparak il sınırları içindeki bütün okul ve işletmelerden    yararlanılması, gerekli durumlarda bina kiralanmasıyla ilgili iş ve    işlemleri yürütür.

ç) Eğitim ve öğretim çalışmalarını etkili, verimli duruma getirmek    ve geliştirmek, sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurul, komisyon ve    ekipleri oluşturur. Toplantılarda alınan kararları onaylar, uygulamaya    koyar ve gerektiğinde üst makama bildirir.

d)  Öğretmenlerin performanslarını     artırmak amacıyla her öğretim yılında en az bir defa dersini izler ve rehberlikte    bulunur.

e) Teknolojik gelişmeleri okula kazandırır. Okulun ihtiyaçlarını     belirler, bütçe imkânlarına göre satın alma, bağış ve benzeri yollarla    karşılanması için gerekli işlemleri yaptırır. Eğitim araç ve gereciyle    donatım ihtiyaçlarını zamanında ilgili birimlere bildirir.

f) Okulun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü tedbiri alır.

g) Personelin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli    tedbirleri alır. Adaylık ve hizmetiçi eğitim    faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütür.

ğ) Personelin performans yönetimi ve disiplin işleriyle öğrenci ödül    ve disiplin işlerini yürütür.

h) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesini    sağlar. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi ve kaynaştırma    eğitimiyle ilgili gerekli tedbirleri alır.

ı) Öğrencilere ders yılı içinde gerektiğinde 5 günü geçmemek üzere    izin verebilir. Bu yetkisini yardımcılarına devredebilir.

i) Öğrencilerin askerlik ertelemesine ilişkin iş ve işlemlerinin 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu    hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.

j) Öğretmenlerin ve öğrencilerin nöbet görev ve yerlerini belirler,    onaylar ve uygulamaya koyar.

k) Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar, onaylar ve    uygulamaya koyar.

l) Diploma, öğrenim durum belgesi, sözleşme ve benzeri belgeleri    onaylar.

m) Eğitim ve öğretim ile yönetimde verimliliğin artırılması,     kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması için araştırma    yapılmasını, bu konularda iyileştirmeye yönelik projeler hazırlanmasını ve    uygulanmasını sağlar.

n) Görevini üstün başarıyla yürüten personelin ödüllendirilmelerini    teklif eder. Görevini gereği gibi yapmayanları uyarır, gerektiğinde    haklarında disiplin işlemi yapılmasını sağlar.

o) Özürleri nedeniyle görevine gelemeyen personelin yerine    görevlendirme yapılması için gerekli tedbirleri alır.

ö)   İzinli    veya görevli olduğu durumlarda müdür başyardımcısının, müdür    başyardımcısının bulunmadığı hâllerde ise bir müdür yardımcısının müdür    vekili olarak görevlendirilmesini millî eğitim müdürlüğüne teklif eder.

p) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat değişikliklerini    takip eder ve ilgililere duyurulmasını sağlar.

r) Stratejik plan ve bütçe önerilerini gerekçeli olarak hazırlar,    ilgili makama sunar, yetkisinde bulunan bütçe giderlerini gerçekleştirir,    takip eder, giderlerle ilgili belgeleri zamanında düzenletir, harcamalarla    ilgili azami tasarrufun sağlanmasına özen gösterir.

s) Okulun bina, tesis, atölye, laboratuvar,    salon, bahçe ve benzeri bölümleri ile araç-gerecinin diğer kurum ve    kuruluşlarla birlikte kullanılması durumunda, mahalli mülki idare amirinin    onayını da alarak ilgili kurumla bir protokol imzalar ve bir örneğini üst    makama gönderir.

ş) Harcama yetkilisi olarak, müdür başyardımcısını veya müdür    yardımcılarından birini 10/12/2003 tarihli ve 5018    sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre gerçekleştirme görevlisi    olarak görevlendirir.

t) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar    Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre memuriyet    veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini    yürütmek üzere gerekli bilgi ve    niteliklere sahip personel    arasından taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirir.

u) Elektronik    ortamda yürütülmesi gereken iş ve işlemlerle ilgili gerekli takip ve    denetimi yapar.

ü) 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğindeki    sorumluluklarını yerine getirir.

v) Öğrenci ve çalışanların sağlığının korunması, okulun fizikî yapısından    ve çevreden kaynaklanan olumsuz sağlık şartlarının iyileştirilmesi amacıyla    koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlar.

y) Okul binası ve eklentilerinin sabotaj, yangın, hırsızlık ve diğer    tehlikelere karşı korunması için gerekli koruyucu güvenlik tedbirlerinin    alınmasını sağlar.

z) Okul ve öğrencilerin katılacağı yarışmalar ve    sınavlarla ilgili komisyonları oluşturur, bu etkinliklere katılan    öğrencilere danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere öğretmen görevlendirir.

aa)    Görev tanımındaki diğer görevleri de yapar. 

bb) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği    Kanununun 11 ve 12 nci maddesi uyarınca acil    durumlarla mücadele için gerekli tedbirleri alır.

(5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu müdürleri    ayrıca okuldaki eğitim, öğretimle    ve işleyişiyle ilgili olarak;

a) Derslik, atölye ve laboratuvarların    birer üretim ortamı durumuna getirilmesini; çevredeki işletme, müze,    turistik tesis ve benzeri kuruluşlarla işbirliğine gidilerek insan gücü    ihtiyacıyla alana/dallara alınacak öğrenci sayılarının belirlenmesini;    atölye, laboratuvar, uygulamalı ders, staj veya    yaz uygulamasının buralarda yapılabilme imkânlarının araştırılmasını,     mesleklerinde başarılı olanların ders, seminer ve konferans gibi    etkinliklerle eğitime katkıda bulunmalarını sağlar.

b) Mesleki Açık Öğretim Lisesi programlarına    katılan öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi için gerekli önlemleri alır.    Okulun derslik, atölye ve laboratuvarlarında    açılması planlanan yaygın eğitim faaliyetleri konusunda ilgili kurumlarla    işbirliği yapar.

c) Mezunların elektronik ortamda izlenmesini,    gerektiğinde mezunlar ve işyeri yetkililerine anket uygulanmasını sağlar.    Okulun yıllara göre mesleki ve akademik başarısını tespit ederek    sonuçlarından yararlanır.

ç) Okulda üretime ilişkin iş ve işlemleri yürütmek    üzere atölye, laboratuvar ve meslek dersleri    öğretmenleri arasından atanmış bir müdür yardımcısını, teknik müdür    yardımcısı olarak görevlendirir.

d) Sektörle işbirliğine önem verir. Çevredeki sektörel gelişim ve değişimi izleyerek programların, iş     hayatının istek ve beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi konusunda    yapılan çalışmaların, ilgili birimlere iletilmesini sağlar.

e) Döner sermaye iş ve işlemlerinde, 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi    Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel    Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine    göre eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla gerektiğinde sorumluluğundaki atölye    ve laboratuvarlar ile makine ve teçhizatın özel    sektörle birlikte kullanılmasına imkân sağlar.

(6) İşletmelerde mesleki eğitimle ilgili olarak;

a) Öğrencilere, yaşına uygun asgari ücretin 3308    sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirlenen tutarı kadar ödenecek ücret,    ücret artışı ve diğer imkânlar konusunda öğrenci reşitse kendisi; değilse    velisiyle birlikte işletmelerle eğitim sözleşmesini imzalar.

b) Eğitimin öğretim programına uygun olarak    yürütülmesi ve okul-işletme arasında sürekli işbirliğini sağlamak amacıyla    bir koordinatör müdür yardımcısıyla ilgili alandaki öğretmen, öğrenci,    işletme sayısı ve işletmelerin okula uzaklıkları dikkate alınarak aynı     alanın atölye, laboratuvar ve meslek dersleri    öğretmenleri arasından yeterli sayıda koordinatör öğretmen görevlendirir,    rehberlik eder ve denetler. Yönetici ve öğretmenlere, "işletmelerde    meslek eğitimi" adıyla verilecek ek ders göreviyle ilgili programı     hazırlar ve millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.

c) İşletmelerde görevli eğitici personel/usta    öğreticinin hizmetiçi eğitiminde, okulun personel    ve diğer imkânlarıyla yardımcı olur.

ç) Eğitimde amaçlanan hedeflere ulaşılması için    işletme yetkilileriyle işbirliği yaparak gerekli önlemleri alır. İşletme    yetkilileriyle yapılan toplantılara başkanlık eder.

d) Okulda atölye, laboratuvar    kurulmaması veya yeterli donanım bulunmaması hâlinde sektörle işbirliği çerçevesinde    yapılan protokol kapsamında işletmelerin eğitim birimlerinde alan/dal    derslerinin eğitim ve öğretimi için ilgili alanın atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni görevlendirir.    Ayrıca uygulamalı derslerin    eğitiminin işletmelerde yapılması hâlinde yüz yüze eğitim kapsamında ders    okutmak üzere bu işletmelerde öğretmen görevlendirir.

(7) Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi    müdürleri ayrıca okuldaki eğitim,    öğretimle ve işleyişle ilgili olarak, okulun çevreyle ilişki    kurmasını sağlamak amacıyla, dinî konularda halkın bilgilendirilmesine    yönelik meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğunda sosyal etkinlikler    çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenler ve bu konularda    müftülük, il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri, yükseköğretim kurumları ve    diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Mesleki Açık Öğretim Lisesi imam-hatip bölümü    öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi konusunda gerekli önlemleri alır.    Ayrıca okulun mescit, kütüphane, kitaplık, laboratuvar    ve benzeri eğitim ortamları ve uygulama çalışmalarında kazanılacak bilgi ve    becerilerin okulun amaçlarına ve öğretim programlarındaki ilkelere uygun    olarak kullanılmasını sağlar.

Müdür başyardımcısı, görev, yetki ve    sorumlulukları

MADDE 79- (1) Müdür    başyardımcısı, eğitim ve öğretim,    yönetim, rehberlik ve denetim işlerinin planlı, düzenli ve amacına uygun    olarak yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur.

(2) Müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müdürün izinli veya görevli olduğu durumlarda müdüre vekâlet    eder.

b) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna başkanlık eder.

c) Müdür yardımcılarının öğrenci devam ve devamsızlıklarıyla ilgili    çalışmalarını izler, devamsızlık yapan öğrencilerin velileriyle iletişim    sağlar ve gerektiğinde rehber öğretmenle işbirliği yapar.

ç) Derslerin öğretmenlere dağıtımıyla ilgili programları hazırlar ve    müdürün onayına sunar.

d) Müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrencilerin nöbet çizelgelerini    hazırlayarak müdürün onayına sunar ve nöbet görevlerini kontrol eder.

e) Aylık, ücret ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapar    veya yapılmasını sağlar.

f) Müdürün harcama yetkilisi olduğu durumlarda, görevlendirildiğinde    gerçekleştirme görevlisi görevini yürütür.

g) Personelin göreve başlama, görevden ayrılma, izin, hastalık ve    diğer devam-devamsızlık durumlarını takip eder. Bunlarla ilgili iş ve    işlemleri yürütür ve müdürü bilgilendirir.

ğ) Görevlendirildiğinde, muayene-kabul komisyonu ile sayım kuruluna    başkanlık eder, bu konulardaki işlemleri mevzuatına göre yürütür.

h) Görevlendirildiğinde, taşınır kayıt kontrol yetkilisi görevini    yürütür.

ı) Her türlü tebligat işlemini mevzuatına uygun    olarak gerçekleştirir, adli ve idari yargı ile ilgili işlemleri yürütür.

(3) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve    sorumlulukları yerine getirir.

Müdür yardımcısı, görev yetki ve    sorumlulukları

MADDE 80- (1) Müdür    yardımcısı eğitim, öğretim ve    yönetim işlerinin planlı, düzenli ve amacına uygun olarak yürütülmesinden    müdüre ve müdür başyardımcısına karşı sorumludur.

(2) Müdür yardımcısının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Okulda kullanılan belge, defter, çizelge ve formlarla ilgili iş     ve işlemleri yürütür ve gerekli olanları imzalar.

b) Görevlendirildiğinde, ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan kurul, komisyon ve ekiplere    katılır, başkanlık eder ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

c) Kendisine verilen nöbet görevini yürütür, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri    izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına ve    müdüre iletir.

ç) Sorumluluğuna verilen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri müdür    ve müdür başyardımcısıyla işbirliği içinde yürütür.

d) Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden bilgi alış verişiyle    ilgili işlemleri yürütür.

e) Mezunların izlenmesine    yönelik iş ve işlemleri yürütür.

(3) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve    sorumlulukları yerine getirir.

Teknik müdür yardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 81- (1) Döner sermayeli okullarda, atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından    atanan bir müdür yardımcısı, mevzuatına göre teknik müdür yardımcısı olarak    görevlendirilir. Teknik müdür yardımcısı,     müdür ile birlikte döner sermaye işletmesi çalışmalarının tümünden    sorumludur.

(2) Teknik müdür yardımcısı:

a) Döner sermaye çalışmalarının piyasa şartlarına göre    yürütülebilmesi, iş takibi, malzeme alımı, iş teslimi, sipariş alınması     gibi konularda piyasayı günü gününe izler.

b)    Döner sermeye işletmesi bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin ödeme    emri belgesini düzenlemek görevini yürütür.

c)    Döner sermaye işletmesinin nakit, stok ve duran varlık işlemleri ile diğer    işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun, zamanında ve düzenli olarak    yürütülmesini sağlar.

ç) Ücretleri döner sermaye işletmesince karşılanan personelin her    türlü iş ve işlemlerini izler ve müdüre bilgi verir.

d) Alan/bölüm şeflerince    düzenlenen puantajları inceler, imzalar ve onaya    sunar.

e) Döner sermayeden veya    gerektiğinde genel bütçe ödeneklerinden yapılan satın alma işlerinde ihale    komisyonuna başkanlık eder.

f) Döner sermaye işletmesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla    yönetime önerilerde bulunur.

g) Ambarın kontrol ve denetimini yapar.

ğ) Döner sermaye çalışmalarında teknik şartnameye uygun üretim    yapılmasını sağlar.

h) Döner sermaye makine, araç-gerecinin bakım ve onarımının    yapılmasını, sürekli kullanıma hazır durumda bulundurulmasını sağlar, varsa    sorunların giderilmesi için önlem alır.

ı) Okulun bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını belirleyerek müdürü    bilgilendirir.

i) Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı     Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi    Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli iş ve işlemleri yürütür.    

j) Taşınır Mal    Yönetmeliğiyle kendisine verilen görevleri yapar.

(3) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve    sorumlulukları yerine getirir.

Koordinatör müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları

MADDE 82- (1) İşletmelerdeki mesleki eğitimde işyerlerinin belirlenmesi,    eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi ile okulun    araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek amacıyla atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından    atanan bir müdür yardımcısı, okul müdürlüğünce koordinatör müdür yardımcısı     olarak görevlendirilir.

(2) Koordinatör müdür yardımcısı:

a) İşletmelerde mesleki eğitim uygulamasının planlı bir şekilde    yürütülmesini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri belirler ve müdüre    bildirir.

b) İşletmelerdeki usta öğretici ve eğitici personelin hizmetiçi eğitim almasını sağlamak amacıyla, işletme    yönetiminin görüşünü de alarak gerekli planlamayı yapar, hizmetiçi eğitim programını hazırlar ve müdüre sunar.

c) Mesleki eğitim yaptırılabilecek işletmelerin, eğitimi yapılacak    meslek alanı/dalı ve öğretim programına uygunluğunu belirlemek amacıyla    kurulan komisyon çalışmalarına katılır.

ç) İşletmelerde mesleki    eğitim gören ve staj yapan öğrencilerin sigortalılıkla ilgili iş ve    işlemlerini yürütür.

ç) İşletmelerde mesleki    eğitim gören, staj yapan veya yaz uygulamasına devam eden öğrencilerin    sigortalılıkla ilgili iş ve işlemlerini yürütür.

d) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin devamsızlıkla    ilgili iş ve işlemlerini yapar.

e) Koordinatör öğretmenlerin    görevlerini yerine getirmesi,  ilgili    formların gününde okul yönetimine verilmesi konusunu takip eder,    değerlendirir, varsa aksaklıklar konusunda müdürü bilgilendirir.

f) Öğretmenlere koordinatörlük görevinin dağıtılmasında ilgili alan    zümreleriyle işbirliği yapar.

(3) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve    sorumlulukları yerine getirir.

Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 83- (1)    Pansiyonlu okullarda, müdür yardımcılarından biri yatılılık, bursluluk ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri    yürütmek üzere görevlendirilir. Bunların görevleri, 15/8/1983 tarihli ve 83/6950 sayılı Bakanlar Kurulu    Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul    Pansiyonları Yönetmeliği ile 26/5/2008 tarihli ve 2008/13763 sayılı     Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlköğretim ve Ortaöğretim    Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde okul    müdürü tarafından belirlenir.

Şefliklerin oluşturulması ve şeflerin görevlendirilmesi

MADDE 84- (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, uygulanan    mesleki eğitim programlarının tür ve özelliklerine göre alan/bölüm, atölye,     laboratuvar şeflikleri oluşturulur.

(2) Öğretime açılan her alan/bölüm için bir alan/bölüm şefliği, standart    atölye ve laboratuvar donanımı sağlanmış her    atölye ve laboratuvar için bir atölye ve laboratuvar şefliği oluşturulur. Ancak, aynı atölye ve laboratuvar ortamının aynı yönetim altındaki farklı     okul türleri veya alanların eğitiminde kullanılması durumunda, bu atölye    veya laboratuvar için ikinci bir şeflik    oluşturulmaz.

(3) Çocuk gelişimi ve eğitimi alanının atölye ve laboratuvarı,     uygulama sınıflarıdır. 36-48 ve 49-66 ay arası çocuklar için ayrı uygulama    sınıfları oluşturulur ve atölye şefi görevlendirilir.

(4) Şeflerin görevlendirilmesiyle ilgili    usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenerek duyurulur.

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar     şeflerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 85- (1) Şeflerin ortak görev ve    sorumlulukları şunlardır.

a) Alanın bina, eşya, makine-teçhizat ve diğer    taşınırların bakım, onarım, koruma, saklama ve kullanıma hazır    bulundurulmasını sağlar.

b) Müdür    tarafından görevlendirilmeleri halinde taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi    unvanıyla Taşınır Mal Yönetmeliğine    uygun olarak defter, belge ve cetvelleri tutar. Yılsonunda ve gerekli    görülen zamanlarda taşınırları sayım ve kontrole hazır bulundurur. Sayım ve    döner sermayeyle ilgili iş ve işlemleri mevzuatına göre yürütür.

c) Tüketim malzemelerine    yönelik sarfların e-Taşınır sistemine işlenmesini sağlar.

ç) Kullanılan makine,    araç-gereç ve teçhizatın okul imkânlarıyla onarımını sağlar. Onarımı mümkün    olmayan veya ekonomik ömrünü tamamlamış olanların kayıttan düşümü için    Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre öneride bulunur.

d) Öğrencilerin    kullanacakları her türlü araç-gereci imza karşılığında ilgilisine teslim    eder. Bunlardan iadesi gerekenleri belirlenen süre içerisinde teslim    etmeyenlerle araç-gerece zarar verenleri okul müdürlüğüne bildirir.

e) Öğrencilerin atölye ve laboratuvarlarda    yapacakları uygulamalarla ilgili araç-gereç ve malzemelerin önceden    hazırlanması için ilgililerle işbirliği yapar, kayıtlarını tutar.

f) İş kazası, meslek hastalıkları, yangın ve diğer tehlikelere karşı     iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda özel eğitimi gerektiren    öğrencileri de dikkate alarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

g) Çalışma ortamını temiz tutma alışkanlığının öğrencilerde davranış     hâline getirilmesi için çaba gösterir.

ğ) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar ile    ilgili kayıtları tutar.

h) Temel işlemlerin uygulamalı olarak yapılmasını sağlar. Bu    işlemlerin doğru olarak kavranıp kavranmadığının anlaşılması yönünde    öğrencilere rehberlik eder.

ı) Temrin uygulamalarında eğitim ve öğretimi geliştirecek ders    araç-gerecinin yapılmasını ve mevcutların onarımını sağlar.

i) İş sağlığı ve güvenliği bakımından    sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye, laboratuvarda    bulunan her makine için özelliklerinin, periyodik bakım ve yedek parça    durumuyla varsa yapılan tadilat ve değişen parçalarının düzenli olarak    işlendiği makine kartıyla kullanma kılavuzu hazırlar.    Atölye ve laboratuvarlardaki çalışma şartlarını     belirten tehlike ve uyarı işaretleriyle makine ve araç-gerecin    özelliklerine göre kullanma talimatlarının uygun yerlere asılmasını sağlar.

j) İş kazası veya kişi alan/bölüm, atölye, laboratuar ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde    zarara uğratmayan olayların meydana gelmesi durumunda, usulüne uygun olarak    rapor hazırlayıp yazılı olarak müdüre bildirir.

k) Mezunları izleme ve işe    yerleştirme çalışmalarını ilgili alan öğretmenleriyle birlikte yürütür.

l) Aynı yönetim altında farklı program türü bulunan okullarla sürekli eğitim ve öğretim    yapılan atölye ve laboratuvarlardaki araç-gerecin    sorumluluğunu varsa alanın teknisyeniyle birlikte yürütür.

m) Sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye ve laboratuvarın    diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kullanılması durumunda, protokol    hükümleri doğrultusunda yararlanılmasını sağlar.

n) Görev alanlarına göre okul müdürlüğü tarafından belirlenen    çalışma esaslarındaki görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(2) Alan/bölüm şefi;

a) Her öğretim yılı başında alan/bölüm, atölye ve laboratuvarda görevli personel arasında işbölümü yapar    ve onay için okul    müdürlüğüne sunar. Alanıyla/bölümüyle ilgili çalışmalarda diğer    alanlarla/bölümlerle işbirliği yapar.

b) Okula ait bina,    atölye, laboratuvar ve dersliklerin, alanın    öğretim programına uygun olarak ders araç gereç ve donatım ihtiyacını     belirler ve temini için teklifte bulunur.

c) Döner sermaye işletmesi mal ve hizmet üretim çalışmalarını ilgili    mevzuat hükümleri doğrultusunda planlar ve yürütür. Döner sermaye    çalışmaları kapsamında şartname, resim ve standartlarına uygun üretim    yapılmasını sağlar, kalite kontrol komisyonunun incelemesine sunar.

ç) Alan/bölüm zümre    öğretmenleri kuruluna başkanlık eder. Atölye ve laboratuvar     şefleri, alan öğretmenleri, uzman, usta öğretici ve teknisyenler ile zümre    toplantıları yapar. Alınan kararları müdürün onayına sunar.

d) Alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili her türlü    materyalin birime alınması için ilgililerle işbirliği yapar. Alan/bölüm    kitaplığının ilgililerce kullanımını sağlar.

e) Resmî, özel, gönüllü, kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği    yapar, mezunların işyerlerindeki başarılarını izler, gerektiğinde    programların geliştirilmesi için önerilerde bulunur.

f) Sektörle bilgi ve teknoloji alışverişinde bulunur. Alanın    öğretmen, uzman, usta öğretici, teknisyen ve öğrencilerinin mesleki fuar,    sergi ve seminerlere katılmalarını teşvik eder.

g) Çocuk gelişimi ve eğitimi alan şefi, ayrıca 8/6/2004    tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okulöncesi Eğitim    Kurumları Yönetmeliği ile kendisine verilen görevleri yapar.

(3) Atölye, laboratuvar şefi;

a) Uygulamalı eğitimin incelemeye ve araştırmaya dayalı olarak her    türlü ders araç-gereçten yararlanılarak yapılmasını, bunların biriminde    bulundurulmasını ve zenginleştirilmesini sağlar.

b) Uygulamalı eğitim kapsamında öğrencilere yaptırılan temrin,    üretim ve hizmetlerin programlarda öngörülen bilgi, beceri, tutum ve    davranışları kazandıracak nitelikte olmasını, çalışmaların belirlenen    amaçlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

c) Aynı yönetim altında farklı program türü bulunan okullarla sürekli eğitim ve    öğretim yapılan okulların birimlerindeki    araç-gerecin sorumluluğu, birimin şefiyle birlikte o birimde görevli bir    teknisyene verilir.

(4) Sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye ve laboratuvarın    diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kullanılması durumunda, protokol    hükümleri doğrultusunda yararlanılmasını sağlar.

(5) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve    sorumlulukları yerine getirir.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretmenler

Öğretmenlerin görevleri ve    sorumlulukları

MADDE 86- (1) Öğretmenler    görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine    uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.

(2) Öğretmen çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerine bağlı olarak, toplumun    ihtiyaçları doğrultusunda bireyin yetiştirilmesi, geliştirilmesi,    değerlerine bağlı nitelikli bir insan olarak topluma kazandırılmasına    yönelik çalışmalar yaparak toplumsal kalkınmada belirleyici ve öncü bir rol    üstlenir.

(3) Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim    ve öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar.     İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin    araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim ve öğretim    teknikleri ile teknolojik kaynakları kullanır.

(4) Okulun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında görev alan    öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul ve çevre    ilişkisinin kurulması ve gelişmesine katkı sağlar, işleyişte yönetime    yardımcı olur. Tutum ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olur.

b) Öğrencilerin inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak    öğrenmelerini sağlar. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen    bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce    belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar.    Öğrencilerin eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını     sağlar.

c) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yetiştirilmesine ilişkin    görevleri yürütür.

ç) Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına    önem verir.

d) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti    çalışmalarıyla ilgili görevleri yapar.

e) Sorumluluğuna verilen sınıf rehber öğretmenliği görevini yürütür.

f) Sınav, proje ve    performans çalışması ve bu kapsamdaki diğer iş ve işlemleri yürütür.

g) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders    planlarını yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle ilgili    öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin    yapılmasını sağlar.

ğ) Rehberlik ve sorumluluğu kendisine verilen aday öğretmenlerin    yetiştirilmesine yardımcı olmaya yönelik iş ve işlemleri yürütür.

h) Ders başlangıcında öğrenci yoklamasını yapar; konu, etkinlik,    deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları ders defterine    yazarak ilgili yerleri imzalar.

ı) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar.    Öğrencilerin geziyle ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini    sağlayarak sonucu bir raporla okul müdürüne sunar.

i) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf    rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere,    tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde    belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar.

j) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul    toplantılarına katılır ve kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

k) Alanıyla ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek    bunları eğitim ve öğretime yansıtır.

l) İhtiyaç duyulan ders araç, gereç ve materyallerinin temini için    okul yönetimiyle işbirliği yapar. Sorumluluğuna verilen ders araç, gereç ve    materyallerinin amacı doğrultusunda güvenli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

m) Elektronik ortamda yürütülen işlemlerden kendisi ve görev    alanıyla ilgili kayıtları takip eder, yeni bilgi girişi ve güncelleme    işlemlerini yapar. Onay gerektiren belgeleri müdüre sunar.

n) Öğrencinin davranış ve başarı durumları konusunda velilerle    işbirliği yapar.

o) İzinli sayıldıkları sürede bulunacakları adres ve iletişim    bilgilerini okul yönetimine bildirirler.

ö) Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini    yerine getirir.

p) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve    sorumlulukları yerine getirir.

(5) Mesleki ve teknik eğitim alan öğretmenleri ayrıca,

a) Öğretim programlarına uygun olarak döner sermayeyle ilgili işleri    planlar ve yaptırır.

b) Öğrencilerin eğitim ve öğretim, üretim etkinliklerini izler,    mesleki konularda çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik eder.

c) Uygulamalı eğitim için gerekli görülen araç-gerecin zamanında    sağlanması için ilgililerle işbirliği yapar, araç-gereci kontrol eder ve    teslim alır. Kendilerine verilen araç-gereç ve makinelerin korunmasını,     bakım ve onarımını, kılavuzuna uygun ve güvenli bir şekilde kullanılmasını, her zaman hazır durumda    bulundurulmasını sağlar, öğrencilere rehberlik yapar.

ç) Öğrencilerce yapılan deney, temrin, döner sermayeden yapılan iş     ve uygulamalarda kullanılan araç-gerecin bir listesini ilgililere verir.

d) Uygulamalı öğretimde    temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için    alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefleriyle birlikte    plan hazırlar. Öğrencilere alanıyla ilgili konularda proje danışmanlığı ve    rehberlik yapar.

e) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılır. Yapılan iş     ve hizmetlerin istenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlar.

f) Koordinatör olarak    görevlendirilenler, öğrencilerin işletmedeki eğitim ve öğretim, başarı,     devamsızlık, disiplin ve benzeri durumlarını titizlikle takip eder, program    doğrultusunda haftalık/aylık düzenlenecek formları/raporları yönetime    teslim eder.

g) Okul öncesi eğitimi öğretmenleri,    uygulama sınıflarında tam gün eğitim yapar. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı     öğretmenleri ve şefleriyle koordineli çalışır.

ğ) Mezunların izlenmesi ve işe yerleştirme çalışmalarında    alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleriyle işbirliği    yapar.

h) Mesleki ve teknik eğitim fuarına hazırlık çalışmalarına katılır    ve çalışmaları yürütür.

ı) Tam gün tam yıl eğitim    kapsamındaki okullarda çalışma saatleri dışında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz    tatillerinde verilen görevleri de yaparlar.

(6) Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi meslek    dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri    dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için    çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının    verimli olması yönünde çalışmalar yapar,      dinî konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere    katılır.

(7) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile    imam-hatip liselerinde, okulların özelliğine bağlı olarak okul müdürünce    verilen diğer görev ve sorumlulukları da yerine getirirler.

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları

MADDE 87- (1) Ortaöğretim    kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül    ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde    kadrolarının bulunduğu/görevlendirildikleri okulda mesleki çalışma    yaparlar. Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanır ve çalışma    öncesinde yönetici ve öğretmenlere duyurulur.

(2) Bu çalışmalarda;

a) Yönetici ve    öğretmenlerin; genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon    konularında, bilgilerini arttırıcı faaliyetler yapılır.

b) Yeni beceriler kazandırmaya, eğitim ve    öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmaya, öğrencinin ve    çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar hazırlamaya yönelik    faaliyetler yapılır.

c) Öğretim programları, mevzuat ve    uygulamalarla ilgili inceleme ve değerlendirme yapılır.

ç) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler    kurulu toplantılarıyla bunlarla ilgili iş ve işlemler yapılır.

d) Eğitim ve öğretim yılı     değerlendirmesiyle yeni öğretim yılında uygulanacak yıllık çalışma    programı, iş takvimi ve iş bölümüyle ilgili hazırlıklar yapılır.

(3) Mesleki çalışmalardan azami verim elde    edilebilmesi için okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, eğitim ve    öğretimle ilgili diğer konularda da mesleki çalışma yapılabilir. Bu    çalışmalar okul ortamının dışında ilgili eğitim ortamları veya işletmelerde    de yapılabilir.

(4) Mesleki çalışmalarda ödenecek ücretle    ilgili hususlarda 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı     Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı     Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar    doğrultusunda işlem yapılır.

Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi

MADDE 88- (1) İşletmelerdeki    mesleki eğitimle staj    ve yaz uygulamalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya    çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve    disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla okulda alanı atölye, laboratuvar    ve meslek dersleri öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenler arasından    koordinatör öğretmen görevlendirilir. Diğer alanlardan olan yönetici ve    öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez. Koordinatör olarak görevlendirilen    öğretmenlerin isimleri ilgili işletmeye bildirilir.

(2) Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde    aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Okuldaki teorik ve    uygulamalı meslek dersleri, ders bütünlüğü dikkate alınarak öğretmenlere    dengeli olarak dağıtıldıktan sonra işletmelerde meslek eğitimi adı altında    ek ders görevi verilir.

b) İşletmelerde mesleki eğitim ek ders görevi    verilmesinde işletmelerin okula    uzaklığı, ulaşım durumu, işletme sayısı, işletmeler arası uzaklık ve    işletmedeki öğrenci sayısıyla bunlarla ilgili iş ve işlemlerde harcanılacak    zaman gibi ölçütler esas alınır. Hangi güzergâhtaki, kaç işletme ve öğrenci    için kaç saat ek ders görevi verilebileceği, koordinatör müdür    yardımcısının başkanlığında alan zümre başkanlarıyla birer alan    öğretmeninden oluşan komisyonca planlanır. Okul yönetimince, bu planlama da    göz önünde bulundurularak ilgili alan öğretmenlerine görev dağılımı     yapılır.  Bu kapsamda bir öğretmene    aynı gün için 8 saatten fazla ek ders görevi verilmez.

c) İşletmelerde meslek eğitimi adı altında    verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci    gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı     meslek dersleri toplam ders yükünü geçemez.

ç) İşletmelerde meslek    eğitimi ek ders görevine esas olacak haftalık ders yükünün belirlenmesinde,    işletmelere öğrenci gönderilen alandaki/dallardaki sınıfların işletmelerde    eğitimi yapılan uygulamalı meslek derslerinin haftalık ders saati sayısının    bu sınıflardaki grup sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak sayı, ders yükü    olarak kabul edilir. Grup sayısının belirlenmesinde, Millî Eğitim    Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm    Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

d) Alanın meslek dersleri toplam ders yükü hesaplanırken    alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine,    ilgili mevzuata göre planlama, bakım ve onarım adı altında verilen ek ders    görevi de eklenir.

e) Bir alanda    koordinatör öğretmen olarak görevlendirilecek yeterli sayıda atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeninin bulunmaması     durumunda bu alana yakın alan öğretmenlerine öncelik vermek üzere diğer    alan öğretmenlerine koordinatörlük görevi verilir.

f) Koordinatör öğretmenin görevlendirilmesi,    öğrencinin işletmede bulunduğu günlerde yapılır. Aynı işletmede aynı alanda    mesleki eğitim gören 15 öğrenciye kadar bir koordinatör öğretmen    görevlendirilir. Bu kapsamda aynı öğrenci gurubu için haftada bir defa ve    yalnız bir öğretmene koordinatörlük görevi verilir.

g) İl sınırları dışındaki işletmelerde mesleki    eğitim gören öğrencilere koordinatörlük görevi, mahallinde alanla ilgili    eğitim yapan okuldaki öğretmenlerle    karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, öğrencilerin kayıtlı olduğu okulca görevlendirilecek    öğretmenlerle bu görev yerine getirilir.

ğ) Okul yönetimi, koordinatör    öğretmenlerin görevlerini verimli şekilde yerine getirmeleri hususunda denetim    ve rehberlik yapar.

(3)    Aynı alanda birden fazla okulun öğrencisinin mesleki eğitim gördüğü    işletmelerde, okullar arasında işbirliği yapılarak koordinatörlük görevi    bir okul müdürlüğünce yerine getirilebilir.

(4) Okulda atölye ve laboratuvar    kurulmaması veya yeterli donatım bulunmaması hâlinde sektörle işbirliği    çerçevesinde yapılan protokol kapsamında işletmelerin eğitim birimlerinde    alan/dal derslerinin eğitim ve öğretimi için görevlendirilen öğretmenlerin    bu görevleri koordinatörlük kapsamında değerlendirilmez.

(5) Koordinatörlük görevi, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve    Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesi    kapsamında yapılan faaliyetler için verilmez.

Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 89- (1) Koordinatör öğretmenler:

a) İşletmelerde mesleki eğitim uygulaması ile staj    ve yaz uygulamalarının planlı olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla alınacak    önlemleri belirler ve okul    müdürlüğüne bildirir.

b) İşletmelerde, öğretim programlarının    uygulanmasında ortaya çıkan sorunlarla programlara yansıtılmasında yarar    gördüğü hususları belirleyerek hazırlayacağı raporu, program geliştirme    çalışmalarında değerlendirilmek üzere okul müdürlüğüne verir.

c) Mesleki eğitim konusunda, işletme yetkilileriyle usta    öğretici/eğitici personele rehberlikte bulunur.

ç) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yapmış oldukları     işlerle ilgili iş dosyasını kontrol eder.

d)   Öğrencilerin başarı, devamsızlık ve    disiplin durumunu izleyerek işletme kayıtlarındaki bilgilerin takip eden    iki iş günü içerisinde okul    müdürlüğüne iletilmesini sağlar.

e) İşletme yetkilileriyle işbirliği yaparak işyerine uyum    sağlayamayan öğrencileri belirler, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler    için işletme ve okul    arasında yapılan işbirliği gereği uygulamaya yönelik iş ve işlemleri takip    eder, alınacak önlemleri okul    müdürlüğüne bildirir.

f) Okul ile işletme    arasında imzalanan sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan sorunları     belirleyerek okul müdürlüğüne bildirir.

g) İşletme yetkilisince döneme ait puan çizelgelerinin doldurularak    dönem sona ermeden 5 gün önce okul    müdürlüğüne teslim edilmesini sağlar.

ğ) Mezunları izleme ve işe    yerleştirme çalışmaları kapsamında gerektiğinde mezunlar ve işyeri    yetkililerine anket uygular.

h) İşletmelerde mesleki    eğitim konusunda müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirir.

Rehber öğretmenler

MADDE 90- (1) Okul    rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek üzere Millî Eğitim    Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre    rehber öğretmen görevlendirilir.

(2) Rehber öğretmenler, diğer    öğretmenlerle birlikte ders kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe,    eylül ayının ilk iş gününden ders yılının başlama tarihine kadar geçen    sürelerde de mesleki çalışmalarını sürdürürler. Ancak yükseköğretime    yönlendirme ve tercihle ilgili iş ve işlemler için ihtiyaç duyulması     halinde tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir.

Öğretmenlere nöbet görevi    verilmesinin esasları

MADDE 91- (1) Öğretmenler,    nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.

(2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Öğretmenlere, dersinin en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet    görevi verilir.

b) Birden fazla okulda ders görevi bulunan öğretmenlere kadrosunun    bulunduğu okulda, kadrosunun bulunduğu okulda dersi yoksa en çok ders    okuttuğu okulda nöbet görevi verilir.

c) Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders    bitiminden 15 dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler, tek devrede    nöbet tutarlar.

ç) Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl    nöbet görevi verilmez.

d)  İstekleri hâlinde hizmet    yılı 20    yıldan fazla olan bayan öğretmenlerle 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler,    nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak bu kapsamdaki öğretmen    sayısının fazla olması nedeniyle nöbet görevinin aksaması durumunda bu    öğretmenlere de nöbet görevi verilir.

e) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda    görüşülür ve okul yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

f) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz    olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

Belletici öğretmen görevlendirilmesi

MADDE 92- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda, öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme,    eğitim ve öğretim, etüt çalışmalarıyla benzeri hizmetlerin yürütülmesi için    ilgili mevzuatı doğrultusunda belletici öğretmen görevlendirilir.

(2) Belletici öğretmenler; okulda görevli öğretmenler arasından, okulda    yeterli sayıda öğretmen bulunmaması ve ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda    sırayla aynı yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında    görevli öğretmenlerden istekli olanlar arasından, okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayıyla görevlendirilir.     Her iki durumda da ihtiyacın karşılanamaması halinde sırayla    yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli    öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır.

Uzman ve usta öğreticilerin görevlendirilmesi, görev ve    sorumlulukları

MADDE 93- (1) Okullarda, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda    uzman, usta öğretici veya dördüncü ve    daha üst seviyede Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik belgesine    sahip kişiler görevlendirilir.

(2) Usta    öğreticilerle meslek alanında/dalında öğretmen olarak atanabilme    yeterliliğine sahip olanlar arasından seçilecek uzmanlar Millî Eğitim    Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin    Kararda belirtilen çalışma süresi kadar görevlendirilir. Uzman olarak    görevlendirilenler bağımsız, usta öğreticiler ise öğretmen gözetiminde ders    okuturlar. Görevlerini öğretmenlik sorumluluğu içinde müdürün belirleyeceği    esaslara uygun olarak yürütürler.

(3) Gönüllü usta öğreticiler, gerekli şartları taşımaları kaydıyla,    ücretli usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları doğrultusunda ücretsiz    olarak görevlendirilebilirler.

(4) 65 yaşını doldurmuş olanlara uzman ve usta öğreticilik görevi    verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer    Personel

Diğer    personel

MADDE 94- (1)     Okullarda;

a)         Bakım,    onarım ve uygulama sınıfları dâhil alanlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek,    eğitim ve öğretim etkinliklerinde öğretmenlere yardımcı olmak üzere    teknisyen,

b) Kütüphaneyle ilgili işleri yürütmek    üzere kütüphane memuru,

c)     Aracı     bulunan okullarda şoför,

ç) Temizlik hizmetlerini yürütmek üzere hizmetli,

d) Bahçeyle ilgili görevleri yürütmek üzere    bahçıvan,

e) Okulun ısınma işlerini yürütmek üzere    kaloriferci,

f) Bina ve tesisler ile araç ve gerecin güvenliğini    sağlamak üzere gece bekçisi, koruma memuru veya güvenlik görevlisi,

g) Ambar ve depoyla ilgili görevleri yürütmek üzere    ambar memuru,

ğ) Sağlık hizmetleri ve okul revirinin iş ve    işlemlerini yürütmek üzere hemşire,

h) Yemekhanesi bulunan okullarda yemek    çıkarılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek    üzere aşçı,

ı) İhtiyaç duyulan diğer alanlarda personel

çalıştırılabilir.

(2) Personelin görevleri, ilgili mevzuatı çerçevesinde okul    müdürünce belirlenerek ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir.

(3) Kadrolu personel dışında, ücretleri genel bütçe veya bütçe dışı     kaynaklarca karşılanarak hizmet satın alma yoluyla çalıştırılacak    personelin görevlerine ilişkin esas ve usuller sözleşmeyle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ    BÖLÜM

Eğitim    Ortamları

Okul bina ve tesisleri

MADDE 95- (1) Yerleşim    alanının ihtiyaçları, öğrencilerin yaş ve gelişim durumlarıyla okul tür ve    programlarına göre Bakanlıkça uygun görülen projeler çerçevesinde okul bina    ve tesisleri yapılır.

(2) Okul binalarında rehberlik ve psikolojik danışma servisi,    derslik, atölye, laboratuvar, yönetim,    araç-gereç, resim, müzik, kaynak veya destek eğitim odaları, konferans    salonu, öğretmenler odası, kütüphane ve benzeri yerlerle imam-hatip    liselerinde uygulama mescidi bulunur. Spor salonu, çok amaçlı salon, spor    ve oyun alanları okulun amaçlarına göre düzenlenir. Bina ve eklentilerinin    yeterli olması durumunda, ihtiyaca göre hobi alanları ve sosyal etkinlik    ortamları düzenlenir, bilimsel ve teknolojik araç-gereçle donatılır.

(3) Okul binaları, tesisleri    ve bahçesi engelli bireylerin ulaşabilirlik gereklerine uygun olarak    düzenlenir.

Türk Bayrağı, Atatürk köşesi ile    diğer tablo ve resimler

MADDE 96- (1) Türk Bayrağının bulundurulması,     temizliği, korunması ve kullanılmasında 22/9/1983    tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034    sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğü    hükümlerine uyulur.

(2) Okullarda, okul yönetiminin bulunduğu binanın girişinde kolayca    görülebilecek en uygun yerde Atatürk köşesi oluşturulur. Atatürk köşesine    zeminden yüksekte, Atatürk’ün büstü veya maskı konulur. Atatürk’ün    fotoğrafı, Türk Bayrağı, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi    uygun biçimde asılır. Atatürk köşesinde madalyon, gravür, fotoğraf,    Atatürk’ün eğitimle ilgili sözleriyle kitap, tablo ve levhalara da yer    verilebilir.

(3) Okulun yönetim odalarında, dersliklerinde, diğer oda ve    bölümlerinde Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi    tabloları, 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine    göre asılır. Ayrıca okulun bütün bölümlerinde, o bölüme ait dayanıklı     taşınırlar listesi bulundurulur.

(4) Okulların koridor,  salon ve diğer uygun mekânlarında, Türk    tarihi ve kültürüne ait tablo ve levhalara, özlü sözlere, okulun özelliğine    göre eğitici ve sanat değeri olan resimlerle dünyaca ünlü bilim, sanat,    spor insanlarının söz ve resimlerine, dekoratif ve estetik tablolara,    haritalara, duvar gazetesi ile öğrenci etkinliklerinin sergileneceği    panolara da yer verilebilir.

Derslikler

MADDE 97- (1) Derslikler,    derslerin özelliklerine ve içeriğine göre düzenlenebilir. Derslik    donatımları; öğrenci sayısı, yaş ve gelişim durumları ile engelli    bireylerin özel durumları dikkate alınarak yapılır. Derslikler hiçbir     şekilde yönetim ve hizmet odasına dönüştürülemez.

Atölye ve laboratuvarlar

MADDE 98- (1) Alan,    dal ve derslerin özelliklerine göre okullarda,    atölye ve laboratuvar kurulur, eğitim ve öğretime    hazır bulundurulur. Atölye ve laboratuvarlar,    özel eğitimi gerektiren öğrencilerin de yararlanabilecekleri şekilde    düzenlenir. Bu bölümlerde bulunması gerekli araç-gereç ve donatım listesi    Bakanlıkça belirlenir.

Hizmet odaları

MADDE 99- (1) Okulda,    müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmen, rehberlik ve    psikolojik danışma servisi, memur ve diğer personel için uygun odalar    ayrılır. Bu odalar, hizmetin gerektirdiği şekilde standardına uygun ve sade    olarak düzenlenir.

(2) Talep olması halinde ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun    mekân ayrılabilir. 

Kütüphane

MADDE 100- (1) Kütüphane, 22/8/2001    tarihli ve 24501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı     Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata göre düzenlenir ve    işletilir.

 

Spor alanları ve spor tesisleri

MADDE 101- (1) Spor    alanı, spor tesisi ve çok amaçlı salonu bulunan okullarda bu yerler, beden    eğitimi dersleriyle her tür sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için    kullanıma hazır durumda bulundurulur.

(2) Spor alanları öğrencilerin farklı spor etkinliklerini    yapabilecekleri şekilde planlanır.

(3) Spor odasında, sporla ilgili kitap, araç-gereç, doküman ve    malzeme bulundurulur.

(4) Spor alanları ve spor salonlarından, imkânlar ölçüsünde diğer    okulların ve çevrenin de faydalanması sağlanır.

(5) Spor tesislerinin kullanımıyla ilgili açıklamalar, rahatlıkla    görülebilecek yerlere asılır. Tesislerin korunmasıyla ilgili güvenlik    önlemleri alınır.

(6) Spor alanları, spor    tesisleri ve diğer tesislerin işletilmesiyle ilgili hususlarda 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine    uyulur.

Resim ve müzik odası veya derslikleri

MADDE 102- (1) Okullarda    resim ve müzik odası veya derslikleri oluşturulabilir. Bu oda veya dersliklerde resim    ve müzikle ilgili kitap, araç, gereç, doküman ve malzeme bulundurulur.

Destek eğitim odası

MADDE 103- (1) Kaynaştırma    uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerle üstün zekâlı ve    yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri    verilmesi için okulun bünyesinde destek eğitim odası açılır. Burada    yürütülecek iş ve işlemler, 31/5/2006 tarihli ve    26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği    hükümlerine göre yürütülür.

Revir

MADDE 104- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda pansiyonun    uygun bir bölümünde revir düzenlenir. Revirde, telefon, ilk yardım dolabı,     hasta muayene masası, pansuman masası, hasta yatağı, sedye, vestiyer,    komodin, soyunma odası veya paravan, ecza dolabı, çöp kutusu bulundurulur.    Ayrıca karantina bölümü oluşturulur.

(2) Diğer okullarda, acil durumlar için okul yönetiminin kontrolünde    ecza dolabı oluşturulur. Ecza dolabında aile hekiminin önerisi    doğrultusunda belirlenen malzemeler bulundurulur.

Kantin

MADDE 105- (1) Kantinin    kurulması, işletilmesi ve denetimle ilgili iş ve işlemler, Millî Eğitim    Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Konutlar

MADDE 106- (1) Kamu    konutlarıyla ilgili iş ve işlemler, 16/7/1984    tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu    Konutları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

YEDİNCİ KISIM

Kurullar,    Komisyonlar ve Ekipler

Kurul, komisyon ve ekiplerin    oluşturulması

MADDE 107- (1) Okullarda,    eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin    gerçekleştirilmesi, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin    desteğinin alınması, her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarıyla işbirliğinin    geliştirilmesi, çocuk haklarının korunması ve hayata geçirilmesi amacıyla    kurul, komisyon ve ekipler oluşturulur.

Kurullar

MADDE 108- (1) Okullarda;

a) Öğretmenler kurulu,

b) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu,

c) Zümre öğretmenler kurulu,

ç) Okul zümre başkanları kurulu,

d) Okul öğrenci meclisi,

e) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu,

f) Onur kurulu,

g) Sosyal etkinlikler kurulu

oluşturulur.

(2) Okullarda ihtiyaca göre bilim, danışma, sanat, proje ve benzeri    kurullar da oluşturulabilir.

Öğretmenler kurulu

MADDE 109- (1) Öğretmenler kurulu, kurumun öğretmen,    uzman ve eğitici personelinden oluşur. Okulun özelliğine göre gerektiğinde    ilgili sektör temsilcileri, eğitici/öğretici personel, usta öğretici, proje    uzmanı, proje koordinatörü, atölye teknisyeni, öğrenci temsilcisiyle    okul-aile birliği başkanı da kurul toplantısına çağrılır.

(2) Öğretmenler kurulunun başkanı okul müdürüdür. Öğretmenler    kurulu, müdürün bulunmadığı durumlarda müdürlüğe vekâlet edenin    başkanlığında toplanır.

(3) Öğretmenler Kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem    başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli    gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği    doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

(4) Olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve    gündemi bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve gündemin    bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve    müdürün onayından sonra uygulamaya konulur.

(5) Öğretmenler Kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır.    Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün    uygun görmesi ve mahalli mülkî idare amirinin onayıyla ders saatleri içinde    de kurul toplantısı yapılabilir.

(6) Öğretmenler kurulunda;

a) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,

b) Öğretim programlarının uygulanması,

c) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına    uygun olarak kullanılması,

ç) Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin    hususlar,

d) Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi,

e) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi    için alınacak önlemler,

f)    Öğrencilerin    başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının    değerlendirilmesi,

g) Çocuk haklarına ilişkin uygulamaların izlenmesi ve    değerlendirilmesi,

ğ) Yapılacak proje çalışmaları,

h) Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler,

ı) Okulun amacı, okul ve çevre ilişkileri,

i) Kardeş okul uygulamaları,

j) Yurt içi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel,    sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalarla fuar, defile, sergi ve    kermesler,

k) Bakanlık emirleri ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi,

l) Mezunların izlenmesi,

m)  Toplam    kalite yönetimi, okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmalarla stratejik    planlamaya ilişkin iş ve işlemler,

n) Genel denetim sonuçları,

o) Nöbet uygulamaları,

ö) Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar,

p) Yerel, ulusal ve uluslararası yapılan sınav ve yarışma    sonuçlarının değerlendirilmesi,

r) Öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları,

s) Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri,

ş) Zümre toplantıları,

t) Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları,

u) Kurum kültürü oluşturulması çalışmaları,

ü) e-Okul uygulamaları,

v) Hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının    belirlenmesi

ve    benzeri konular gündeme alınarak görüşülür.

(7) Kurul toplantısına başlamadan önce gerekli görülen diğer konular    da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir. 

(8)    Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; yapılacak proje,    tasarım, üretim ve hizmet çalışmaları, hayat boyu eğitimle ilgili konular,    tanıtım, yönlendirme, mesleki rehberlik çalışmaları, istihdama yönelik    mesleki eğitim hizmetleri, sağlık ve güvenlik gibi konulardan, toplantının    yapıldığı döneme göre gerekli olanlar görüşülür.

Sınıf ve şube öğretmenler kurulu

MADDE 110- (1) Sınıf    öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı    şubede ders okutan öğretmenlerle rehberlik ve psikolojik danışman    öğretmenlerinden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu    müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda kurula başkanlık    eder. Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileriyle ilgili sınıf    ve şubede derse giren eğitici personel de kurul toplantılarına davet    edilebilir.

(2) Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayıyla    uygulanır.

(3) Bu toplantılarda, kaynaştırma öğrencilerinin başarısının    artırılması ve sunulan eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının    sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ve yapılması gereken iş ve işlemler    değerlendirilir.

(4) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri    dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, millî    eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mahalli mülki idare amirinin onayıyla    ders saatleri içinde de yapılabilir.

(5) Sınıf ve şube öğretmenler kurulunda;

a) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı     önlemlerin alınması,

b) Derslerin, öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi,

c) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuar ve diğer birimlerden    güvenli bir şekilde nasıl    yararlanılacağının planlanması,

ç) Çevreden yararlanma ve işbirliğinin sağlanması,

d) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde    planlanması,

e) Proje, performans çalışması ve sınavların planlanması,

f) İnceleme gezileri, beden eğitimi, spor ve izcilik etkinlikleri,    halk oyunları ve benzeri sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,

g) Okulu tanıtıcı     etkinliklerde bulunulması,

ğ) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders    planlarında birlik ve beraberliğin sağlanması,

h) Mesleki ve teknik eğitim programlarına devam edenlerin mesleğe,    iş hayatına ve yüksek öğrenime yönlendirilmeleri,

ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik    çalışmalar,

i) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,

j) Müdürün gerekli gördüğü konularla kurul üyelerinin çoğunluğunun    önerisiyle gündeme alınması kararlaştırılan diğer konular

görüşülür.

Zümre öğretmenler kurulu

MADDE 111- (1)    Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur.    Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici,    eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna    katılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi    aralarından birini başkan seçer.

(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem    başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar,    oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur.    Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler    kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama    süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını     hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir    araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür    yardımcısı katılır.

(3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;

a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama    sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların    alınması,

b)   Eğitim ve    öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun    kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların    okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,

c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili    konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,

ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate    alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle    bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının    hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların    görüşülmesi,

e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği    esaslarının belirlenmesi,

f)    Bilim ve    teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar    alınması,

g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap,    araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,

ğ) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney,    proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir    anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,

ı) Görsel sanatlar,  Müzik,    Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin    değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi;    sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle    puanlarının belirlenmesi,

i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde;    öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,

j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve    uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları     sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında    değerlendirilmesi

ve    benzeri konular görüşülür.

(4) Okul müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre    öğretmenleriyle toplantı düzenleyebilir.

(5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca;

a) Öğretim programlarının    incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve    içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin    belirlenmesi,

b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve    mevcutların geliştirilmesi,

c) Alandaki gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi,

ç) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar    ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı     yürütülmesi,

d) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik    çalışmalar,

e) Mesleki ve teknik eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi    çalışmalarıyla,

f) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları

ilgili    konular da görüşülür.

Okul zümre başkanları kurulu

MADDE 112- (1) Okul zümre    başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşur. Kurul, ilk toplantısında o    eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.    Gerektiğinde okul müdürünün çağrısıyla okul-aile birliğinden bir temsilci    de gözlemci olarak bu kurula katılabilir.

(2) Kurul, dönem başlarıyla ders yılı sonunda ve zümre başkanının    önerisi üzerine okul müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır.    Kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere ve    ilgili kurullara duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(3) Okul zümre başkanları kurulunda;

a) Eğitim ve öğretimin planlanması, zümre ve alanlar arası bilgi    akışı ve paylaşımıyla öğrenci başarısının artırılması,

b)   Eğitim ve    öğretimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin    değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması,

c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

ç)   Bilimsel    ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin    alanlarında hizmetiçi eğitime alınmalarının okul müdürlüğüne önerilmesi,

d) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen    konuların ilgili zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılarak belirlenmesi ve    gerekli önlemlerin alınması,

e) Sınavların planlanması, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarının    belirlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi

ve    benzeri konular görüşülür.

(4) İl ve ilçe millî eğitim müdürleri okul zümre başkanlarıyla    toplantı yapabilir.

(5)     Mesleki    ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; alan/bölümlerin    gelir-gider durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim kapasitelerinin    güçlendirilmesi, tanıtım, pazarlama, hizmet ve ürün satışıyla sosyal etkinliklere    katılım için gerekli çalışmaların yürütülmesi ile iş sağlığı ve güvenliği konuları da görüşülür.

İlçe zümre başkanları kurulları

MADDE 113- (1) İlçe zümre    başkanları kurulları, zümre öğretmenler kurulu başkanlarından oluşur. Kurullar,    ilk toplantılarında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini    ilçe zümre başkanı seçer. Toplantılar ilçe millî eğitim müdürü, uygun    gördüğü bir şube müdürü veya bir okul müdürü başkanlığında yapılır.

(2) Kurullar, ders yılı başlamadan önce ve ders yılı sonunda    toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve ilçe müdürünün onayından sonra    okullara ve ilgili kurullara duyurulur.

(3) İlçe zümre başkanları kurullarında;

a) İlçe düzeyinde uygulama birliği, zümreler arası bilgi    paylaşımıyla öğrenci başarısının artırılması,

b) Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesi ile iş sağlığı ve    güvenliği koşullarının iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin    değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması

ve    benzeri konular görüşülür.

İl zümre başkanları kurulları

MADDE 114- (1) İl zümre    başkanları kurulları, ilçe zümre başkanlarından oluşur. Kurullar ilk    toplantılarında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini il    zümre başkanı seçer. Toplantılar il müdürü, uygun gördüğü bir müdür    yardımcısı/şube müdürü veya bir okul müdürü başkanlığında yapılır. Ayrıca    varsa üniversitelerin eğitim veya fen edebiyat fakültelerinin ilgili    bölümlerinde görev yapan öğretim üyelerinin de katılımı sağlanır.

(2) Kurullar, ders yılı başlamadan önce ve ders yılı sonunda    toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve il müdürünün onayından sonra    ilçelere ve ilgili kurullara duyurulur.

(3) İl zümre başkanları kurullarında;

a) İl düzeyinde uygulama birliği, zümreler arası bilgi paylaşımıyla    öğrenci başarısının artırılması,

b) Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesi ile iş sağlığı ve    güvenliği koşullarının iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin    değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması,

ve    benzeri konular görüşülür.

Sosyal etkinlikler kurulu

MADDE 115- (1) Okullarda, 13/1/2005 tarihli ve 25699    sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî    Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler    Yönetmeliği hükümlerine göre kulüp ve toplum hizmeti görevlerini yürütmek    üzere sosyal etkinlikler kurulu oluşturulur.

Okul öğrenci meclisi

MADDE 116- (1) Okul öğrenci    meclisinin kuruluş ve işleyişiyle ilgili iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri    uygulanır.

Sayım kurulu

MADDE 117- (1) Sayım kurulu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kurulur ve    aynı Yönetmelik hükümlerine göre görevlerini yürütür.

Diğer kurullar

MADDE 118- (1) Okullarda    ihtiyaç duyulan ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer kurullar ise    ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulur.

Komisyonlar

MADDE 119- (1) Okullarda; kontenjan belirleme komisyonu,    rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu, ihale    komisyonu, muayene ve kabul komisyonu, kalite kontrol komisyonuyla diğer komisyonlar ilgili mevzuatı     doğrultusunda kurulur ve görevlerini yürütür.

Ekipler

MADDE 120- (1)    Okullarda;  okul gelişim yönetim    ekibi, sivil savunma ekipleri, iş sağlığı ve güvenliği ekibi ve diğer    ekipler ilgili mevzuatı doğrultusunda kurulur ve görevlerini yürütür.

SEKİZİNCİ KISIM

Okulda ve     İşletmelerde Mesleki Eğitim

 

BİRİNCİ     BÖLÜM

Eğitim    Uygulaması

İşletmelerde mesleki eğitim    

MADDE 121- (1) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulunca 3308 sayılı Mesleki    Eğitim Kanunu kapsamına alınan meslek alan/dallarında öğrenim gören    öğrencilerin on ikinci sınıfta işletmelerde mesleki eğitim görmeleri esastır.    Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla okul ve iklim şartları da    dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan meslek alan/dallarında    yapılacak yoğunlaştırılmış eğitim bu Yönetmeliğin ilgili maddesi    hükümlerine göre yapılır.

(2) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu    kararıyla ilgili alanın/dalın modüler eğitim programlarını uygulamaya    elverişli eğitim birimi bulunan işletmelere, 11 inci sınıf öğrencileri de    mesleki eğitim için gönderilebilir.

(3) Bakanlıkla kamu ve özel kurum ve kuruluşları arasında yapılan    protokollere veya işbirliği proje anlaşmalarına göre eğitim yapan okul ve    alanlardaki/dallardaki öğrencilerin, işletmelerde gerçekleştirilecek    uygulamalı mesleki eğitimleri, bu protokol veya proje anlaşmalarına dayalı     olarak düzenlenen uygulama yönergesindeki hükümlere göre yürütülür.

(4) Her öğrenci, alan/dalın öğretim programındaki ilgili sınıfa ait    temrin, iş, proje, deney veya hizmetin en az % 80 ini yapmak ve uygulamalardan    başarılı olmak zorundadır.

(5) Öğrencilerin mesleki eğitimlerini aynı işyerinde sürdürmeleri    esastır. Ancak, ilgili sınıfa ait uygulamaların bir kısmının işletmelerde    yapılamaması durumunda, eksik kalan uygulamalar, işletmeyle okul müdürlüğünün anlaşmasıyla    ders yılı içinde başka işletmelerde veya okulda telafi eğitimi programına göre tamamlanır.

(6) Programlarında öngörülen uygulamalardan bir kısmının ders yılı     içerisinde yapılamaması durumunda, ikinci dönemin son beş haftası içinde    eksik kalan uygulamaların okulda    tamamlatılması amacıyla yoğunlaştırılmış telafi eğitim programı düzenlenir.    Bu program süresince alınacak puanlar da ikinci dönem puanının belirlenmesinde dikkate    alınır.

Teorik eğitim

MADDE 122- (1) Meslek derslerinin    teorik eğitimi, okulda veya    işletmelerin eğitim birimlerinde yapılabilir.

(2) Teorik eğitim;

a) Bir sınıfın aynı meslek alanı/dalındaki öğrencilerin tamamının    aynı işletmede mesleki eğitim görmesi, işletmede eğitim birimi bulunması ve    işletme yönetiminin istemesi durumunda o işletmede,

b) Birbirlerine yakın, değişik işletmelerde mesleki eğitim gören bir    sınıfın aynı meslek alanı/dalındaki öğrencilerin eğitimi, bu işletmelerden    uygun olanında,

c) (a) ve (b) bentlerindeki olanakların mevcut olmaması durumunda okulda

yapılır.

(3) Ancak, teorik meslek derslerinin eğitiminin işletmede    yapılabilmesi için en az 8 kişilik öğrenci grubunun bulunması gerekir.

(4)     İşletme    yönetiminin istemesi durumunda okul     müdürlüğünce, ilgili meslek derslerinin teorik eğitimini yaptıracak    öğretmenler işletmede görevlendirilebilir. Bu durumdaki öğretmenlerin ek    ders ücreti işletme tarafından ödenir.

Teorik eğitim için izin

MADDE 123- (1) İşletmeler;    öğrencilere teorik eğitim için okul müdürlüğünce düzenlenecek programa göre    haftada iki gün ücretli izin vermekle yükümlüdürler.

(2) Okulda atölye ve laboratuvar donatımı     bulunmaması hâlinde 10 ve 11 inci sınıflarda uygulamalı eğitimin    işletmelerde yapılması durumunda programın özelliğine göre okulda üç gün    teorik eğitim yapılabilir.

İş dosyası tutma

MADDE 124-    (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere; öğretim programlarına    uygun olarak yapacakları temrin, iş, proje, deney ve hizmetlerle ilgili    resimleri, projeleri ve değerlendirme çizelgelerini kapsayan mesleki    eğitimle ilgili bir iş dosyası tutturulur.

(2) Dosyadaki her resim, proje veya çalışmaya ait değerlendirme    çizelgesi ve varsa diğer doküman, usta öğretici veya eğitici personelle    koordinatör öğretmen ve öğrenci tarafından imzalanır.

(3) İşletmeler yönünden gizlilik taşıyan işlerde resim, proje ve benzeri    doküman, iş dosyasına konulmaz. Bu resim ve projeler, beceri sınavı     komisyonunca değerlendirilmek üzere işletme tarafından saklanır.

(4) İş dosyası, öğrencinin ikinci dönem mesleki eğitim puanlarıyla    birlikte okul müdürlüğüne    gönderilir.

Yurtdışında beceri eğitimi, staj ve    yaz uygulaması

MADDE 125- (1) Öğrenciler,    kardeş okul uygulaması, uluslararası ikili anlaşma, protokol ya da bir    proje kapsamında, sigorta dâhil, her türlü sorumluluk kendilerine ait ve    giderleri kendileri ya da proje çerçevesinde karşılanmak üzere alanlarıyla    ilgili beceri eğitimi, staj ve yaz uygulaması eğitimlerini, yurtdışındaki    işletmelerde de yapabilir.

(2) Öğrenciler, bireysel veya grup hâlinde, kendi    imkânlarıyla yurtdışındaki alanına uygun işletmelerde beceri eğitimi, staj    ve yaz uygulaması yapmak istemesi durumunda, velisi veya sorumluluğunu    üstlenen kişi, işletmenin beceri eğitimi, staj ve yaz uygulaması eğitimi    yaptıracağına ilişkin yazısıyla birlikte valilik onayı için okul müdürlüğüne başvurur. Yurtdışında    bu eğitimleri yapması uygun bulunanlara ait kimlik bilgileriyle işletmenin    yeri, adresi, eğitimin başlangıç ve bitiş tarihleri ilgili ülkedeki    büyükelçilik, konsolosluk, eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliğine    bildirilir. Öğrencinin beceri eğitimi, staj ve yaz uygulaması eğitimine    devamı veli veya sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından sağlanır.

(3) Beceri eğitimi, staj ve yaz uygulaması     eğitiminin bir kısmını veya tamamını yurtdışında yapan öğrencilerin, eğitim    bitiminde işletmeden alacakları belgeyi iki hafta içerisinde kayıtlı     oldukları okul müdürlüğüne    teslim etmeleri gerekir. Bu öğrencilerin varsa eksik kalan eğitim süresini okullarında tamamlamaları gerekir.    

(4) Yurtdışında yapılacak beceri eğitimi,    yoğunlaştırılmış eğitim uygulanan programlarda da yapılabilir. Bu    öğrenciler, dönüşlerinde yılsonu beceri sınavına alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Staj ve    Esasları

Staj veya yaz uygulaması

MADDE 126- (1) Teorik ve uygulamalı     eğitimlerinin tamamını okulda    yapan öğrenciler, mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini,    iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci    tanımalarını sağlamak amacıyla staj veya yaz uygulamaları çerçeve öğretim    programında belirtilen esaslara göre yapar.

(2) Staj işletmelerde yaptırılır. Ancak    başarısı açısından okulda staj yapması gerekli görülenlerle yeterli özellik    ve sayıda işletmenin bulunmaması durumunda staj, bir programa göre ilgili    alan öğretmenlerinin gözetim ve denetiminde okulda da yaptırılabilir.    Okulun özelliğine göre ders saatleri dışında alan/dalla ilgili yapılan    üretim, tanıtım, hizmet ve benzeri çalışmalar staj kapsamında    değerlendirilir.

(3) Okulda yapılacak    staj, tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında, yarıyıl ve yaz    tatilleri süresince yapılabilir. 

(4) Staj veya yaz uygulamasının öğrenim    süresi içerisinde tamamlanması gerekir.

(5) Uygulamalı eğitimlerini işletmelerde    yapan sağlık meslek lisesi öğrencileri, öğretim programlarında belirtilen    yaz uygulamalarını, staj esaslarına göre yarıyıl ve yaz tatili süresince    sağlık işletmelerinde yaparlar.

Staj veya yaz uygulaması süresi

MADDE 127- (1) Mesleki ve teknik    ortaöğretim kurumları öğrencilerinin staj süresi 40 iş günüdür. Staj, 10    uncu sınıfın sonundan itibaren yapılabilir. Anadolu sağlık meslek lisesi    öğrencilerinin yaz uygulamaları, programlarında belirtilen süre kadardır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında; işletmelerde en az    bir dönem mesleki eğitim gören öğrenciler, eğitim ve öğretim etkinlikleri    dışında okullardaki döner sermaye kapsamında mal ve hizmet üretiminde en az staj    süresi kadar fiilen çalışanlarla Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olup    yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerden kalfalık veya ustalık belgesine    sahip olanlar, yükümlü oldukları stajını tamamlamış sayılırlar.

(3) Okul dışında staj veya yaz    uygulaması yapan öğrencilerin çalışmaları, görevlendirilen koordinatör öğretmen    tarafından işletmelerde mesleki eğitim esaslarına göre izlenir.

(4)    Çeşitli nedenlerle stajı eksik kalan öğrencilerin bu çalışmaları, okul veya işletmelerde    tamamlattırılır.

(5) Okulda staj veya yaz uygulaması yapan    öğrenci sayısı dikkate alınarak gözetim ve denetim görevi verilecek    öğretmen sayısının belirlenmesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve    Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik    hükümleri uygulanır.

(6) İşletmelerde staj veya yaz uygulaması     yapan öğrenciler, okul müdürlüğünce planlanan program dâhilinde koordinatör    olarak görevlendirilen atölye, laboratuar ve meslek dersleri öğretmenleri    tarafından denetlenir. Aynı işletmede staj veya yaz uygulaması yapan en    fazla 15 öğrenci için bir koordinatör öğretmen görevlendirilir.

Staj veya yaz uygulaması yapılacak işyerlerinin belirlenmesi

MADDE 128- (1) Her yıl nisan ayının ilk haftasında    okul müdürü veya koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında alan/bölüm     şefleri, ilgili meslek alanından en az bir atölye, laboratuvar    ve meslek dersleri öğretmeni toplanarak öğrencilerin staj veya yaz    uygulaması yapabilecekleri resmî ve özel kurum ve kuruluşlarını belirler.    Yapılan planlama dışında, uygun işletme bulunduğunda daha sonra bu    işletmelere de öğrenci gönderilebilir.

Staj veya yaz uygulaması kontenjanlarının    belirlenmesi

MADDE 129- (1) Okul    müdürlüğünce alınan kararlar doğrultusunda nisan ayının son haftasında    işletmeyle yazışma yapılarak hangi işletmede, hangi alanlarda/dallarda, kaç    dönemde, ne kadar öğrencinin staj yapabileceği belirlenir. Mayıs ayının    ikinci haftasında ilgili alan/bölüm şeflerine kontenjan listeleri    bildirilir. Anadolu sağlık meslek lisesi öğrencilerinin yaz uygulamalarının    hangi sağlık işletmelerinde yaptırılacağı sağlık işletmelerini belirleme komisyonu    tarafından belirlenir.

(2) Okul    dışında staj yapacak öğrencilerin sayısı, belirlenen kontenjanların dışında    başvuru olması ve alan/bölüm şefinin uygun görmesi durumunda artırılabilir.

Staj yapacak öğrencilerin belirlenmesi

MADDE 130-     (1) Alan zümre öğretmenleri,    her yıl mayıs ayının son haftasında toplanır. Öğrencilerin mesleki başarı     ve gelişmelerini değerlendirerek staj veya yaz uygulamasını okulda ve işletmelerde    yapacakların listesini ayrı ayrı hazırlayarak    müdürün onayına sunar. Onaylanan listeler haziran ayının ilk haftasında    öğrencilere duyurulur. Alan/bölüm şefleri, öğrencileri belirlenen    kontenjana göre yerleştirir.

Yerleşim yeri sınırları dışında staj veya yaz uygulaması

MADDE 131- (1) Yerleşim yeri sınırları     dışında ulaşım olanakları ve denetlenmesi mümkün olmayan yerlerde staj veya    yaz uygulaması çalışmaları;

a) Resmî kurum ve kuruluşlarda,

b) Eğitim birimi bulunan veya ondan fazla personel çalıştıran    işletmelerde,

c) Staj veya yaz uygulaması yapılması planlanan ve denetim için    öğretmen görevlendirilmesi uygun görülen okul ve işletmelerde,

ç) İşletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren aynı tür programın    uygulandığı diğer okul müdürlüklerince    izlenmesi uygun görülen okul    ve işletmelerde

öğrenci    velisinin izniyle yaptırılır.

Stajda uygulama takvimi

MADDE 132- (1) Stajın okul müdürlüğünce planlanması, yarıyıl ve yaz tatillerinde    yaptırılması esastır. Ancak, stajı eksik olduğu için okuldan mezun olamayan    ve okula devam etmeyenler stajını ders yılı içinde de yapabilir. Okul    dışında staj ve yaz uygulaması yapan öğrencilerin dosyası, uygulamanın    bitimini izleyen ilk hafta içinde okul    müdürlüğüne teslim edilir.

Değerlendirme

MADDE 133- (1) Okul ve işletmelerde staj    yapan öğrencilerin staj veya yaz uygulaması dosyası, koordinatör öğretmen    tarafından tutulan raporlarla birlikte teslim tarihinden itibaren 15 gün    içinde okul yönetimince değerlendirilir.

(2) Stajını veya yaz uygulamasını başarıyla tamamlayan öğrencilerin    listeleri, okul müdürlüğünce    onaylanarak öğrencilere duyurulur. Staj veya yaz uygulamasının kabul    edildiğine ait belgeler, öğrencinin dosyasına konur ve e-Okul sistemine    işlenir. Sınıf tekrar eden öğrencilerden daha önce staj veya yaz    uygulamasını yapan ve başarıyla tamamladığı okul müdürlüğünce kabul edilenler, bu çalışmalarını     tekrarlamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki ve    Teknik Eğitimde Süreklilik, Öğrenci Grubu, Eğitim Göreceklerin Belirlenmesi,

Planlama ve Seçmeli    Meslek Dersleri

Mesleki ve teknik eğitimde süreklilik

MADDE 134- (1)     İşletmelerdeki mesleki eğitim ders yılı başında başlar, ders yılı sonunda    biter. Haftada üç gün işletmede beceri eğitimi, iki gün ise okulda veya eğitim biriminde    teorik eğitim yapılması esastır. Ancak okulda atölye ve laboratuvar    donatımı olmaması nedeniyle 10 ve 11 inci sınıflarda uygulamalı eğitimin    işyerlerinde yapılması hâlinde programın özelliğine göre okulda üç gün    teorik eğitim yapılabilir.

(2) Sözleşmesi devam eden öğrenciler, yaz aylarında da    işletmelerdeki eğitimlerine devam ederler. Ancak, bu süre içinde isterlerse    ücretli veya ücretsiz izin haklarını kullanabilirler.

(3) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, kayıtlı oldukları     programdan mezun oluncaya kadar eğitime başladıkları işletmelerde, bu    işletmede öğretim programının tamamının uygulanamaması durumunda başka işletmelerde    veya okulda öğretim    programını tamamlamak zorundadırlar.

(4) İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel    gibi doğal afet olması durumunda öğrenciler eğitimlerini okulda sürdürürler.

Öğrenci grubu

MADDE 135- (1) İşletmelerde    aynı meslek alan/dalında beceri eğitimi gören en fazla 12 kişiden oluşan öğrenci    grubu için işletme tarafından en az bir eğitici personel veya usta öğretici    görevlendirilir.

İşletmelerde mesleki eğitim göreceklerin belirlenmesi

MADDE 136- (1) Bir meslek    alan/dalında işletmelerde mesleki eğitim görecek öğrenci sayısının    işletmelere gönderilecek öğrenci sayısından fazla olması durumunda,    koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında en az üç üyeden oluşan    komisyon kurulur.

(2) Komisyon, öğrencilerin;

a) Alt sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik    ortalamasını,

b) Kısa süreli uzaklaştırma cezasından daha ağır ceza almamış     olmasını,

c) Genel durumunu

dikkate    alarak sıralama ve seçimini yapar.

(3) Şehit veya gazi çocuklarıyla 5395    sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim tedbiri kararı verilen    çocuklar ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı     Soysal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma altına alınan öğrenciler sıralamaya tabi    tutulmaksızın işletmelerde mesleki eğitime gönderilir.

İşletmelerdeki mesleki eğitimin planlanması

MADDE 137- (1)     İşletmelerdeki mesleki eğitimin planlanması, uygulanması ve    değerlendirilmesi, okul müdürü    ve işletme yetkilisi tarafından yapılır.

(2) İşletmelerde yapılan eğitimin, öğretim programlarına uygun    olarak yürütülmesinden, kendi görev ve yetki alanlarıyla sınırlı olmak    kaydıyla okul müdürü ve    işletme yetkilisi birlikte sorumludur.

Seçmeli meslek dersleri

MADDE 138- (1) Seçmeli    meslek derslerinin eğitimi işletmelerde yapılabilir. Bu dersler    gerektiğinde yarıyıl ve yaz tatiliyle hafta sonlarında yoğunlaştırılmış     olarak yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ    BÖLÜM

İşletmelerin    Bildirilmesi, İşletme Belirleme Komisyonlarının

Kuruluş ve    Görevleri ile Sözleşme

İşletmelerin bildirilmesi

MADDE 139- (1) İşletmede mesleki eğitim uygulaması yaptırmakla yükümlü olan    işletmelerin listesi, çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince, sağlık    işletmeleriyle bu işletmelerde çalışan personel sayısı ise il sağlık müdürlüklerince     şubat ayı içinde il millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

(2) İşletmelerdeki personel sayısının    belirlenmesinde her yılın ocak ayı, yaz mevsiminde faaliyet gösteren işletmelerde    ise temmuz ayı verileri esas alınır.

(3) Vardiya usulü faaliyet gösteren işletmelerde    gündüz vardiyasında, mevsimlik olarak faaliyet gösteren işletmelerde    faaliyet gösterdiği mevsimde çalışan personel sayısı,  bazı faaliyetlerini hizmet satın alma    yoluyla karşılayan işletmelerde ise bu kapsamda çalışan personel sayısı da    dikkate alınır.

(4) İşletmede mesleki eğitim yaptırabilecek kamu    kurum ve kuruluşları, meslek alan/dallarına göre bu eğitime alabilecekleri    öğrenci sayılarını il millî eğitim müdürlüklerine bildirir.

İşletme belirleme komisyonlarının kuruluşu

MADDE 140- (1) İl ve    ilçelerde kurulacak işletme belirleme komisyon/komisyonları, mesleki    eğitimden sorumlu şube müdürünün başkanlığında;

a) İlgili alanda eğitim    veren okulların müdürü veya koordinatör müdür yardımcıları, ilgili    alan/bölüm şefiyle birer meslek alanı öğretmeni,

b) İlgili meslek alanını     temsil eden esnaf ve sanatkârlar, sanayi ve ticaret odalarıyla işveren    kuruluşundan birer temsilci,

c) Türkiye İş Kurumu temsilcisi,

ç) Sağlık sektöründe, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlar yerine il    sağlık müdürlüğünün eğitimden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürüyle    il sağlık müdürlüğünce belirlenecek sağlık işletmelerinden birer    temsilciden 

oluşur.

(2) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen sayıdan az personel çalıştıran ve okul    müdürlüğüne yazılı olarak başvuran işletmelerin değerlendirilmesi amacıyla okul     müdürlüğünce ilgili alan/bölüm,    atölye ve laboratuar şefiyle bir alan öğretmeninden işletme belirleme    komisyonu oluşturulur.

İşletmelerin belirlenmesi

MADDE 141- (1) Mesleki eğitim yaptırmakla yükümlü işletmelerin, eğitime    uygunluğuyla mesleki eğitim görecek öğrenci sayıları il veya ilçelerde    kurulacak işletme belirleme komisyonları tarafından tespit edilir. Komisyon    veya komisyonların düzenleyecekleri raporların bir örneği, bilgi için il millî eğitim    müdürlüğüne gönderilir.

(2) İldeki işletmelerde mesleki eğitim yapılmasına    gereksinim duyulan yeni meslek alan/dalları; il istihdam ve mesleki    eğitim kurulu tarafından belirlenerek karara bağlanır ve    Bakanlığa önerilir.

(3) Mesleki eğitim yapılacak Türk Silahlı     Kuvvetlerine bağlı işletmeler, Bakanlık ve Millî Savunma Bakanlığınca    birlikte belirlenir.

İşletme belirleme komisyonlarının görevleri

MADDE 142- (1) Komisyonlar:

a) İl ve ilçelerde mesleki eğitim yaptırmakla yükümlü işletmelerin    eğitime uygunluğunu;

1) İşletmede öğretim programına uygun üretim ve hizmet yapıldığını,

2) Öğretim programının en az % 80 inin uygulanmasını sağlayacak    donanıma sahip olduğunu,

3) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince on veya daha fazla    öğrenciye mesleki eğitim yaptıracak işletmelerde eğitim biriminin    bulunduğunu,

4)   Meslek    alan/dallarında görevlendirilecek usta öğretici/eğitici personelin    bulunduğunu,

5)   Öğrencilerin    giyinme, temizlik ve sosyal gereksinimleri için uygun yerlerin bulunduğunu,

6)   İşletmelerdeki    mesleki eğitim uygulamasının il sınırları dışında yapılmasını gerektiren    programlarda öğrencilerin, konaklama ve yemek gereksinimlerinin ilgili    işletme tarafından karşılandığını,

7) Önceki ders yılında ilgili işletmede mesleki eğitim uygulanmış     ise eğitimin bu yönetmelik ve öğretim programına uygun olarak yapılmış     olduğunu,

8) İşletmelerde sağlık ve güvenlik koşullarının tam olarak sağlanıp    sağlanmadığını

göz    önünde bulundurarak belirler.

b) Alan/dallara göre işletmede mesleki eğitim görecek toplam öğrenci    sayısını belirler, uyguladıkları programlara göre okullara dağılımını     yapar.

c) İşletmelerin mesleki eğitime uygunluğunu tutanakla tespit eder,    durumu millî eğitim müdürlüğüne bildirir.

ç) Ders yılı sonunda işletmelerde yapılan mesleki eğitimi    değerlendirir ve gelecek ders yılına ilişkin önerilerini de içeren raporu    hazırlar ve millî eğitim müdürlüğüne teslim eder.

d) İşletmelerin mesleki eğitime uygunluklarıyla gönderilecek öğrenci    sayılarının meslek alan/dallarına göre belirlenmesini her yıl mayıs içinde,    yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulamalarında ise şubat ayında yapar.

(2) İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri, komisyon raporları     doğrultusunda hangi işletmeye hangi meslek alan/dalından ne kadar    öğrencinin gönderileceğine ilişkin raporların bir örneğini haziran ayının    sonuna kadar, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulamalarında ise mart ayı     içinde ilgili okul müdürlüklerine gönderir.

(3) İşletmelerin belirlenmesinde, coğrafi bölge veya il sınırları     yanında, sektörel yatırımların yoğunluk kazandığı     bölgeler de göz önünde bulundurulur. Bu tür işletmelerin belirlenmesi,    ilgili illerin eş güdümüyle gerçekleştirilir.

(4) Okulda oluşturulan işletme    belirleme komisyonu da bu maddede belirtilen esasları göz önünde bulundurarak    çalışır.

(5) Bu işletmelerin eğitime uygunluğu, eğitim yapılacak meslek alan/dalı     ve eğitim görecek öğrenci sayılarının belirlenmesinde bu Yönetmelik    hükümleri uygulanır.

(6) Öğrencilerin meslek alan/dallarına    göre işletmede mesleki eğitim yaptırabilecek kamu kurum ve kuruluşları bu    eğitime alabilecekleri öğrenci sayılarını il millî eğitim müdürlüklerine    bildirir.

İşletmede mesleki eğitimde sözleşme

MADDE 143- (1) İşletme    belirleme komisyonlarının raporları doğrultusunda, ders yılının sona erdiği tarihten yeni ders yılının ikinci haftası     sonuna kadar okul müdürlüğüyle    işletme yetkilileri arasında her öğrenci için ayrı olmak üzere Bakanlıkça belirlenen örneğine uygun    işletmelerde mesleki eğitim sözleşmesi imzalanır. Sözleşmede reşit ise öğrencinin reşit değil ise velisinin    imzası da bulunur.

(2) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite    durumuyla okul ve iklim şartlarına göre yılın belli zamanlarında faal olan meslek    alan/dallarında öğrenim gören öğrencilerin sözleşmeleri, ders kesiminden    itibaren bir hafta içinde imzalanır ve işletmelerdeki mesleki eğitime başlanır.    

(3) Öğretim yılı sonunda öğrencinin veya    işletmenin durumunda değişiklik olduğunda sözleşme uzatılır veya karşılıklı     olarak feshedilir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan hâllerle    öğrencinin okula veya işletmeye devamsızlığı nedeniyle başarısızlığının söz    konusu olması, sağlık durumunun işletmedeki eğitimden olumsuz etkilenmesi    gibi nedenler dışında öğrencilerin sözleşmesi okul veya    işletmece tek taraflı olarak feshedilemez. Feshi gerektiren bir durum ortaya    çıktığında taraflar arasında işbirliği yapılarak sözleşmenin feshi yoluna    gidilir.

(4) Okulda atölye ve laboratuvar    kurulmaması/kurulamaması veya donatım yetersizliği nedeniyle sektörle    işbirliği çerçevesinde işletmelerde yapılan uygulamalı eğitime devam eden    öğrenciler için sözleşme imzalanmaz; ancak sigortalılıkla ilgili hükümler    bu öğrenciler için de uygulanır.

(5) Öğrencilerin sözleşmelerinin bir örneği ilgili kurum ve    kuruluşlara gönderilir, bir örneği de okuldaki dosyasında saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşletmelerin    ve Öğrencilerin Görev ve Sorumluluklar

İşletmelerin mesleki eğitimle ilgili    görev ve sorumlulukları

MADDE 144- (1) Mesleki    eğitim yaptıracak işletmeler:

a) Öğrencilerin işletmede yapacakları mesleki eğitim, bu eğitime    katılacak öğrenci sayısı ve eğitimin uygulanışıyla ilgili esasları     düzenleyen tutanağı işletme belirleme komisyonuyla birlikte imzalar ve    eğitimi, çalışma takvimine uygun olarak yaptırır.

b) Mesleki eğitimin, ilgili meslek alan/dalları öğretim    programlarına uygun olarak işletme belirleme komisyonu tarafından belirlenecek    yerde yapılmasını sağlar.

c) İşletmede mesleki eğitim yapılacak alan/dalların her biri için    öğrencilerin beceri eğitiminden sorumlu olmak üzere ustalık veya mesleki    yeterliğe sahip ve iş pedagojisi eğitimi görmüş yeterli sayıda ve nitelikte    usta öğretici veya eğitici personel görevlendirir. Özel eğitime ihtiyacı     olan öğrenciler için okulla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri alır.

ç)   Yeterli    sayıda ve nitelikte usta öğretici veya eğitici personel bulunmaması durumunda,    okul müdürlükleriyle koordineli olarak açılacak iş pedagojisi kurslarına    ilgili personelin katılımını sağlar.

d) Mesleki eğitim için gerekli olan temrin malzemesiyle araç-gereci    temin eder.

e) İşletmede mesleki eğitim gören öğrenciye, 3308 sayılı Mesleki    Eğitim Kanununun 25 inci maddesinde    belirtilen miktardan az olmamak üzere ödenecek ücret tutarı, ücret artışı     ve diğer olanakları kapsayan eğitim sözleşmesini, öğrenci veya velisi okul    müdürüyle birlikte imzalar.

f) Öğrencilerin devam durumlarını izleyerek    devamsızlıklarını ve hastalık izinlerini iki iş günü içinde elektronik    ortamda veya yazılı olarak ilgili okul müdürlüğüne bildirir.

g) Öğrencilerin ilgili döneme ait puan çizelgelerini, dönem sonundan    beş gün önce kapalı zarf içinde ilgili okul müdürlüğüne teslim eder.

ğ) Öğrenciler tarafından tutulan iş dosyasını, istenmesi durumunda    veya beceri sınavından önce puan çizelgesiyle birlikte ilgili okul    müdürlüğüne teslim eder.

h) Öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması,     teşhis ve tedavileri için 6331 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat    kapsamında gerekli önlemleri    alır.

ı) Öğrencilere telafi eğitimi süresince ve okulda yapılacak sınavlar    için belirtilen günlerde ücretli izin verir.

i) Öğrencilere yarıyıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli    izin verir.

j) Öğrencilere bir ders yılı içinde devamsızlıktan sayılmak ve en    çok devamsızlık süresini geçmemek üzere, ilgili okul müdürlüğünün de    görüşünü alarak ücretsiz mazeret izni verir.

k) Mesleki eğitim başladıktan sonra personel sayısının azalması     durumunda da eğitime alınmış olan öğrencileri, mezun oluncaya kadar    işletmede eğitime devam ettirir.

l) Eğitimi yapılan meslek alan/dallarının öğretim programlarında    bulunduğu hâlde işletmedeki olanaksızlıklar nedeniyle işlenemeyen konuların    öğretimi için okul müdürlüğüyle işbirliği yapar.

m) İşletmelerde yapılan mesleki eğitimin planlı bir şekilde    yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek    aksaklıkların ve eksikliklerin giderilmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık    ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla    görevlendirilen koordinatör öğretmene ve işletmelerde ders görevi verilen    öğretmene gerekli kolaylığı sağlar.    

n) Koordinatör olarak görevlendirilen    öğretmenlerin görevlerini yerine getirmesinde gerekli kolaylığı sağlar,    belirlenen tarihte görevine gelmeyen veya görevini usulüne göre yürütmeyen    öğretmenleri okul müdürlüğüne bildirir.

(2) Öğrenciler, günde sekiz saatten fazla,    meslekleri dışındaki işlerle bağımsız olarak 6/4/2004    tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin    Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı     işlerde çalıştırılamaz. Bunlar, personele sunulan ulaşım, yemek, il dışında    mesleki eğitim görenler için barınma gibi sosyal hizmetlerden    yararlandırılırlar. Öğrenci ve öğretmenler personele sunulan ulaşım, yemek,    il dışında mesleki eğitim görenler için barınma gibi sosyal hizmetlerden    yararlandırılırlar.

Teorik eğitimde görev alacak eğitici    personel

MADDE 145- (1) Okulda veya    işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin teorik eğitimi, okulun kadrolu/ücretli    öğretmenleri veya işletmelerdeki eğitici personel tarafından yaptırılır.

İşletmelerde beceri eğitiminde görev alacak eğitici personel/usta    öğretici

MADDE 146- (1) İşletmelerde    beceri eğitimi, eğitici personel/usta öğreticilerce yaptırılır.

(2) Eğitici personel/usta öğretici:

a) İşletmelerde yapılacak beceri eğitiminin planlanması,     uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla okul ve işletme    yetkililerince yapılacak toplantılara katılır.

b) Teorik konular da dikkate alınarak koordinatör öğretmen ve/veya    ders öğretmeniyle birlikte eğitim uygulamasına ait planlar yapar ve eğitime    başlanılan ilk hafta içinde planları işletme yetkilisiyle okul müdürünün    onayına sunar.

c) Öğrencilerin, işletmelerde yapacakları uygulamalı eğitime devam    durumlarını günü gününe izleyerek sonuçlarını işletme yetkililerine    bildirir.

ç) Öğrencilerin başarı durumlarını belirleyerek sonuçlarını işletme    yetkililerine bildirir.

d) Eğitim hizmetlerini mevzuatına göre yürütür, bu konuda okul ve    işletmelerin yapacakları hizmetiçi eğitim    etkinliklerine katılır.

e) Eğitim etkinliklerinde, çalışma takvimine uyar.

f) Göreve gelememeleri durumunda, özürlerini zamanında işletme    yetkililerine bildirir.

g) Beceri eğitiminde her öğrencinin, mesleğin özelliğine göre    yaptığı temrin, iş, proje, deney veya hizmetin değerlendirilmesini çizelge    üzerinde yapar, öğrenciyle birlikte imzalar ve bu dokümanın yer alacağı     birer iş dosyası tutmasını sağlar.

ğ) İşletmenin genel işleyişi, üretimi, iş akışı, iş sağlığı ve güvenliği    konularında öğrencilere bilgi verir.

İşletme şartlarına uyma

MADDE 147- (1) İşletmelerin çalışma düzenine    ve şartlarına uymak, işletmede yapılan işe uygun kıyafet giymek zorunludur.    Öğrenciler, üretim ve hizmetle ilgili gizlilik gerektiren konular ile    kişilere ait özel bilgileri başkalarıyla paylaşamaz. Kendilerine verilen    işleri özenle yapar, işyerine ait makine, araç-gereci korur, pratik ve    teorik eğitimine düzenli olarak devam eder ve sınavlarına girer, sözleşme     şartlarına uyar.

(2) Uyarılara rağmen kurallara uymayan kursiyerlerin kursla    ilişkileri kesilir.

(3) Öğrenciler sendikal etkinliklere katılamaz.

ALTINCI    BÖLÜM

Eğitim    Birimi ve İşleyişi

Eğitim birimi ve işleyişi

MADDE 148- (1) Eğitim birimi, en    az on öğrencinin eğitim yapabileceği asgari standartlarda, çağın gereklerine    ve her türlü sağlık ve koruyucu güvenlik önlemlerinin alındığı eğitim ve    öğretime uygun bir ortamda oluşturulur.

(2) Eğitim birimi, beceri ve teorik eğitime uygun olarak düzenlenir.    Fiziki mekân, eğitimin özelliği, meslek alanı/dalı dikkate alınarak günün     şartlarına göre gerekli ve yeterli araç-gereçle amacına uygun olarak    işletme tarafından donatılır.

(3) İki veya daha fazla işletme tarafından ortak eğitim birimi de    kurulabilir.

(4) Öğrenciler, işletmenin ortak kullanım alanlarından da    yararlandırılır.

(5) Eğitim    birimindeki eğitim ve öğretim etkinlikleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre    okulla işletme arasında yapılan planlama doğrultusunda yürütülür. İşletme,    kendi personeli için alınmasını zorunlu gördüğü işletmeye uyum eğitiminin    öğrencilere de verilmesini sağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim Kurulu ve Eğitim Birimi Personelinin Görevleri

Eğitim kurulu

MADDE 149- (1) Eğitim kurulu, işletme    sahibi veya üst düzey yetkililerinin katılımıyla eğitim yöneticisi ve    eğitim biriminde görev yapanlardan oluşur. Bu kurul, eğitime ilişkin tüm iş     ve işlemlerde kararlar alır. Kurul ayrıca, işletmenin eğitime ilişkin genel    politikasını ve eğitim gereksinimini, yapılacak eğitimle ilgili yöntem ve    ilkelerini belirler. Eğitim etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirir.

Eğitim birimi personeli

MADDE 150- (1) Eğitim biriminde, işletme    sahibi/yöneticisi tarafından işletmede eğitimden sorumlu yönetici ve    öğrenci sayısına göre yeterli sayıda eğitici personel/usta öğretici    görevlendirilir. İşletmede istenilen nitelik ve sayıda eğitici    personel/usta öğretici bulunmaması durumunda, okullardan meslek dersleri    öğretmenleri görevlendirilebilir.

Eğitim yöneticisinin görevleri

MADDE 151- (1) Eğitim yöneticisi, eğitim    birimindeki tüm etkinliklerin planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını     sağlar.

(2) İş birliği yaptığı okul müdürü/müdürleriyle koordineli olarak    çalışır.

(3) Eğitimle ilgili olarak yaptığı iş ve işlemlerden işletme    sahibi/yöneticisine karşı sorumludur.

Usta öğretici/eğitici personel görevlendirilmesi

MADDE 152- (1) Eğitim biriminde yeterli    sayıda;

a) Ustalık yeterliğini kazanmış, öğrencilerin işyerindeki    eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan usta    öğretici,

b) Mesleki yeterliğe sahip öğrencilerin işyerindeki eğitiminden    sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini    bilen ve uygulayan veya okullarda atölye, laboratuvar,    meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip eğitici personel    görevlendirilir.

Çalışanların eğitimi

MADDE 153- (1) Çalışanların mesleki    eğitimlerinde; işbirliği anlayışı çerçevesinde kamu ve özel kurum ve    kuruluşlara ait okul ve eğitim merkezlerinin tüm imkânlarından    yararlanılır.

DOKUZUNCU    KISIM

Tam Gün Tam    Yıl Eğitim

Tam gün tam yıl eğitim

MADDE 154- (1) Bireylerin    hayat boyu eğitim uygulamaları kapsamında şartları uygun olan okulların    bina, tesis, araç-gereç, personel ve kapasitelerinden azamî derecede    yararlandırılması esastır. Bu amaçla okullar hafta sonu, yarıyıl ve yaz    tatilleri dâhil olmak üzere gerektiğinde 07.00-22.00 saatleri arasında yıl    boyunca açık bulundurulur.

Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınma

MADDE 155-    (1) Okul müdürlüğünce, çevrenin    eğitim ihtiyacı, fiziki kapasite, öğrenci-kursiyer potansiyeli, çevre     şartları, öğretmen durumu, araç-gereç ve donatım girdileriyle bu kapsamda    yapılacak faaliyetin içeriği gibi hususlar dikkate alınarak, okulun tam gün    tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınması isteği ders kesiminden eylül    ayının son iş gününe kadar millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

(2) Okul müdürlüğünce hazırlanan etkinlik    planının uygun bulunması hâlinde il millî eğitim müdürlüğünün teklifi    üzerine valilik oluruyla tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınma kararı verilir.

(3) Okulun tam gün tam yıl eğitim uygulanması kapsamına alınması     kararı planlanan faaliyetin fiilen yapıldığı sürece yürürlükte kalır.

(4) Uygulama kapsamında    yapılacak etkinlikler her yıl okulun yıllık çalışma planında gösterilir.    

Tam gün tam yıl eğitim kapsamında yürütülecek faaliyetler

MADDE 156- (1) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında;

a) Ders yılı süresince, hafta içi günlerde    çalışma saatleri dışındaki sürelerle hafta sonu, yarı yıl    ve yaz tatillerinde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim hizmetleri,

b) Okullarda yapılan ikili öğretim,

c) Açık öğretim programlarına kayıtlı     öğrencilerin yüz yüze eğitim uygulamaları,

ç) Telafi eğitimi uygulamaları,

d) Okulda yapılan staj çalışmaları,

e) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri,    üretici konuma getirmeye yönelik düzenlenen mesleki eğitim,

f) Okullarda açılan hayat boyu eğitime    yönelik kurslarla her türdeki mesleki kurslar,

g)      Okullarda yapılan çıraklık ve kalfalık eğitimi ile iş pedagojisi    kursları,

ğ) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla    yapılan proje ve protokoller çerçevesinde yapılan yaygın eğitim    faaliyetleri,

h) Programlarının özelliğine göre günlük    çalışma saatleri dışında akşamları, hafta sonu, yarı yıl    ve yaz tatilinde sürekli hizmet verilen alanlarda okulda yapılan eğitim ve öğretim

gibi etkinlikler yapılır.

(2) Yarıyıl ve yaz tatilinde işletmede    yapılan staj çalışmaları tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmez.

ONUNCU KISIM

Öğrenci Davranışları, Ödül ve    Disipline İlişkin Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Davranışları ve Öğrencilerin Korunması

Öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen    davranışlar

MADDE 157- (1)    Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleriyle, Atatürk milliyetçiliğine bağlı,     Türk milletinin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen,    koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten,    insan haklarına saygılı, Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk    devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları     davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından    dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne,    geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı,     yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler,    rehberlik servisi, okul-aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği    yapması istenir.

(2) Bu doğrultuda öğrencilerden;

a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları     korumaları,

b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları,

c) Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan    olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda    bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve    dayanışmadan yana davranış göstermeleri,

ç) Irk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın    herkese karşı iyi davranmaları; insan hak ve özgürlüğüyle onurunun    korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri,

d) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı     gibi korumaları ve zarar vermemeleri,

e) Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu    tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları,

f) Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı     ortamlardan uzak kalmaları,

g) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,

ğ) Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını     korumaları,

h) Kitapları sevmeleri ve korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları     ve boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri,

ı) Trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları,

i) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini olumlu olarak    yönetmeleri; beden, zekâ ve duygularıyla bunları verimli kılacak irade ve    yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri,    böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum,    vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları,

j) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa    dönüştürmüş olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı     olmaları,

k) Toplam kalite yönetimi anlayışıyla ekip çalışmalarında rol    almaları,

l) Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları,

m) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri,

n) Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma    hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri    tamamlamaları,

o) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere    katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini    taşımamaları ve bulundurmamaları,

ö) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar    doğrultusunda kullanmaları,

p) Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik    kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları;     bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları ve    sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları,

r) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak bu konuda örnek    davranışlar sergilemeleri

beklenir.    

(3) Uyulması gereken kuralların ve beklenen davranışların;    derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında ve her türlü    sosyal etkinliklerde öğrencilere kazandırılmasına çalışılır.

(4) Okul yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara uyulmaması     durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri disiplin işlemleriyle ilgili    olarak kendilerini ve velilerini bilgilendirir.

Öğrencilerin korunması

MADDE 158- (1) Yönetici ve    öğretmenlerce;

a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle    veya zorlanarak kanunlarla toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara    yönelme ihtimali bulunan öğrencilerle ilgili gerekli önlemlerin alınması,

b) Öğrencilerin her türlü madde bağımlılığından, uyuşturucu ve    benzeri maddeleri bulundurmaktan, kullanmaktan, bu tür maddelerin üretim ve    kaçakçılığına alet olmaktan korunması,

c) Öğrencilerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz    ve her türlü olumsuz davranışlardan korunması,

ç) Öğrencilerin, diğer öğrenciler tarafından fiziksel ve ruhsal    yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve    onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması

konularında veli veya aileyle diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği    yapılarak gerekli tedbirler alınır.

(2) Bu tedbirler kapsamında, okul yönetimince; okul    öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararına bağlı olarak alınan ihbar,     şikâyet, duyumla gerekli görülen hallerde, önceden tedbir almak, olumsuz    öğrenci davranışlarının fiil ve suça dönüşmesini engellemek, eğitim    ortamlarının güvenliğini sağlamak ve öğrencileri her türlü olumsuz ve    zararlı davranışlardan korumak amacıyla okul, pansiyon ve eklentileri,    sıra, masa, dolap ve gerekli görülen diğer yerler aranır, tedbir amaçlı bu    arama ve inceleme işleri öğrencinin kişilik ve onurunu rencide etmeden okul    öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyeleriyle görevlendirilen öğretmenlerce    yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödül

Öğrencilerin ödüllendirilmesi

MADDE       159-     (1)     Örnek davranışların ve başarıların    niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;

a) Teşekkür belgesi,

b) Takdir belgesi,

c) Onur belgesi,

ç) Üstün başarı belgesi

verilir.

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme

MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu,    derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden    başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı     olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür    belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir    belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim    yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi

ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak    kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

Onur belgesi ile ödüllendirme

MADDE 161- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı     kalmadan;

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili    kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere    katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime    katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla    çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan    ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek    davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek    olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak    gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve    benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde    görev almak,

ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine    uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan    örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş     öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına    bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur    kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir    öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun    onur listesinde yer verilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen    davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları     belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul    öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi

MADDE 162- (1) Ödül takdir    edilirken öğrencinin;

a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,

b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,

c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı

gibi    hususlar göz önünde bulundurulur.

(2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin    katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.

(3) Onur ve iftihar    listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde    öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha    sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden    ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin

Disiplin cezaları

MADDE 163- (1) Öğrencilere,    disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre;

a) Kınama,

b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,

c) Okul değiştirme,

ç) Örgün eğitim dışına çıkarma

cezalarından biri verilir.

(2) Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin    kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra;

a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul    müdürünün,

b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,

c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin    kurulunun,

onayından    sonra uygulanır.

Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MADDE 164- (1) Kınama    cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır:

a) Okulu, çevresini ve eşyasını kirletmek,

b) Yapması gereken görevleri yapmamak,

c) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,

ç) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,

d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,

e) Yalan söylemek,

f)    Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz    eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere    katılmamak, geç katılmak veya erken ayrılmak

g) Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı     kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü    kullanmak,

ğ) Kaba ve saygısız davranmak,

h) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak    davranışlarda bulunmak,

ı) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,

i) Yatılı okullarda pansiyonu gece izinsiz terk etmek veya pansiyona    geç gelmek,

j) Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere    sokmak veya yanında bulundurmak,

k) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,

l) Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak,

m) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak.

(2) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve    davranışlar;

a) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret    ve iftira etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,

b) Pansiyonu terk ederek gece izinsiz dışarıda kalmak,

c) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce,    felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan    davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,

ç) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya    toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,

d) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,

e) Verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,

f) Başkalarına hakaret etmek,

g) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete,    bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer    yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar için okul araç-gerecini ve    eklentilerini kullanmak,

ğ) Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetleriyle    kişilere zarar vermek,

h) Özürsüz devamsızlık yapmayı, okula geldiği hâlde    özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal    etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık    haline getirmek,

ı) Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak,

i) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının    araç-gerecine siyasi, ideolojik veya müstehcen amaçlı yazılar yazmak, resim    veya semboller çizmek,

j) Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,

k) Sarhoşluk veren zararlı     maddeleri bulundurmak veya kullanmak.

(3) Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;

a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere    saygısızlık etmek,

b) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde    aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek,

c) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak,

ç) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,

d) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde    barındırmak,

e) Okul tarafından verilen belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge    düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu    belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak,

f) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim ve    öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,

g) Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,

ğ) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını     engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,

h) Eğitim ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve    patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,

ı) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini    sağlamak,

i) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,

j) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,

k) Eğitim ve öğretim ortamında siyasi partilerin,    bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri    kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek,    başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere    etkin biçimde katılmak,

l) Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere,    sendikalara ve benzeri kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek, para toplamak    ve bağışta bulunmaya zorlamak,

m) Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere    ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek,

n) İzin almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın toplantısı     yapmak, bildiri yayınlamak ve dağıtmak, faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki    faaliyetlerde etkin rol almak,

o) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle    eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya veya suçu yüklenmeye    zorlamak,

ö) Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını     bu işleri yapmaya zorlamak,

(4) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;

a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere    hakaret etmek,

b) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle    bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve    Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî,    demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting,    forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler    düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere    etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,

c) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce,    felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan    bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin    organizasyonunda yer almak,

ç) Kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak    engellemek,

d) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,

e) Okul ve eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan kişileri    saklamak ve barındırmak,

f) Eğitim ve öğretim ortamını işgal etmek,

g) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici,    öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda    bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,

ğ) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için    fiili saldırıda bulunmak ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak,

h) Okulun taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip    etmek,

ı) Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri    kullanmak suretiyle bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak,    öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,

i) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek;    işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç    saydığı fiilleri işlemek,

j) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç    ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak,

k) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri    doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi    eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak,    bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya    zorlamak,

l) Bilişim araçları yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti    özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları     çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak.

(5) Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini    gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer    eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.

Pansiyon, başka okul veya işletmedeki disiplin olayları

MADDE 165- (1) Öğrencinin    kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi    eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışmaları hâlinde ön    soruşturmaları, olayın meydana geldiği okul tarafından yapılır. Olayla    ilgili karar alınmak üzere soruşturma dosyası öğrencinin kayıtlı olduğu    okula gönderilir.

(2) Staj çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde    öğrencinin karıştığı disiplin olayları, kayıtlı bulunduğu okula bildirilir.    Olay, okul müdürlüğünce soruşturularak sonuçlandırılır.

(3) Soruşturma süreci ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin    kurullarının işbirliği içerisinde yürütülür. Gerektiğinde öğrencinin    kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce, olayın meydana geldiği okulun ödül    disiplin kurulu başkanı veya işletme yetkilisi, görüşlerine başvurmak üzere    olayla ilgili öğrenci ödül ve disiplin kurulu toplantısına çağrılabilir. Ancak    karar için oy kullanamazlar.

(4) Öğrencinin kayıtlı     bulunduğu okulda disiplin olaylarına karışması ve buna ilişkin    inceleme/soruşturma sürdürülürken bir başka okula nakledilmesi durumunda,    inceleme/soruşturmayı başlatan okul disiplin soruşturmasını tamamlar ve    dosyayı yeni okuluna gönderir. Öğrenciye yeni okulu aracılığıyla tebligat    yapılarak ceza uygulanır ve dosyasına işlenir. Ceza alan öğrenciyle ilgili    karara itiraz, davranış puanının iade edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi    gibi işlemler yeni okulu tarafından gerçekleştirilir.

Cezaya neden olan davranış ve fiilin tekrarlanması

MADDE 166- (1) Disiplin    cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın bir öğretim yılı     içerisinde tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama ile İlgili Esaslar ve Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek    Hususlar

Uygulama ile ilgili esaslar

MADDE 167- (1) Şikâyetler,    gerçek ve/veya tüzel kişilerce okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.     İsimsiz ve imzasız başvurular işleme alınmaz.

(2) Disiplin soruşturmasını gerektiren ve doğrudan okul yönetimine    duyurulan veya bildirilen cezai soruşturmayı gerektiren şikâyetler, yazılı     olarak ilgililere zamanında iletilir.

Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar

MADDE 168- (1) Disiplin    cezaları takdir edilirken;

a) Öğrencinin 18 yaşına kadar çocuk olduğu,

b) Öğrencinin üstün yararı,

c) Soruşturma sürecinde gizlilik ilkesi,

ç) Sınıf rehber öğretmeni ve öğrenci velisinin görüşleri,

d) Öğrencinin ailesi ve çevresiyle ilgili bilgiler,

e) Öğrencinin kişisel özellikleri ve psikolojik durumu,

f) Fiil ve davranışın hangi şartlar altında yapıldığı, öğrenciyi    tahrik unsurlar,

g) Öğrencinin yaşı ve cinsiyeti,

ğ) Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı,

h) Öğrencinin daha önce ceza alıp almadığı,

hususları     göz önünde bulundurulur.

(2)     Olayın mahkemeye intikal etmesi disiplin    cezasının uygulanmasını engellemez.

(3)     Öğrencinin daha önce ceza almamış     olması, derslerinde başarılı olması ve davranışlarının olumlu olması     durumunda rehberlik servisinin görüşü de alınarak bir alt ceza verilebilir.

Disiplin cezaları ile ilgili onay, itiraz ve tebliğ

MADDE 169- (1) Onay yetkisi    okul müdüründe bulunanların dışındaki disiplin cezalarının onaylanmasıyla    itiraza ilişkin dosya ve yazılar millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla    ilgili disiplin kurullarına gönderilir.

(2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara    bağlanan disiplin cezalarından;

a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul    müdürünün,

b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,

c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun

onayından    sonra uygulanır.

(3) Cezalara itiraz; cezanın tebliğini izleyen beş iş günü içinde    okul müdürü, 18 yaşını tamamlamış öğrenci veya öğrenci velisi tarafından    okul müdürlüğü kanalıyla yapılır. Okul müdürlüğü, yazılı başvuruyu ve    itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini, gerekli belgelerle birlikte    başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itirazı     değerlendirmeye yetkili disiplin kuruluna sevk etmek üzere gönderir.

a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezalarına itiraz ilçe    öğrenci disiplin kurulunca,

b) Okul değiştirme cezasına itiraz il öğrenci disiplin kurulunca,

c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasına itiraz üst disiplin    kurulunca

değerlendirerek sonuçlandırır.

(4) İtiraz sonucu verilen karar kesin olup yeniden itiraz edilemez.

(5) Bütün cezalar, velilere 25/1/2012    tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun    Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bildirilir ve    tebellüğ belgesi disiplin dosyasında saklanır.

Davranış puanının indirilmesi

MADDE 170- (1) Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı 100’dür.    

(2) Ceza alan öğrencilerin davranış     puanlarından;

a)     Kınama    cezası için 10,

b)     Okuldan    kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20,

c)         Okul değiştirme cezası için 40,

ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için    80

puan indirilir.

Cezaların işlenmesi, silinmesi, puan iadesi ve dosyaların saklanması

MADDE 171- (1) Öğrencilerin aldıkları cezalar, e-Okul sistemine işlenir.

(2) Ceza alan ve davranış puanı indirilmiş     olan ancak davranışları olumlu yönde değişen, iyi hâlleri görülen ve    olumsuz davranışları tekrarlamayan öğrencilerin durumları, okul öğrenci    ödül ve disiplin kurulunca daha sonraki dönemde/dönemlerde değerlendirilir.    Cezalarının kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi öngörülen    öğrenciler öğretmenler kuruluna sunulur. Öğretmenler kurulunca cezası     kaldırılan ve davranış puanı iade edilen öğrencilerin yeni durumları e-Okul    sistemine işlenir.

(3) Davranış puanı iade edilen ve disiplin cezası kaldırılan    öğrencinin disiplin durumuna ilişkin bilgi istendiğinde, öğrencinin    disiplin cezası bulunmadığı bildirilir.

(4) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve soruşturma    dosyası ilgili mevzuat hükümlerince saklanır.

(5) Ödül ve disiplin işlemlerine ait veriler; Bakanlığın ilgili    birimlerince e-Okul sistemi üzerinden alınır.

Cezaların uygulanması

MADDE 172- (1) Okuldan kısa    süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler;

a) Ceza süresince okula devam ettirilmez. Bu süre devamsızlıktan    sayılır.

b) Pansiyonlu okullardaki yatılı öğrencilerin, pansiyonda kalmasına    izin verilebilir. Ancak diğer öğrencilerin huzur ve güvenini olumsuz    etkileyecek öğrencilerin pansiyonda kalmalarına izin verilmez.

c) Öğrencilerin ulusal ya da uluslararası etkinliklere katılıp    katılmayacaklarına okul yönetimince karar verilir.

(2) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler;

a) Başvurdukları millî eğitim müdürlüklerince istekleri de dikkate    alınarak okul türleri ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümleri göz    önünde bulundurularak uygun okullara yerleştirilir. Aynı ilde öğrencinin    devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde, Bakanlığın ilgili    birimiyle işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

b) Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri, İlköğretim ve Ortaöğretim    Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ve bu    Yönetmeliğin nakille ilgili hükümlerine göre uygun okullara yapılır.

c) Önceki okul müdürlüğüyle öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce uygun    görülmesi hâlinde en az bir öğretim yılı geçtikten sonra eski okullarına    dönebilirler.

ç) Öğrencinin    kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi    eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışıp bir başka okula nakledilen öğrencilerden;    naklen geldiği okul tarafından okul değiştirme cezası verilenlere yeniden    okul değişikliği yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları cezayla    ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir. Süresi içinde itirazda    bulunulması hâlinde, itiraza ilişkin karar verilinceye kadar ceza    uygulanmaz.

(3) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrenciler;

a) Akşam liseleri dışında devam zorunluluğu olan okullara kayıt    yaptıramaz.

b) Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine    gönderilir.

Ceza alan öğrencilerin sınavları

MADDE 173- (1) Okuldan kısa    süreli uzaklaştırma cezası alan ya da yönetim tedbiri doğrultusunda okuldan    geçici olarak uzaklaştırılan öğrencilerin, bu sürede katılamadıkları     sınavların yerine, okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde sınavlara    alınmaları sağlanır.

Zararın ödetilmesi

MADDE 174- (1) Takdir    edilen disiplin cezasının yanında okul ve kişi mallarına verilen zararlar,    zarara yol açan öğrencilerin velilerine ödettirilir.

(2) Zararın ödenmesinde zorluk çıkaran veliler hakkında,  27/9/2006    tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan    Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine    göre işlem yapılır.

Tedbir kararı

MADDE 175- (1)    Müdür, disiplin olaylarında öğrenciyi bir taraftan okul öğrenci ödül ve    disiplin kuruluna sevk etmekle birlikte, gerektiğinde kurula sevkten önce    veya sonra, kovuşturmanın tamamlanmasını ve sonucunu beklemeden acele bir    tedbir olmak üzere on iş gününü geçmemek kaydıyla millî eğitim müdürünü    bilgilendirerek uygun göreceği süre kadar geçici olarak okuldan    uzaklaştırabilir. Bu durumdaki    öğrenciler, ders ve sınavlarla diğer etkinliklere alınmazlar. Hakkında tedbir    kararı verilen öğrencinin okuldan uzaklaştırıldığı süre devamsızlıktan sayılmaz.    

(2) Tedbir kararının alınmasını izleyen en geç üç iş günü içinde    disiplin işlemine başlanır ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna    sevkinden itibaren en geç on iş günü içinde durumu karara bağlanır. Aksi    takdirde alınan tedbir kararı, kendiliğinden kalkmış sayılır. Haklı ve    zorlayıcı sebeplerin devamı hâlinde millî eğitim müdürünün onayına bağlı     olarak tedbir kararı, iki kez daha uzatılabilir.

(3) Yönetim tedbiri süresince disiplin işlemi sonuçlanmamışsa;    öğrencinin okula devam edip etmeyeceği, pansiyondan yararlanıp    yararlanmayacağı hususu ayrıca mahalli mülki idare amirinin onayıyla    belirlenir.

(4) Öğrencilerin neden olduğu olağanüstü durumlar karşısında müdür,    tedbir olmak üzere okul ve pansiyonların eklentileriyle birlikte en çok beş     iş günü eğitim ve öğretime kapatılması gerektiğini millî eğitim müdürlüğüne    teklif edebilir.

BEŞİNCİ     BÖLÜM

Kurullar,    Düzenlenecek Belgeler ve Bilgi Toplama

Kurullar

MADDE 176- (1) Ödül ve disipline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere;

a) Onur kurulu,

b) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu,

c) İlçe öğrenci disiplin kurulu,

ç) İl öğrenci disiplin kurulu,

d) Öğrenci üst disiplin    kurulu

oluşturulur.

Düzenlenecek belgeler

MADDE 177- (1) Disiplin    olaylarıyla ilgili inceleme ve soruşturma dosyasında; yazılı ifadeler,    savunma, varsa mahkeme kararı veya safahatı, soruşturma ile ilgili diğer    belgeler ve ilgili disiplin kurul kararı bulunur. Kararlar;

a) EK-1 Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu Kararı,

b) EK-2 İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Kararı,

c) EK-3 İl Öğrenci Disiplin Kurulu Kararı,

ç) EK-4 Üst Disiplin Kurulu Kararı

örneğine    uygun olarak düzenlenir.

(2) Onaylanmak üzere ilgili kurullara gönderilecek dosyada, ilgili    disiplin kurulu kararıyla soruşturma ile ilgili diğer belge örnekleri    bulunur. İtiraz üzerine gönderilen dosyalara yukarıdaki belgelere ilaveten    itiraza ilişkin yazı veya dilekçeyle tebellüğ belgesi eklenir. Evrakın aslı     okulda muhafaza edilir.

ALTINCI    BÖLÜM

Onur Genel    Kurulu ve Onur Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

Onur genel kurulunun oluşturulması

MADDE 178- (1) Onur genel    kurulu, öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okulun işleyişine yardımcı     olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci,    ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler    tarafından seçilerek oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere,    izleyen dönem başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir.

(2) Onur genel kurulu üyeliğine seçilen öğrenciler, okulda    oluşturulan diğer öğrenci kurullarında görev alabilecekleri gibi diğer    öğrenci kurullarında görev alan öğrenciler de gerekli şartları taşımak    kaydıyla onur genel kurulu üyeliğine seçilebilir.

Onur genel kurulunun görevleri

MADDE 179- (1) Onur genel    kurulu;

a) Her dönemde en az iki kez toplanır.

b) Onur kurulunu seçer.

c) Okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların    düzeltilmesi için alınması gereken önlemleri belirler ve önerilerini okul    yönetimine bildirir.

Onur kurulu

MADDE 180- (1) Onur genel    kurulu; her sınıf seviyesinde bir öğrenciyi onur kurulu üyeliğine, onur    kurulu üyeliğine seçilen son sınıf öğrencisini, onur kurulu ikinci    başkanlığına, bir öğrenciyi de onur kurulu ikinci başkanlığı yedek    üyeliğine seçer.

(2) Sınıfları birer şube olan okullarda seçilen öğrenciler, onur    kurulunu oluşturur. Son sınıftan seçilen öğrenci, aynı zamanda onur kurulu    ikinci başkanı olur.

(3) Son sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan seçilen öğrenci,    bu sınıfta şube sayısı birden fazla ise genel kurulca seçilen öğrenci    ikinci başkan olur.

Üyelerde aranan nitelikler

MADDE 181- (1) Bir    öğrencinin onur genel kurulu üyeliğine seçilebilmesi için;

a) Okul disiplinine aykırı davranışlarının bulunmaması,

b) Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması,

c) Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması

gerekir.    Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlarla disiplin cezası alan    öğrencilerin üyeliği düşer.

Onur kurulu başkanı

MADDE 182- (1) Onur kurulu    başkanı, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerinin dışında,    öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmendir. Öğretmenler kurulu, okul    öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerini seçerken onur kurulu başkanı ve    yedek üyeyi de seçer.

Onur kurulunun görevleri

MADDE 183- (1) Onur kurulu;

a) Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeniyle ilgili    olarak okul müdürünce veya genel kurul üyelerince getirilen konuları     görüşür, aldığı kararları okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek    üzere okul müdürüne sunar.

b) Onur Belgesi verilmesi istenen öğrencilerle ilgili olarak okul    öğrenci ödül ve disiplin kuruluna öneride bulunur.

c) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu    davranışları önlemek amacıyla programlar hazırlayarak okul öğrenci ödül ve    disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar.

ç) Öğrenci nöbet işleriyle sınıf başkanı ve yardımcılığı seçimine    ilişkin esasların belirlenmesinde okul yönetimi, sınıf öğretmeni, rehberlik    servisiyle işbirliği yaparak yürütülmesine katkı sağlar.

d) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir,    saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak; sağlığa zararlı     alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek    için anne-baba, öğretmen, yönetici ve öğrenci kulübü başkanlarıyla    işbirliği yapar.

Onur kurulu kararlarının yazılması

MADDE 184- (1) Onur    kurulunun aldığı kararlar, onur kurulu karar defterine yazılır.

YEDİNCİ     BÖLÜM

Okul Öğrenci    Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kuruluşu

MADDE 185- (1) Okul öğrenci    ödül ve disiplin kurulu;

a) Müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür    yardımcısı,

b) Her ders yılının ilk ayı içinde öğretmenler kurulunca gizli oyla    seçilecek iki öğretmen,

c) Onur kurulu ikinci başkanı,

ç) Okul aile-birliğinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir öğrenci    velisinden

oluşturulur.

(2) Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde aday öğretmenlerle    sözleşmeli ve ücretli öğretmenler de okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna    üye seçilebilir.

(3) Yapılan seçimde oyların eşit çıkması hâlinde seçim yenilenir. Bu    durumda da eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen üye seçilmiş     sayılır. Kıdemlerin de yıl olarak eşitliği hâlinde kuraya başvurulur.

(4) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevi, yeni kurul    oluşuncaya kadar devam eder. Üyeler, kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça    görevden ayrılamaz.

(5) Öğrenci mevcudunun fazlalığından dolayı ikili öğretim yapan    okullarda sabahçı ve öğlenciler için ayrı ayrı     okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kurulabilir.

(6) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kişisel olmayan genel    disiplin işlerinin görüşüldüğü toplantılarına; okulun rehberlik ve    psikolojik danışma servisi rehber öğretmeni, onur kurulu başkanıyla varsa    okul doktoru da katılır. Ancak, oy kullanamazlar.

Yedek üyelik

MADDE 186- (1) Okul öğrenci    ödül ve disiplin kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asıl üyelerden sonra    üç yedek üye seçilir. Ayrıca onur kurulu üyeleri ile okul-aile birliği    üyeleri arasından da birer yedek üye seçilir. Asıl üyeliğin boşalması veya    üyenin özürlü ya da izinli bulunması hâlinde bu üyelik, sıraya göre yedek    üyelerle doldurulur.

Açık üyelik için seçim

MADDE 187- (1) Asıl ve    yedek üyeliklerin boşalması nedeniyle okul öğrenci ödül ve disiplin    kurulunun kurulamaması hâlinde açık bulunan üyelikler için yeniden gizli    oyla seçim yapılır.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı

MADDE 188- (1) Okul öğrenci    ödül ve disiplin kurulunun başkanı, müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği    müdür yardımcısıdır. Başkan bulunmadığında müdürün görevlendireceği    öğretmen üyelerden biri kurula başkanlık eder. Üyenin başkanlık yaptığı     durumlarda yedek üye toplantıya katılır.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevleri

MADDE 189- (1) Okul öğrenci    ödül ve disiplin kurulu;

a) Okulda düzen ve disiplinin sağlanmasıyla ilgili görüşmeler yapar    ve kararlar alır.

b) Öğrencilere kendini ifade edebilmesi, kendini geliştirebilmesi,    onlara başarılı olma duygusunu tattırması, onları teşvik edici faaliyetlere    okulda daha çok yer verilmesi için gerekli önerilerde bulunur.

c) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunları     ortadan kaldırma yollarını arar.

ç) Okul içinde ve dışında millî ve insani bakımdan erdem olarak    kabul edilen iyi davranışlarda bulunan ve derslerdeki gayret ve    başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar    verir.

d) Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerin psikososyal    durumuyla yetiştiği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar; eğilimlerini,    alışkanlıklarını inceler; bu amaçla okul rehberlik ve psikolojik danışma    servisinden, sınıf rehber öğretmeniyle öğrenciyi tanıyan diğer kişilerden    yararlanır.

e) Okulda disiplinsizliği hoş görmeyen bir öğrenci kamuoyu    oluşturularak disipline aykırı davranışta bulunan ve bulunabilecek olan    öğrencileri kendi vicdanlarının ve öğrenci kamuoyunun kontrolünde tutma    yollarını ve imkânlarını araştırır.

f) Dönem başlarında toplanarak disiplin yönünden okulun genel    durumunu gözden geçirir ve alınması gereken tedbirler hakkında kişisel    olmayan kararlar alarak okul yönetimine tekliflerde bulunur.

g) Disiplin konusunda incelemeler yapar; gerektiğinde okul    yönetimine görüş bildirir ve tekliflerde bulunur.

ğ) Ders yılı veya dönem içinde meydana gelen disiplin olaylarının    nedenleriyle alınan tedbirleri ve sonuçlarını tespit ederek ders yılı ve    dönem sonunda bir rapor hâlinde okul yönetimine bildirir.

h) Okul müdürünün havale ettiği disiplin olaylarını inceler ve    karara bağlar.

Toplantıya çağrı

MADDE 190- (1) Okul öğrenci    ödül ve disiplin kurulu, kurul başkanının yazılı çağrısıyla toplanır. Kurul    başkanı, gerektiğinde görüşüne başvurulmak üzere sınıf rehber öğretmeniyle    okul rehberlik ve psikolojik danışmanını da toplantıya çağırabilir.

Toplantı ve karar alma

MADDE 191- (1) Okul öğrenci    ödül ve disiplin kurulu, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çoğunluğuyla    karar alır. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, kurula iletilen disiplin    olaylarını görüşmek ve karara bağlamak zorundadır. Üyeler, çekimser oy    kullanamaz, üyelerin dışında toplantıya çağrılanlar da oy kullanamazlar.

(2) Okul müdürünce kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça, okul    öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar.    Disiplin konusu davranıştan şikâyetçi olan veya zarar gören üye kurula    katılamaz. Kurula katılmayan üyenin yerine yedek üye toplantıya çağrılır.

Kurula sevk

MADDE 192- (1) Bir disiplin    olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine    anlaşılması hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma servisi olan okullarda    disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik ve    psikolojik danışma servisi, davranışın yapıldığında öğrencinin psikolojik    durumuna ilişkin raporu okul müdürüne verir.

(2) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi bulunmayan okullarda ise    konu okul müdürünce doğrudan onur kurulu veya okul öğrenci ödül ve disiplin    kuruluna sevk edilebilir. Gerekli durumlarda bölgedeki rehberlik ve araştırma    merkezînden yardım alınır.

(3) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, konuyu kurula gelişinden    itibaren en geç on iş günü içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi    durumunda, alınacak ara karar ve okul müdürünün onayıyla bu süre ancak bir    kez uzatılabilir.

İfadelerin alınması ve delillerin toplanması

MADDE 193- (1) Okul öğrenci    ödül ve disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin ve olayla ilgili    tanıkların, önce okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı tarafından    yazılı ifadeleri alınır. Olay, sınıfta veya topluluğun bulunduğu yerlerde    cereyan etmişse bu topluluğun çoğunluğunun ifadesine başvurulur. Olayla    ilgili bilgi ve belgeler toplanıp bir dosya düzenlenerek okul öğrenci ödül    ve disiplin kuruluna sunulur.

Kurula çağrılma ve savunma alınması

MADDE 194- (1) Okul öğrenci    ödül ve disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin kurul tarafından yazılı     ve gerektiğinde sözlü olarak savunmaları alınır ve sözlü savunmalar    tutanağa geçirilir. Çağrı duyurusu yazılı olarak ve imza karşılığında    yapılır.

(2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, gerektiğinde disipline    verilen veya tanık olarak belirlenen öğrencileri dinlemek üzere tekrar    çağırır.

(3) Bu öğrenciler, çağrıya uyarak kurulca belirlenen gün ve saatte    kurulda bulunmak zorundadır. Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada    bulunan bilgi ve belgelere göre karar verilir.

İfade ve savunma vermek istemeyenler

MADDE 195- (1) İfade    vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağrıldığı hâlde gelmeyen öğrencilerin    durumu bir tutanakla tespit edilir. Bunlardan okul öğrenci ödül ve disiplin    kuruluna sevk edilenler hakkında bu Yönetmeliğin 194 üncü maddesinin üçüncü    fıkrası uygulanır. Tanık olduğu tespit edilip çağırıldığı hâlde özürsüz    olarak gelmeyenler hakkında da ayrıca disiplin soruşturması yapılır.

Kararların yazılması

MADDE 196- (1) Kararlar    gerekçeli olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu karar defterine    yazılır veya ayrıca yazılarak bu deftere yapıştırılır. Kararlar (EK-1)' e    uygun şekilde yazılır. Cezanın takdirinde esas alınan hususlar özetlenir,    dayanılan yönetmelik maddeleri belirtilir ve karar bütün üyelerce    imzalanır.

(2) Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza    ederler.

(3) Kararların yazdırılmasından, imzalatılıp okul müdürüne    sunulmasından sonra, karar defterinin saklanmasından ve diğer yazışma    işleminden kurul başkanı sorumludur.

Müdürün karara itirazı ve ilçe öğrenci disiplin kuruluna göndermesi

MADDE 197- (1) Müdür,    kararı uygun bulmazsa bir defa daha görüşülmek üzere dosyayı gerekçeleriyle    birlikte kurula iade eder. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararında     ısrar ederse müdür görüş ve tekliflerini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve    karara bağlanmak üzere en geç beş iş günü içinde ilçe öğrenci disiplin    kuruluna gönderir.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamaması veya karar    verememesi

MADDE 198- (1) Okul öğrenci    ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya kurulduğu hâlde herhangi bir    nedenle bir disiplin olayına bakmaktan çekinip karar veremediği durumlarda    müdür, görevlendireceği müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya bir    öğretmen tarafından hazırlanan ilk soruşturma dosyasına, görüşünü de    ekleyerek karar verilmek üzere ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.

SEKİZİNCİ     BÖLÜM

İlçe Öğrenci    Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

İlçe öğrenci disiplin kurulunun kuruluşu

MADDE 199- (1) İlçe öğrenci    disiplin kurulu, ilçe millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir şube müdürünün    başkanlığında, Bakanlık ortaöğretim birimlerini temsil edecek şekilde    ilçedeki resmî ve özel ortaöğretim kurumu okul öğrenci ödül ve disiplin    kurulu başkanlarının kendi aralarından seçecekleri birer üyeden    oluşturulur. Bu kurulun sekretarya işleri ilçe millî eğitim müdürlüğünce    yapılır.

(2) Büyük şehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçesinde ise ilçe    öğrenci disiplin kurulu, millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir millî    eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında yukarıda belirtilen    esaslar doğrultusunda oluşturulur.

(3 ) Bir ortaöğretim okulu bulunan ilçelerde ilçe    öğrenci disiplin kurulu, millî eğitim müdürü veya görevlendireceği biri    başkan olmak üzere iki şube müdürü ile okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu    başkanından; iki şube müdürünün bulunmaması durumunda ise ilçe millî eğitim    müdürünün başkanlığında şube müdürüyle okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu    başkanından oluşturulur.

(4) İlçe öğrenci disiplin kurulu üyesi olan veya olmayan okul    öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı, kendi okul öğrencilerinin    durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.

İlçe öğrenci disiplin kurulunun görevleri

MADDE 200- (1) İlçe öğrenci    disiplin kurulu;

a) Onaylanmak üzere kendisine gelen okul değiştirme cezasına ait    dosyaları geliş tarihini izleyen on iş günü içinde karara bağlayarak daha    önce verilmiş bulunan kararı, gerekçelerini belirtmek şartıyla onaylar veya    değiştirir.

b) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya görev    yapamadığı durumlarda bu kurulun görevlerini yapar ve dosyaları, geliş     tarihinden itibaren on iş günü içinde karara bağlar.

c) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu tarafından verilen kınama ve    okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezalarına karşı okul müdürü, 18 yaşını     tamamlamış öğrenci veya öğrenci velisi tarafından yapılan itirazları     inceler.

 ç) Kendisine gelen itiraza    konu olan dosyaları geliş tarihini izleyen on iş günü içinde karara bağlayarak    itiraza konu kararı, gerekçelerini belirtmek şartıyla kaldırır, değiştirir    veya itirazı reddeder.

DOKUZUNCU    BÖLÜM

İl Öğrenci    Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

İl öğrenci disiplin kurulunun kuruluşu

MADDE 201- (1) İl öğrenci    disiplin kurulu; büyük şehir statüsündeki illerde il millî eğitim müdürü    veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı/şube müdürünün; diğer illerde    ise millî eğitim müdürünün başkanlığında, Bakanlık ortaöğretim birimlerini    temsil edecek şekilde, il merkezîndeki okul müdürlerinin kendi aralarından    seçecekleri birer müdürden oluşturulur.

(2) İl öğrenci disiplin kurulu üyesi olan okul müdürü, kendi okul    öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına katılır, ancak    oy kullanamaz.

İl öğrenci disiplin kurulunun görevleri

MADDE 202- (1) İl öğrenci    disiplin kurulu;

a) Onaylanmak üzere kendisine gelen örgün eğitim dışına çıkarma    cezasına ait dosyaları geliş tarihini izleyen on iş günü içinde karara    bağlayarak daha önce verilmiş bulunan kararı, gerekçelerini belirtmek     şartıyla değiştirir veya onaylar.

b) İlçe öğrenci disiplin kurulu tarafından verilen okul değiştirme    cezasına karşı okul müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, 18 yaşını tamamlamış     öğrenci veya öğrenci velisi tarafından yapılan itirazları inceler.

c) Kendisine gelen itiraza konu olan dosyaları geliş tarihini    izleyen on iş günü içinde karara bağlayarak itiraza konu kararı,     gerekçelerini belirtmek şartıyla kaldırır, değiştirir veya itirazı     reddeder.

ç) Her dönem sonunda okullardaki disiplin durumunun genel bir    değerlendirmesini yapar, gelecek ders yıllarında disiplin olaylarının    önlenmesi yönünde alacağı kararları okullara ulaştırmak üzere ilçe millî    eğitim müdürlüklerine bildirir.

ONUNCU BÖLÜM

Öğrenci Üst    Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

Öğrenci üst disiplin kurulunun kuruluşu

MADDE 203- (1) Öğrenci üst    disiplin kurulu, valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının    başkanlığında;

a) İl millî eğitim müdürü,

b) İl hukuk işleri müdürü,

c) İl eğitim denetmenleri başkanı,

ç) Resmî/özel genel    ortaöğretim okulları ile    resmî/özel mesleki ve teknik ortaöğretim okullarından, valilikçe görevlendirilen birer müdürden

oluşturulur. Bu kurulun sekretarya işleri, il millî eğitim müdürlüğünce    yapılır.

(2) Öğrenci üst disiplin kurulu üyesi olan veya olmayan okul müdürü,    kendi okulu öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına    katılır, kurulu bilgilendirir ancak oy kullanamaz.

Öğrenci üst disiplin kurulunun görevleri

MADDE 204- (1) Öğrenci üst    disiplin kurulu;

a) İl öğrenci disiplin kurulu tarafından verilen örgün eğitim dışına    çıkarma cezasına karşı il millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü,    okul müdürü, 18 yaşını tamamlamış öğrenci veya öğrenci velisi tarafından    yapılan itirazları inceler.

b) Kendisine gelen itiraza konu olan dosyaları geliş tarihini izleyen    on iş günü içinde karara bağlayarak daha önce verilmiş bulunan kararı     kaldırır, değiştirir veya itirazı reddeder.

c) Öğretim özgürlüğü, can güvenliği veya kamu düzeni yönünden    zorunlu görülen durumlarda vali tarafından getirilen teklifleri inceler ve karara    bağlar.

ç) Her ders yılı sonunda toplanarak ildeki ortaöğretim kurumlarının bir yıllık disiplin durumunu inceler    ve önerileri de içeren bir rapor hazırlayarak valilik makamına sunar.

ONBİRİNCİ     BÖLÜM

Disiplin    Kurullarının Çalışma Usulleri

Toplantıya çağrı

MADDE 205- (1) İlçe öğrenci disiplin kurulu, il öğrenci    disiplin kurulu ve öğrenci üst disiplin kurulu çalışmalarında    aşağıdaki hususlara uyarlar;

a) Kurullar, başkanın çağrısı üzerine, üye tam sayısının salt    çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çoğunluğuyla alınır. Oylama açık     şekilde yapılır ve çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği hâlinde    başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

b) Toplantı gündeminin belirlenmesi, ilgililere duyurulması ve kurul    çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi başkan tarafından sağlanır.

Karar süresi ve usul işlemleri

MADDE 206- (1) Kurullar;

a) Disiplin dosyasının kurula intikalinden itibaren konuyu görüşmek    üzere toplanır ve en geç on gün içinde karar verir,

b) Dosyadaki eksiklikleri ilgililere tamamlattırır,

c) Gerektiğinde ilgililerden bilgi ister,

ç) Aldıkları kararları tutanak hâline getirir.

(2) Kararlar, verildiği tarihten itibaren en geç on iş günü içinde    kuruldaki üyelerce gerekçeli olarak oy birliği veya oy çoğunluğuyla    alındığı belirtilerek ( EK-2), (EK-3) veya (EK-4) 'e uygun olarak yazılır;    başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı görüşte olanlar, nedenlerini de yazarak    kararı imzalar.

ONBİRİNCİ     KISIM

Çeşitli ve    Son Hükümler

 

BİRİNCİ     BÖLÜM

Çeşitli    Hükümler

Rehberlik ve denetim

MADDE 207- (1) Ortaöğretim okul ve kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetim ile    ilgili iş ve işlemlerine yönelik rehberlik ve denetim faaliyetleri ilgili    mevzuatı doğrultusunda denetlemeye yetkili olan birimlerce yürütülür.

Kılık-kıyafet

MADDE 208- (1) Okullarda; 27/11/2012    tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan    Millî Eğitim Bakanlığına    Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair    Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Öğretmen seçimi

MADDE 209- (1) Ortaöğretim    kurumlarından; fen liseleri, sosyal    bilimler liseleri öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden    eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlerinin seçimi ve atamaları     19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal    Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin    Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve    Atamalarına Dair Yönetmelik hükümlerine    göre, diğer okullara öğretmen atamaları ise 6/5/2010 tarihli ve 27573    sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî    Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği    hükümlerine göre yapılır.

Ortaöğretim kurumlarının    açılması-kapatılması ve ad verilmesi

MADDE 210- (1) Ortaöğretim kurumlarının    açılması, kapatılması ve ad verilmesine ilişkin iş ve işlemler “Okul    Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar” ile 2/4/1993    tarihli ve 21540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı     Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.

Resmî mühür

MADDE 211- (1) Resmî mühürle ilgili    iş ve işlemler 8/8/1984 tarihli Bakanlar Kurulu    kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Mühür Yönetmeliği hükümlerine göre    yürütülür.

İşbirliği ve protokoller

MADDE 212- (1) Okullarda; öğretim    programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmetiçi    eğitimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, üretimin artırılması,     seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi ve benzeri    çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla yükseköğretim    kurumları, il müdürlükleri, belediyeler, işletmeler, sivil toplum    kuruluşları, spor kulüpleri ile diğer resmî ve özel kurum veya kuruluşlarla    işbirliği yapılarak her türlü araç-gereç, öğretim elemanı ve diğer    imkânlardan yararlanılması için gerekli tedbirler alınır. Bununla ilgili çalışmalar için ilgili kurum,    kuruluş ve diğer paydaşlarla protokol düzenlenebilir.

Eğitim bölgesi    müdürler kurulu çalışmaları

MADDE 213-    (1) Eğitim bölgesi müdürler kurulunda; eğitim-öğretimle ilgili ihtiyaçların giderilmesine, eğitim ortam ve imkânlarından    ortaklaşa yararlanılmasına, eğitim kalitesinin yükseltilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.

Hizmetiçi eğitim

MADDE 214- (1) Okullarda    yapılacak hizmetiçi eğitim etkinlikleri, 8/4/1995    tarihli ve 22252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim    Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği”     hükümlerine göre yürütülür.

Okul aile birliği çalışmaları

MADDE 215- (1) Okullarda    yapılacak okul aile birliği etkinlikleri 9/2/2012    tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı     Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Burs, yatılılık ve sosyal yardımlar    ile pansiyon hizmetleri

MADDE 216-     (1) Burs, yatılılık ve sosyal yardımlarla ilgili iş     ve işlemler İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs    ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre pansiyon hizmetleriyle    ilgili iş ve işlemler ise Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları     Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yarım yatılılık

MADDE 217- (1) Sınıf rehber    öğretmenlerince ekonomik durumlarının yetersiz olduğu belirlenen öğrencilere    yardımcı olmak amacıyla genel bütçeden karşılanan ödenekle yarım yatılı     kadrosundan öğle yemeği verilir.

(2) Kurumun idareci, öğretmen ve diğer personeli, isteyen    öğrenciler, Bakanlık müfettişleri, Bakanlıkça görevlendirilenlerle diğer    eğitim kurumlarından gelen öğretmen ve öğrenci grupları, günlük yarım    yatılı öğrenci tabela ücretini ödemek şartıyla öğle yemeğinden yararlanabilirler.    

(3) Yemek ücretleri her ayın başında peşin alınır. Yemek ücreti    vermiş olanlara, yenilmeyen öğünler için paraları geri verilmez veya ertesi    aya devredilmez. Ancak kurum, bir hafta veya daha fazla süreyle tatil    edilirse bu günlere ait alınan ücret bir sonraki ayın hesabına aktarılır.

(4) Pansiyonu bulunan kurumlarda yarım yatılılık ödeneklerinden    alınan malzeme, pansiyon ambarına devredilir ve bir ambar defteri tutulur.

Okul güvenliği

MADDE 218- (1) Güvenli    okul ortamının sağlanması için her türlü eğitim ve rehberlik faaliyetlerine    önem verilir. Öğrencilerin fizikî ve psikolojik şiddetten korunması için    iletişim araçlarıyla kamera ve alarm sistemlerinden de yararlanılarak    gerekli tedbirler alınır. Güvenliğin sağlanmasına yönelik personel görevlendirilir.

Arşiv

MADDE 219-     (1) Kurumlarda kullanılan evrakın saklanmasında ve    arşivle ilgili iş ve işlemlerde 16/5/1988 tarihli    ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında    Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Resmî yazışmalar

MADDE 220-     (1) Resmî yazışmalar, 18/10/2004 tarihli ve 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe    konulan Resmî    Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine    göre yürütülür.

Elektronik ortamdan yararlanma

MADDE 221- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerden elektronik    ortamda yapılabilir olanlar elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamda    arşivlenmesi mümkün olmayan evrakın çıktıları alınır, onaylanır ve usulüne    uygun olarak saklanır.

Sağlık sigorta ve prim işlemleri

MADDE 222- (1) Öğrencilerin    sağlık sigorta ve prim işlemleri 31/5/2006 tarihli ve 5510    sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat    hükümlerine göre yürütülür.

Döner sermaye

MADDE 223- (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim    gören öğrencilerin, döner sermaye aracılığıyla alınan siparişler ve yapılan    işler üzerinde fiilen çalışarak mesleklerini daha iyi öğrenmelerine ve    öğrendiklerini pekiştirmelerine, girişimcilik bilinci kazanmalarına,    okuldaki mevcut nitelikli insan gücü, makine potansiyeliyle atölye    kapasitesinin ekonomiye kazandırılmasına ve benzeri amaçların    gerçekleştirilmesine katkı sağlamak bakımından Bakanlıkça uygun bulunan    ortaöğretim kurumlarının bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulur. Döner sermaye işletmelerinin idari, mali ve    muhasebeyle ilgili iş ve işlemleri, döner sermaye mevzuatına göre    yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili    mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE       225-         (1)     Bu    Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle aşağıdaki Yönetmelikler yürürlükten    kaldırılmıştır:

a) 8/11/1989    tarihli ve 20336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaokul ve Ortaöğretim    Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri    Hakkında Yönetmelik,

b) 6/9/1998    tarihli ve 23455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı     Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği,

c) 10/1/1999    tarihli ve 23579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı     Fen Liseleri Yönetmeliği,

ç) 5/11/1999    tarihli ve 23867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı     Anadolu Liseleri Yönetmeliği,

d) 3/7/2002    tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim    Yönetmeliği,

e)   17/11/2003 tarihli ve 25292 sayılı     Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri    Yönetmeliği,

f) 8/12/2004    tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı     Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,

g) 19/1/2007    tarihli ve 26408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı     Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği,

ğ) 16/6/2009    tarihli ve 27260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Güzel    Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği,

h) 31/7/2009    tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı     Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,

ı) 31/7/2009 tarihli ve    27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip    Liseleri Yönetmeliği,.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Europass sertifika eki, Bakanlık    ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun işbirliğinde hazırlanıp uygulamaya    konulduğu tarihten itibaren düzenlenmeye başlanır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1)    Bu Yönetmeliğin 225’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile    yürürlükten kaldırılan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin mesleki    eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri ve turizm eğitim merkezlerinin    işleyişi ile yaygın eğitim uygulamalarına dair hükümleri, bunlara ilişkin    Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar yürürlükte kalır.

GEÇİCİ MADDE 3- (1)    Bu Yönetmeliğin yayımından önce merkezi yerleştirmede kullanılan puana göre    yerleşen öğrencilerin nakillerinde yerleştirilmelerinde kullanılan puan ve    yılı esas alınır.

Yürürlük

MADDE 226- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 227- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.